?aresiz de?ilsiniz

T?rk Toraks Derne?i, 14 Kas?m D?nya Kronik Obstr?ktif Akci?er Hastal??? (KOAH) g?n?nde ?Nefesiniz daral?yorsa ?aresiz de?ilsiniz? temas?n? i?leyecek.


T?rk Toraks Derne?i, 14 Kas?m D?nya Kronik Obstr?ktif Akci?er Hastal??? (KOAH) g?n?nde ?Nefesiniz daral?yorsa ?aresiz de?ilsiniz? temas?n? i?leyecek.
T?rk Toraks Derne?i KOAH ?al??ma Grubu Sekreteri Adnan Menderes ?niversitesi T?p Fak?ltesi G???s Hastal?klar? ??retim ?yesi Prof. Dr. Mehmet Polatl?, yapt??? a??klamada, D?nya KOAH G?n??n?n 14 Kas?mda ger?ekle?tirilece?ini an?msatt?. KOAH??n son derece yayg?n bir hastal?k oldu?unu, hastalar ve ailelerinin ya?am kalitesi ?zerinde b?y?k bir etkisi bulundu?unu ifade eden Polatl?, hastal???n, t?m d?nyada milyonlarca insan? ?ld?rd???n? belirtti. KOAH??n erken evrelerinin s?kl?kla fark edilemedi?ini anlatan Polatl?, ??yle devam etti: ?Ancak bir ki?inin risk alt?nda olup olmad???n? belirlemek son derece kolayd?r. KOAH, erken saptan?rsa, akci?er i?levinin daha fazla k?t?le?mesini ?nleyecek tedaviler vard?r. Bu y?lki D?nya KOAH G?n??n?n temas? ?Nefesiniz Daral?yorsa ?aresiz De?ilsiniz?dir.?(HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net