G?? ?ocuklar? sanatla bulu?tu

Hollanda Kraliyeti B?y?kel?ili?i ve Batman Belediyesi?nin destekledi?i ?Batman K?rsal Kesimden G?? Edenlere Y?nelik Sanat At?lyeleri Arac?l???yla Sosyal Uyum Projesi? kapsam?nda a??lan sanat at?lyelerinden, siyasal ve ekonomik nedenlerle g?? ma?duru ailelerin 180 ?ocu?u faydaland?. Haziranda ba?layan proje, Y?lmaz G?ney Sinemas??nda ?ocuklar?n etkinlikleriyle son buldu


Hollanda Kraliyeti B?y?kel?ili?i ve Batman Belediyesi?nin destekledi?i ?Batman K?rsal Kesimden G?? Edenlere Y?nelik Sanat At?lyeleri Arac?l???yla Sosyal Uyum Projesi? kapsam?nda a??lan sanat at?lyelerinden, siyasal ve ekonomik nedenlerle g?? ma?duru ailelerin 180 ?ocu?u faydaland?. Haziranda ba?layan proje, Y?lmaz G?ney Sinemas??nda ?ocuklar?n etkinlikleriyle son buldu.
Hollanda Kraliyeti B?y?kel?ili?i ve Batman Belediyesi?nin, ?Batman K?rsal Kesimden G?? Edenlere Y?nelik Sanat At?lyeleri Arac?l???yla Sosyal Uyum Projesi? ba?latt?. Proje kapsam?nda, resim at?lyesinde Hamit Can, Helin Anter, pandomimde Mehmet Ataksoy, yarat?c? okumada Mehtap F?rat ve dramada Sad?k Aksoy olmak ?zere toplam 5 e?itmen ders verdi. Proje, k?rsal kesimden g???n yo?un oldu?u Huzur, ?aml?ca, ?pragaz, Yavuzselim mahallelerinde oturan aileler ve ?ocuklar?na y?nelik yap?ld?. Ahmet Kaya ve Musa Anter Halkevi?nde y?r?t?len sanat at?lyeleri aktivitesinden (pandomim, drama, plastik sanatlar, yarat?c? okuma) 180 ?ocuk faydaland?. ?ocuklarda, e?itimde f?rsat e?itsizli?inden kaynakl? ya?anan yetersizli?in yerine ?zg?ven, disiplin ve sorumluluk bilinci a??lanmas? esas al?nd?. Ayr?ca at?lyelere kat?lan ?ocuklar?n ailelerine y?nelik uzmanlar taraf?ndan aile i?i ?iddet, k?z-erkek ?ocuk ayr?mc?l???, k?z ?ocuklar?n?n e?itimi, aile i?i demokrasi, ailede roller konular?nda seminerler d?zenlendi.
??ocuklar birer yeti?kin gibi davran?yor?
Proje koordinat?r? Canan Sara?, ama?lar?n?n k?rsal kesimden siyasal ve ekonomik nedenlerle Batman?a g?? etmek zorunda kalan ailelerin ?ocuklar?na ?zg?ven a??lamak ve yarat?c? y?nlerinin ?ne ??kar?lmas?n? sa?lamak oldu?unu s?yledi. Baban?n i?siz olmas? nedeniyle ?ocuklar?n ?al??mak zorunda kald?klar?n? belirten Sara?, ?Batman?da ?ocuklar?n birer yeti?kin gibi davrand???n? g?rd?k. Ailesinin ge?imine katk? sa?lamak i?in muavinlik, boyac?l?k, tart?c?l?k gibi i?lerde ?al??an 8-10 ya?lar?nda ?ocuklar g?rd?k? dedi.
Proje kapsam?nda 180 ?ocu?a ula?t?klar?n? belirten Sara?, ?ocuklar?n ebeveynlerine de uzmanlar e?li?inde seminerler verildi?ini s?yledi. Aile ile ?ocuklar aras?nda ileti?im kopuklu?u oldu?unu belirten Sara?, seminerlerde ebeveynlerin, ?ocuklarla kurulan ileti?im ve ailede roller konusunda bilgilendirildi?ini ifade etti.
Ge?en y?l Batman?da g?? ?ocuklar?na y?nelik pandomim at?lyesi a?t?klar?n? hat?rlatan Sara?, g?? alan kentlerde bu t?r projelerin daha ?ok olmas? gerekti?ine ve bunun i?in g?n?ll?lerin de katk? sa?lamas? gerekti?ine dikkat ?ekti. Batman?da bu t?r projelere ihtiya? duyuldu?unu belirten Sara?, ?ocuklar?n projeksiyondan Charlie Chaplin?i izlediklerini, sahnede ?La Fontaine?den drama oyunlar?n? izlediklerini, k?t?phanede ?K???k Prens?i okuyup resim ?al??malar? yapt?klar?n? s?yledi. Sara?, ?Hayatlar?nda ilk kez sinemaya gitme imkan? bulan ?ocuklar, film bittikten sonra sinema ekran? ile televizyon ekran?n?n boyutlar? aras?ndaki fark?n ?a?k?nl???n? ya??yor? dedi.
Yaz?n 13-18 ya? grubuna ula?am?yoruz?
Projelerinin yaz?n ba?lamas?n?n 13-18 ya? aras? ?ocuklara ula?may? engelledi?ini belirten Sara?, ?Bu ya? grubu yaz?n mevsimlik i??i olarak bat?ya g?? ediyor. Bu y?zden de bunlara ula?amad?k. Sadece 8-13 ya? aras? ?ocuklar faydalanabildi? dedi. ?ocuklar?n sokaktan e?itime kanalize edilmesi gerekti?ini belirten Sara?, ?Burada ?ocuklar?n istismar?n? da g?r?yoruz. E?er aile ?ocuklara bakam?yorsa, bu kadar ?ok ?ocuk yapmamal?. Ama burada b?yle bir bilin? yarat?lmam??? diye konu?tu. Sara?, sokakta ?al??an ?ocuklar?n yeti?kin gibi davrand?klar?na dikkat ?ekerek, 8 ya??nda muavinlik yapan bir ?ocu?un ?ocuklu?unu ya?amayaca??n?, yetkililerin de bu sorun ?zerinde durmalar? gerekti?ini ifade etti.
Ahmet Kaya Halkevi?nde e?itim g?ren ?ocuklar?n daha ba?ar?l? olduklar?n? dile getiren Sara?, ?Yoksullu?un daha fazla oldu?u, imkans?zl?klar?n daha bariz g?r?ld??? yerlerde ba?ar? oran? art?yor. Bu ?ocuklar toplumu de?i?tirip d?n??t?recek bireyler. O y?zden de toplumu de?i?tirecek olan bu ?ocuklara daha fazla imkan?n sa?lanmas? gerekiyor. ??nk? bunlar bizlerin gelece?i? dedi. (Batman/D?HA)
Abdurrahman G?k
www.evrensel.net