Greve skandal m?dahale!

Telekom grevindeki grev k?r?c?l??? skandal? Diyarbak?r?da doruk noktas?na ula?t?. Bizzat Diyarbak?r Valisi?nin talimat?yla grev d???na ??kar?lan i??iler, polis taraf?ndan zorla ?al??t?r?ld?.


Telekom grevindeki grev k?r?c?l??? skandal? Diyarbak?r?da doruk noktas?na ula?t?. Bizzat Diyarbak?r Valisi?nin talimat?yla grev d???na ??kar?lan i??iler, polis taraf?ndan zorla ?al??t?r?ld?. Emniyet yetkilileri, duruma itiraz eden i??ilere, ?Hukuksuz olabilir ama valinin talimat?? ?eklinde yan?t verdiler.
T?rk Telekom?da 27 g?nd?r devam eden grev, etkisini art?rd?k?a greve y?nelik bask?lar da artmaya ba?lad?. Diyarbak?r?da da grev nedeniyle bir?ok kurumun ileti?iminde aksakl?klar ya?and??? belirtiliyor. Bu duruma skandal bir ?ekilde m?dahale eden Diyarbak?r Valili?i, ar?zalar?n giderilmesini sa?lamak amac?yla 6 i??inin grev d??? b?rak?lmas?n? sa?lad?.
Diyarbak?r Valili?i bu karar?, Erzurum?dan gelen M?fetti? Faik Arseven?in haz?rlad??? rapora dayand?r?yor. Rapora g?re sabotaj nedeniyle meydana gelen ar?zalar, adli vaka oldu?u i?in ar?zalar?n giderilmesi i?inin ?retim d???nda de?erlendirilmesi gerekiyor. Raporu, ???yerinin i?letme de?erlerine kar?? adli olay olarak de?erlendirilebilecek olumsuz m?dahaleler kanuni bir grev ve lokavt uygulamas? i?inde olamayaca??ndan m?talaa konusu d???nda tutulmu?tur? ?eklinde yorumlayan Diyarbak?r Valili?i, B?lge ?al??ma M?d?rl????ne talimat vererek 6 grevci i??inin grev ve lokavt kapsam? d???nda b?rak?lmas?n? istedi. ?al??ma M?d?rl??? de yasal olmamas?na ra?men, valilik talimat?na uygun karar ald?. Karar ?nce valili?e, buradan Diyarbak?r Telekom ?l M?d?rl????ne iletildi.
Trafonun ?n?ne ?evik barikat?
Valili?in, grev d???na ??kar?lan i??iler eliyle, ba?ta THY olmak ?zere baz? devlet kurumlar? ve karakollar?n ar?zalar?n?n giderilmesi talimat? polisi harekete ge?irdi.
Kapsam d???na ??kar?lan i??iler, polis nezaretinde Ba?lar Telekom M?d?rl????nden ar?zan?n bulundu?u Diyarbak?r Havaalan??na g?t?r?lmek istendi. Grev g?zc?leri buna kar?? ??karken, olay yerine Haber-?? ?ube Ba?kan? Salih Da?demir ve T?rk-?? b?lge Temsilcisi Bahri Karako? da talimat?n yasal olmad??? s?ylediler.
Uzun s?ren tart??malardan sonra grev d???na ??kar?lan 6 i??i Ba?lar Telekom M?d?rl????n?n arka kap?s?ndan ??kar?larak havaalan?na g?t?r?ld?. Sendikac?lar ve 50 ki?ilik i??i grubu da pe?lerinden havaalan?na gitti. Burada Salih Da?demir ve beraberindeki Telekom i??ileriyle, polis aras?nda k?sa s?reli bir arbede ya?and?. Ancak i??iler, havaalan? yak?n?ndaki trafonun ?n?ne barikat kuran ?evik kuvvetin zoruyla tamir i?ini yapmak zorunda kald?lar.
Grev n?betinden g?t?r?ld?
Polis zoruyla ?al??t?r?lan i??ilerden Selim Baran, gazetemize yapt??? a??klamada, ya?ad?klar?n? ??yle anlatt?: ?Ben grevdeki bir i??iyim. Bug?n de grev n?betim vard?. Buradaki m?d?rler ?al??ma B?lge?den gelen bir yaz?y? imzalatt?lar bana. ?mzalamazsam i?ten at?laca??m? s?ylediler. Bu yaz?yla grev ve lokavt d???nda kald?n dediler. Havaalan?ndaki bir ar?zay? tamir etmek i?in g?t?r?lmek istendim. Ben de durumu sendika ?ubesine bildirdim. Polis zoruyla ?al??t?r?lmak isteniyorum. Vali yard?mc?s?n?n talimat? varm??. Ne yapaca??m? ?a??rd?m. Beni grevdeki i??i arkada?lar?m?n ?n?nde zor durumda b?rakt?lar. ?ki arada bir derede kald?m.? Baran, kendisi d???nda Mehmet Y?ld?z, Abdullah K?rk?l, Muharrem ?eng?l adl? i??ilerin ?al??maya zorland???n? bildirdi.
?te yandan grev k?r?c?l???n? g?r?nt?lemek ve haber yapmak isteyen gazetemizin muhabiri Mehmet Aslano?lu polis taraf?ndan tehdit edilerek, engellenmeye ?al???ld?. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Hukuksuz olabilir ama valili?in talimat?!

Haber-?? Sendikas? Diyarbak?r ?ube Ba?kan? Salih Da?demir, grevdeki i??ilerin bu ?ekilde grev d???na ??kar?lamayaca??n? belirtti. Da?demir, ?Kapsam d???nda b?rak?lmalar? hukuki de?il. Hukuki olsa bile bu i??ilerin yine de ?retime y?nelik ?al??t?rmamas? gerekir, sadece bak?m yapabilirler? dedi. Durumun yasad??? oldu?unu emniyet yetkililerine de anlatt?klar?n? belirten Da?demir ?Emniyet de ?Evet bu hukuksuz olabilir. Ama valili?in talimat?d?r. Talimat oldu?u i?in yap?lacak. Siz bunu valinin bir ricas? gibi kabul edin? dediler. ?Yasa masa tan?m?yoruz? dediler. E?er Diyarbak?r Valisi yasa tan?m?yorsa, Anayasal bir hak olan grev hakk?m?z? kullan?rken b?yle bir bask?yla kar??la??yorsak takdiri kamuoyuna b?rak?yoruz? dedi. Da?demir konuyu yarg?ya ta??yacaklar?n? bildirdi.
Grev s?ras?nda olmaz

Haber-?? Sendikas? Hukuk Dan??man? Ali Bal?k?? da Diyarbak?r?daki grevi ??yle de?erlendirdi: ?Grev ve lokavta kat?lmayacaklar?n say?lar? yasalara g?re toplus?zle?me d?neminde belirlenir, grev ba?larken de isimler belli olur. Bir Yarg?tay karar? da ?ek unsunlar olu?mas? gerekiyor? diyor, bu yeni makinelerin gelmesi gibi. ?al??ma m?d?rleri Yarg?tay karar?n? esas al?p T?rkiye?nin bir?ok yerinde i??ileri grev d???na ??kart?yor. Ancak bu grev ba?lad??? zaman yasalara g?re yap?lmamas? gerekiyor. Yani greve ba?layan bir i??i grev ve lokavt d??? b?rak?lamaz.?
www.evrensel.net