Fotoğraf: Evrensel

Su zamm?na ili?kin dava a?t?lar

TMMOB ?evre M?hendisleri Odas?, y?zde 134?lere varan su zamm? ile ilgili olarak ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi Meclisi?ne dava a?t?.


TMMOB ?evre M?hendisleri Odas?, y?zde 134?lere varan su zamm? ile ilgili olarak ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi Meclisi?ne dava a?t?.
Konu ile ilgili yaz?l? bir a??klama yapan ?evre M?hendisleri Odas? ?stanbul ?ubesi Y?netim Kurulu Ba?kan? Eylem Tuncaelli, bu karar ile halk?n daha ucuz tarifeden yararlanabilmesi i?in insani gereksinimin ?ok alt?nda bir t?ketim yapmas? gerekece?ini ve ucuz su i?in halk?n sa?l?kl? ya?am hakk?ndan feragati istendi?ini belirtti. Tuncaelli, ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nin ald??? bu karar ile binlerce ton su kullanan b?y?k ticari i?letmelerinin ayn? tarifeden ?cretlendirilerek orant?l? adalet duygusu ve hakkaniyet duygusunu hi?e sayd?klar?n? kaydetti. Asli g?revi kamu yarar? olan ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nin alm?? oldu?u bu karar?n kamu hizmetinin ger?ekle?tirilmesini karl?l?k ?l??tlerine yaslayan bir anlay???n ?r?n? oldu?unu ifade eden Tuncaelli, ?Odam?z, bilimsel ve teknik bilgi birikimi ve kamusal sorumlulu?unu bilinciyle, ?evre ve halk sa?l???n? tehdit eden, do?al ve k?lt?rel varl?klarm?z? tahrip eden her konuda hukuksal m?cadelelerine devam etmektedir? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net