Kesin bar?? olsun!

50?den fazla ??renci toplulu?unun 6-16 Kas?m tarihleri aras?nda d?zenledi?i ODT? Bar?? G?nleri?nde bar?? talebi ?iirin ve yarat?c?l???n diliyle de ifade edildi.


50?den fazla ??renci toplulu?unun 6-16 Kas?m tarihleri aras?nda d?zenledi?i ODT? Bar?? G?nleri?nde bar?? talebi ?iirin ve yarat?c?l???n diliyle de ifade edildi. Mimarl?k Toplulu?u?nun d?zenledi?i ?Kesin, bar?? olsun? etkinli?inde ??renciler, ?e?itli malzemelerle ?retkenliklerini bar?? i?in konu?turdu. Kitap Toplulu?u?nun d?zenledi?i ?Bar??a bakan m?sralar? etkinli?inde ise ?iirler bar?? i?in okundu.
Mimarl?k Toplulu?u?nun Mimarl?k kantininde d?zenledi?i ?Kesin bar?? olsun? etkinli?inin a??l???nda, ?Kesin bar?? olsun. Biz silahs?z, topsuz, t?feksiz bir d?nya istiyoruz. Kesin! Sava??n, ?at??malar?n getirdi?i ac?dan ve y?k?nt?lardan bo?ulmu? kentler istemiyoruz. Kesin! Hi?bir g?c?n insana silah ?evirmeye hakk? olmad???n? d???n?yoruz, kesin!? ?a?r?s? yap?ld?. Konu?man?n ard?ndan ??renciler, makas, kalem, renkli karton, mukavva, strafor, gazete k?p?r? ve foto?raf gibi malzemeleri kullanarak bar??? anlatan ?r?nler yapt?. Etkinlik s?ras?nda bar??a ve sava?a ili?kin foto?raflardan olu?an bir slayt g?sterisi ile m?zik dinletisi de ??rencilerin ilgisine sunuldu. Bar?? temal? ?r?nlerin sergilenmesi de kararla?t?r?ld?.
Bar??a bakan m?sralar
Kitap Toplulu?u?nun MM-25 Amfisi?nde d?zenledi?i ?Bar??a bakan m?sralar? ba?l?kl? etkinlikte ise ?iirler bar?? i?in okundu. Ahmet Telli?nin de davetli oldu?u ancak rahats?zl??? nedeniyle kat?lamad??? etkinlikte ??renciler, Naz?m Hikmet, Orhan Veli, A.Kadir ve Paul Eluard??n da aralar?nda bulundu?u ?ok say?da ?airin bar?? ve karde?lik temal? ?iirlerini okuyarak, bar??a dair d???ncelerini ifade etti. Kitap Toplulu?u?nun, bar??a dair ?iirlerden bir se?ki yaparak olu?turdu?u bro??r de ??rencilere da??t?lmaya ba?land?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net