Suudi Arabistan?la i?birli?i anla?malar?

Suudi Kral Abdullah??n d?n Ba?bakan Erdo?an?la yapaca?? g?r??meye s?rpriz bir ?ekilde Cumhurba?kan? G?l de dahil oldu.


Suudi Kral Abdullah??n d?n Ba?bakan Erdo?an?la yapaca?? g?r??meye s?rpriz bir ?ekilde Cumhurba?kan? G?l de dahil oldu. Kral??n kald??? otelde ger?ekle?en g?r??me s?ras?nda siyasi ve g?venlik, ekonomik ve k?lt?rel konularda anla?malar imzaland??? bir a??klamayla bas?na duyuruldu.
T?rkiye ad?na D??i?leri Bakan? Ali Babacan??n imza koydu?u anla?malara g?re b?lgesel konularda daha yo?un i?birli?i yap?lacak, ?st d?zey ziyaretler d?zenli hale getirilecek ve ter?rle m?cadele konusunda i?birli?i art?r?lacak. ?ki ?lke i?adamlar?n?n kar??l?kl? yat?r?mlar? te?vik edilirken bankac?l?k konular?, tar?msal ili?kiler, ta??mac?l?k sekt?r?nde kolayla?t?r?c? ?nlemler al?nacak. ??adamlar?na vize kolayl??? sa?lanacak ve enerji alan?nda i?birli?i art?r?lacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net