Sa?lam: Devre aras?n? bekliyoruz

Sivasspor?a 2-1 yenilen Be?ikta??ta, teknik direkt?r? Ertu?rul Sa?lam, ?anss?z bir ma? ya?ad?klar?n? s?yledi. Tak?m?n eksiklerinin nerede oldu?unu bildiklerini ifade eden Sa?lam, s?k?nt?lar? gidermek i?in devre aras?n? beklediklerini s?yledi


Sivasspor?a 2-1 yenilen Be?ikta??ta, teknik direkt?r? Ertu?rul Sa?lam, ?anss?z bir ma? ya?ad?klar?n? s?yledi. Tak?m?n eksiklerinin nerede oldu?unu bildiklerini ifade eden Sa?lam, s?k?nt?lar? gidermek i?in devre aras?n? beklediklerini s?yledi.
Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam, Sivasspor kar??s?nda ?ans?z bir ma? ya?ad?klar?n? belirterek, ?Bobo?nun d???r?lmesinde hakem hatas? olduysa bize yaz?k oldu? de?erlendirmesini yapt?. Ertu?rul Sa?lam, ma? sonras? d?zenlenen bas?n toplant?s?nda, Bobo?nun d??t??? pozisyonda itme olmas? durumunda kart?n g?sterilmemesi durumunda derin bir hakem hatas?yla kar?? kar??ya kalacaklar?n? ifade ederek, ?B?yle bir durumda bize yaz?k olur. Bu ba??m?za gelen 5. veya 6. hata olacak. Bu hatalar bize ?ok pahal?ya mal oldu? diye konu?tu.
Sivas bir f?rsatt?
Liverpool ma??ndan sonra psikolojik etkenlerin ma??n gidi?at?n? ve skoru etkileyece?ini bildiklerini vurgulayan Sa?lam, ?Bu nedenle oyuncularla yo?un bir ?ekilde ?al??t?k. Sivasspor ma??, Liverpool yenilgisini hafifletmek ad?na bir f?rsatt?. Ma?a iyi ba?lad?k, gol? de bulduk. Pozisyon vermeden ilk yar?y? bitirdik. ?kinci yar?ya da pozisyon vermeden ba?lad?k. Ancak 10 ki?i kald?ktan sonra daha fazla m?cadele etmek zorunda kald?k. ?lerleyen dakikalarda ?st?nl?k elde etme ad?na risk almam?z sonras? tart??mal? bir pozisyonun ard?ndan kalemizde gol? g?rd?k? dedi.
Yenilgiye kar??n ya?am?n s?rd???n? kaydeden Sa?lam, ?Sivasspor ma??nda alaca??m?z galibiyetin ard?ndan 15 g?nl?k ara toparlanmam?z a??s?ndan iyi bir f?rsat olacakt?. Bu d?nemde s?k?nt?lar?m?z giderip taraftarlar?n ve camian?n istedi?i futbolu izlettirmeyi hedefliyorduk. Nerede eksiklerimiz var, nas?l d?zelebiliriz bunlar? biliyoruz. Oynad???m?z ma?lar bizim i?in iyi tecr?be oldu? diye konu?tu.
??stifa etmeyi hi? d???nmedim?
?te yandan Sa?lam, ma?tan sonra Lig TV?ye yapt??? a??klamada, istifay? hi? d???nmedi?ini belirterek, ??stifa etmeyi hi? d???nmedim. ?Herkesin istedi?i Be?ikta??? 3-4 ayda olu?turaca??m? diye bir iddiayla gelmedim. Baz? konularda s?k?nt?m?z var, bunlar? gidermek ad?na ?u anda yap?lacak fazla bir?ey yok. Devre aras?n? bekliyoruz. Devre aras?nda toparlanma ad?na yapaca??m?z baz? ?eyler olacakt?r. Del Bosque, Tigana ve R?za hoca gelmi?, gitmi?. E?er insanlar bir tak?mda ba?ar? istiyorsa, istikrar olu?turmak laz?m. Transferlerde zaman zaman yanl??lar olabilir, ya da o g?nk? imkanlar ?l??s?nde bizim ?yle davranmam?z gerekiyordu. Transferlerde iyi olanlar da var beklentilerimizi kar??lamayanlar da var? diye konu?tu.
Uygun: Kazanaca??m?z? biliyorduk
Sivasspor Teknik Direkt?r? B?lent Uygun ise Be?ikta? gibi b?y?k bir tak?m? yendikleri i?in mutlu olduklar?n? s?yledi. Uygun, zor bir ma? yapt?klar?n? ifade ederek, ?Buraya puan almaya geldik. ?lk yar?y? geride kapamam?za ra?men ikinci yar?da gol? bulduk. Daha sonra yapt???m?z taktiksel de?i?ikliklerle birlikte kazanaca??m?z? biliyorduk. ? diye konu?tu. Uygun, ?Be?ikta???n, moral olarak ??k?nt? i?inde olaca??n? biliyorduk. 60. dakikada da fizik olarak d??eceklerini g?r?yorduk. D???nd?klerimizi yerine getirerek kar??la?may? kazand?k? diye konu?tu.
Hedefimiz iyi oynamak
Sivasspor olarak hedeflerinin ?ampiyonluk olmad???n? dile getiren Uygun, ?Hedefimiz en iyi futbolu oynamak. Bunun yan?nda UEFA Kupas??na kat?lmak. Y?netim ve forma hari? ben de dahil olmak ?zere b?t?n futbolcular?m?z ba?ka kul?be sat?labilir. Ben de 3 istedi?im oyuncuyu alay?m ?ampiyon olabilirim, ama maddi g?c?m?z belli? dedi. (SPOR SERV?S?)
Be?ikta???n iki y?z?
Kendi sahas?nda Sivasspor?a 2-1 yenilen Be?ikta?, yeni sezonda yapt??? 22 ma?ta 11?er kar??la?mal?k seride iki farkl? g?r?nt? ?izdi.
Yeni sezondaki ilk 11 ma??nda sadece 2 yenilgi alan Be?ikta?, sonraki 11 kar??la?mas?nda ise 6 ma?lubiyet ya?ayarak b?y?k bir ??k?? ya?ad?. Sezona Avrupa ?ampiyonlar Ligi ?n eleme ma?lar?yla ba?layan siyah-beyazl? ekip, ilk haftalardaki ba?ar?s?n? yo?un tempo sonras? s?rd?remedi. Be?ikta?, sezona ?ampiyonlar Ligi 2. ?n elemede Sheriff Tiraspol?u 1-0 yenerek ba?layan Be?ikta?, Avrupa, S?per Kupa ve Turkcell S?per Lig?de yapt??? 11 kar??la?mada, 6 galibiyet al?rken, bu m?cadelelerde 2 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti.
Sezon i?inde T?rkiye Kupas??n?n da eklenmesiyle m?cadele etti?i kulvar say?s?n? 4?e ??karan Be?ikta?, yo?un tempoyu kald?ramad? ve ba?ar?s?z bir g?r?nt? ?izdi. ilk 11 ma?taki performans?n? sonraki 11 kar??la?maya ta??yamayan Be?ikta?, ikinci seride 6 yenilgi ald?. Be?ikta?, ikinci 11 ma?l?k serisinde 4 galibiyet elde ederken, sadece 1 kar??la?madan beraberlikle ayr?ld?.
www.evrensel.net