?eker-?? ?yeleri grev yerinde

?orum?da grevi s?rd?ren Telekom i??ilerine ?eker-?? ?yelerinden kitlesel destek geldi.


?orum?da grevi s?rd?ren Telekom i??ilerine ?eker-?? ?yelerinden kitlesel destek geldi.
AKP H?k?meti?nin sermaye yanl?s? neo-liberal politikalar? sonucunda kamu iktisadi te?ekk?llerinin birer birer ?zelle?tirilmesi ile birlikte i??ilerin yo?un bir sendikas?zla?t?rma ve i?ten at?lma tehdidiyle kar??la?t???n? kaydeden ?eker-?? ?orum ?ube Ba?kan? Sefer Kahraman, bundan sonraki s?re?te Telekom i??ileriyle s?k s?k dayan??ma i?erisinde olacaklar?n? kaydetti.
??eker-?? olarak, omuz omuza, yan yana, y?rek y?re?e y?llardan beri m?cadele etti?imiz Telekom i??isinin hakl? davas?n?n yan?nday?z? diyen Kahraman, bundan sonra da destek ziyaretlerinin s?rece?ini kaydetti.
Haber-?? ?l Temsilcisi Muammer Karaca ise grevin b?t?n i??i s?n?f?n?n ve emek dostlar?n?n grevi oldu?unu belirterek, destek ziyaretlerinin az olmas?ndan yak?nd?.
Kayseri?de ar?zalar art?yor
Haber-?? Sendikas??n?n T?rk Telekom?daki grevi Kayseri?de etkisini g?stermeye ba?lad?. Grevin ba?lamas?ndan bu yana telefon ar?zalar?n?n say?s? 10 binin ?zerine ??kt?. Haber-?? Kayseri ?ube Ba?kan? Veli Solak, sadece belediye ?al??malar? s?ras?nda kopan 3 kablonun 2 binin ?zerinde telefon abonesini etkiledi?ini ifade etti. Telekom Kayseri Temsilcisi Y?lmaz Tohumo?lu ise, abonelik b?l?m?nde s?k?nt? ya?ad?klar?n?, tahsilat b?l?m? i?in de vatanda?lar? anla?mal? bankalara g?nderdiklerini kaydetti. T?rk-???e ba?l? sendikalar?n Kayseri ?ube ?yeleri de Telekom i??ilerini ziyaret etti. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net