?Aya??m? frenden ?ekersem? tehdidi

Genelkurmay Ba?kan?, se?erek ?a??rd??? 14 gazetenin temsilcisi arac?l???yla g?zda?? i?eren mesajlar verdi


Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t, se?erek ?a??rd??? 14 gazetenin Ankara temsilcilerine, s?n?r ?tesi operasyon ba?ta olmak ?zere ?e?itli a??klamalarda bulundu. S?n?r ?tesi operasyon konusunda kendilerinden kaynakl? bir gecikme olmad???n? ve bu konuda son direktifi h?k?metten beklediklerini belirten Genelkurmay Ba?kan?, DTP konusunda ise, ?Aya??m? frenden ?ekip de s?ylesem toplumsal gerginlik artar. Bu partinin ad?n? a?z?ma almak istemiyorum? dedi.
H?rriyet, Milliyet, Posta, Vatan, Radikal, Sabah, Ak?am, Takvim, T?rkiye, Cumhuriyet, Terc?man, Yeni?a?, TDN ve Ortado?u gazetelerinin kat?ld??? brifingde ?kinci Ba?kan Orgeneral Ergin Saygun ile Genel Sekreter T?mgeneral Salih Zeki ?olak da haz?r bulundu.
B?y?kan?t: H?k?meti bekliyoruz
Orgeneral B?y?kan?t, s?n?r ?tesi operasyon takvimi konusunda, ?Gecikme oldu?u kanaatinde de?ilim, hi?bir ?ey i?in ?ok ge? kal?nm?? olmaz? dedi.
Son direktifi h?k?metten beklediklerini belirten B?y?kan?t, ??yle konu?tu: ?S?n?r ?tesi harekat?n neresindeyiz? 17 Ekim 2007 g?n? tezkere TBMM?den ge?ti, 19 Ekim g?n? Resmi Gazete?de yay?nland?. Ba?bakanl?k 24 Ekim g?n? Genelkurmay?a ?harekat teklifleriniz ne olacak?? diye sordu. Biz de 1 Kas?m g?n? g?r??lerimizi Ba?bakanl??a ilettik. Bu g?r??ler yetki ?er?evesini ?izdi, ABD temaslar?n? kapsamad?. Ba?bakanl?k ve D??i?leri ?zerinde ?al???yor. ?Askere yetki verildi, verilmedi... ?ok a??k s?yl?yorum durum bu. Olay?n tabii ki sadece askeri y?n? yok, diplomatik ve siyasi a??dan h?k?met ??u k?s?tlamalarla harekat olacak? diyecek. Biz de son haz?rl?klar? tamamlay?p, en k?sa zamanda operasyonu yapar?z.?
??stihbarat?n tur?usunu kurmayaca??z?
B?y?kan?t, ABD?den ??l? sistemle sa?lanacak istihbarat?n operasyon ama?l? kullan?laca??n? a??klad?. B?y?kan?t, ??yle devam etti: ?ABD Ba?kan??n?n Ba?bakan?la g?r??mesinden sonra yapt??? konu?ma istihbarat ?zerine kurulmu? bir yap?dayd?. Do?rudur. ??nk? istihbarat? neden istiyoruz? E?er bir operasyon yapmayacaksak, istihbarat? ne yapal?m ki? Kesin istihbarat? bulursan?z gider o noktay? tahrip edersiniz. Affedersiniz istihbarat?n tur?usunu kurmayaca??z. 2 g?n gecikirseniz istihbarat ge?erlili?ini yitirir. Ter?rist ayn? yerde durmaz.?
Ba?bakan??n ABD temaslar? ve Beyaz Saray g?r??mesi hakk?nda, ?Oyalamaya kar?? bir ?slup kullan?ld???na ili?kin bilgim var? diyen B?y?kan?t, T?rk ve ABD Genelkurmay? aras?nda olu?an yeni sisteme de?indi. ?Ralston?dan dolay? k?t? an?lar?m?z var? gerek?esiyle ?mekanizma? ifadesini kullanmayan B?y?kan?t, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Ben ??l? operasyonel sistem diyorum. ?kinci Ba?kan?m k?rm?z? telefon hatt? diyor. Olas? bir s?n?r harekat?n gerek haz?rl?k gerek icra safhas?nda gerekli koordinasyon belirlenmi? olup operasyonel bir sistemdir. Teorik bir sistem de?il. Neden bunu yapmak, bir s?n?r ?tesi operasyon oldu?unda s?n?rlar?m?z?n ?tesinde Amerikan u?aklar? u?uyor. Ba?ka devriye gezenler oluyor. E ?imdi bunu koordine etmeden yaparsak birbirimizle ?at???r?z, istemeden de olsa ?at???r?z. ? Bu noktada s?z alan Ergin Saygun, ?Bizim sistemin Edip Ba?er ile Ralston aras?ndakine benzer y?n? yok? diyerek komutan?na destek verdi.
?at??ma ??kmas?n
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Kongresi?nin ve ?ahs?na d?n?k ele?tirilerin sorulmas? ?zerine de Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t, g?zda?? i?eren ?u a??klamay? yapt?: ?B?yle devam ederlerse toplumsal kutupla?ma ve ?at??ma ortam? ortaya ??kacakt?r. Bir aya??m frende konu?uyorum. Aya??m? frenden ?ekip de s?ylesem toplumsal gerginlik artar. Bu partinin ad?n? a?z?ma almak istemiyorum.? (Ankara/EVRENSEL)
?K?stebek yok?

B?y?kan?t, 8 askerle ilgili olarak ?unlar? s?yledi: ?Yerlerini size s?ylemem do?ru olmaz. B?nyemize kat?ld?klar? zaman idari soru?turma a??ld?. Yaln?z bu soru?turma sadece 8 personelle ilgili de?il, ?ok ayr?nt?l?. Davran??lar?nda bir kusur varsa ki bunu bilmiyorum, bana gelmedi, kusurlu ki?i veya ki?iler hakk?nda yasal i?lem yap?l?r.?
B?y?kan?t, 8 asker aras?nda baz?lar?n?n do?um yerleriyle ilgili haberler yap?ld??? ve k?stebek olduklar? iddias?n?n hat?rlat?lmas? ?zerine ?unlar? s?yledi: ?Bende ?yle bir bilgi yok. E?er ?yle olsayd?, T?rkiye?ye tekrar teslim ederler miydi? Memleketleri nedeniyle o ?ocuklara ??pheyle yakla?mak ?ok yanl??t?r. Diyarbak?rl?s?, Vanl?s?, Hakkarilisi, ?stanbullusu bizim i?in ayn?d?r, Mehmet?iktir.? B?y?kan?t, Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin ve ???i Partisi Genel Ba?kan? Do?u Perin?ek?in 8 askerle ilgili yorumlar?na yan?t vermek istemedi, ?Bas?n do?ru de?erlendiriyor, yorumluyor? diyerek siyaset?ilere d?n?k ele?tirilere kat?ld???n? hissettirdi.
www.evrensel.net