EKONOM? ve POL?T?KA

 • Her ?eyin derini oldu?una g?re, burjuvazinin de derininin olmamas? i?in hi?bir neden olamaz! Bana ?yle geliyor ki,


  Her ?eyin derini oldu?una g?re, burjuvazinin de derininin olmamas? i?in hi?bir neden olamaz! Bana ?yle geliyor ki, burjuvazinin de derini vard?r ve buna da ?derin burjuvazi? demede bir sak?nca yoktur. Derin burjuvaziyi acaba nas?l tan?mlamal? diye d???nd???m?zde, burjuvaziye y?kleyebilece?imiz gizli politikalar? saptamam?z gerekmektedir. Derin burjuvazi kavram?n?n ba??nda ?derin? s?zc???n?n olmas?, ayn? s?zc?kle ba?layan t?m ?derin?lerin birbiri ile i?birli?i i?inde oldu?u anlam?na gelmez. Yaz?n?n sonunda varaca??m?z netice de, bize derin devletle derin burjuvazinin farkl? ama?lar? oldu?unu g?sterecektir.
  ?nce biraz gerilere gidelim ve tarihin i?inde ufak bir gezinti yapal?m. Avrupa?da ony?llar ve y?zy?llar sava?lar? yap?ld?ktan ve yeni olu?an kapitalizmde, kapitalistler aras?nda ya?anan ?at??ma sonucunda fazla bir yere var?lamayaca?? anla??ld?ktan sonra, 1648 Westfalia Antla?mas? ile ulus devletler kuruldu. Ulus devletlerin kurulmas?yla, s?n?rlar i?inde olu?turulan sermayenin d?? rekabete kar?? korunmas? ve tek-dil, tek hukuk sistemi vb. gibi ulusal b?t?nl?kler i?inde g?venle geli?tirilmesi ama?lanm??t?r. Bu olu?umda, vatan kahramanlar? s?n?rlar? korurken, Protestan eti?i kahramanlar? ise sermayenin geli?mesini sa?lad?. Dinsel dokular i?inde yo?rulan vatan ve sermaye birikimi kavram ve olgular?, insan y???nlar?n? s?n?flar i?inde kategorize ederken, bu gidi?in bireyleri proleterle?tirece?i, ?cretli k?le yapaca??, hatta uzun d?nemde d?nyay? kirletece?i kimsenin akl?na bile gelmedi. Sermayenin geli?me do?as?na ters d??en bu t?r d???nceler, beyinleri uyu?turulan bireylerin ve uyu?uk beyinli bireylerden olu?an uyu?uk toplumlar?n akl?na nas?l gelebilirdi ki! ?Tembel kulu Allah sevmez!? s?ylemi kar??s?nda ?Tembellik Hakk?? tutunabilir miydi! B?ylece, s?n?rlar? koruma kahramanl???, sermaye birikimine katk? yapma ?al??kanl??? ve ?zverisi ile ?rt??t?r?lerek, sermaye i?in asker? a??dan g?venli, ekonomik a??dan da elveri?li ortam yarat?lm?? oldu. Ulus halklar? s?n?f tasnifi i?inde karde?, d??ar?dakiler ise d??man bilinerek, insanl?k tohumuna d??manl?k h?rs? a??land??? kapitalizm kendi geli?me ?izgisinde b?y?d?. Bunu da insanl?k ?medeniyet? ya da ?modernite? olarak niteledi. Hi?bir ?ekilde ve gerek?eyle reddedilemeyecek harika kavramlar!
  Bu ufak gezintiyi yapt?ktan sonra g?n?m?ze d?nersek, ?u vahim tablo ile kar??la??yoruz. ??inde bulundu?umuz co?rafyada emperyalistler yeni k?le koloniler olu?turmaya y?nelik derin operasyonlar?n? s?rd?rerek, bu toprak insanlar?n? birbirine d??man yap?p k?rd?r?rken, bizler ise, maalesef, Anadolu ve Ortado?u halklar? olarak g?? birli?i i?inde emperyalizme kar?? duram?yoruz. A?iret ve feodal yap?lardan sanayi toplumu yap?lar?na ge?ememi?, bu nedenle de proleter bilincini hen?z geli?tirememi? toplumlar?n insanc?l ve ?zerinde ya?ad?klar? toprak temelinde birle?meleri olas? olam?yor. Buna kar??n, bu insanlar? b?lme temelinde sermayeler aras? ittifaklar yap?labiliyor. B?ylece, toplumlar aras?nda ?at??malar ya?an?rken, ??lke savunmas?? s?ylemi alt?nda ??venizm y?kseliyor. ??venizmin y?kseli?i cephede biyolojik ?l?mlere duyulan ac?lar? kutsalla?t?r?rken, ayn? zamanda, ekonomi alan?nda da sermaye birikimi u?runa y?prat?lan ve yoksulla?t?r?lan bedenler kar??s?nda ?feda olsun? bilincinin y?kseltilmesine hizmet etmektedir. Ya?anan ??ven fedak?rl???n i?inde, ?cret bask?lamas?, uzun ?al??ma s?releri vb. gibi ?a??m?z?n t?m ?esnek istihdam? uygulamalar?, fazla itiraza u?ramadan, devreye sokulmaktad?r. Kapitalist sistemlerde t?m sava? d?nemlerinde ya?anan ??venizm ve y?kselen bask?lar sermayeye katk? yapan ?iddet ara?lar?d?r.
  Anadolu insanlar?n? karde?lik i?inde ya?atamayan ve ya?atamayacak olan kapitalizm i?inde, k?reselle?meye ve ekonominin ko?ulsuz a??l?m?na tam destek veren burjuvazi, ya?ad???m?z ac? ?at??malar?n ana arterini kesmeye aday olabilecek b?lgesel kalk?nma projelerinde ise tam sessizli?ini korumaktad?r. B?lgesel kalk?nma meseleleri konu?uldu?unda burjuvazinin kafas?nda canlanan tek hayal, y?ksek vergi te?vik ?nlemleri, ?ok d???k ?cret d?zeyi, bedava arsa vb. gibi halklar?n yoksullu?una yoksulluk katacak fa?izan ?nlemler olmaktad?r. ?yle ya, Do?u ve G?neydo?u b?lgeleri, yeni s?m?r? alanlar? olacakken, b?lgesel kalk?nma ad?na, ne diye, devlet eliyle bat?dan do?uya kaynak aktarma yoluna gidilsin ki!
  ??te, g?n?m?z burjuvazisinin kendi i?inde ya?ad??? ?eli?ki kadar, derin devletle ?at??t??? nokta da, ?yle san?yorum ki, buras?d?r. Zira, y?kselen ??venizm ortam?nda, s?n?rda ?ehit d??me olgusu ile ekonomik alanda eme?in bask?lanmas? olduk?a ?rt??mektedir. Buna kar??n, derin devletin ?lke b?t?nl??? d???ncesi ile derin burjuvazinin b?lgesel kalk?nma giri?imlerine olumlu bakmamas? ya da buralara yeni s?m?r? alanlar? g?z?yle bakmas? olgular? ise birbiri ile ?at??ma konumundad?r.
  ?zzettin ?nder
  www.evrensel.net