Xewn ? Xeyal b?lgeyi dola??yor

??kard??? K?rt?e oyunlar ile dikkatleri ?zerine ?eken Seyri Mesel tiyatro grubu, bu y?l ?Xewn ? Xeyal? isimli oyun ile izleyicilerin kar??s?na ??k?yor. ?stanbul ve Duhok?tan sonra Diyarbak?r ve Viran?ehir?de sahnelenen oyun, yabanc?la?m?? ya?amlar? konu al?yor


??kard??? K?rt?e oyunlar ile dikkatleri ?zerine ?eken Seyri Mesel tiyatro grubu, bu y?l ?Xewn ? Xeyal? isimli oyun ile izleyicilerin kar??s?na ??k?yor. ?stanbul ve Duhok?tan sonra Diyarbak?r ve Viran?ehir?de sahnelenen oyun, yabanc?la?m?? ya?amlar? konu al?yor.
?zleyicinin b?y?k be?enisini toplayan oyun, i?inde ya?ad???m?z y?zy?l?n kriz alanlar?n?, dildeki psikolojik refleksleri hesaba katarak sorguluyor. K?rt tiyatrosu a??s?ndan, dilin kullan?m?nda bir olgunla?man?n da g?zlendi?i bu oyunun ilk perdesi, ?Si?d? adl? performansla ba?l?yor. Piyangodan b?y?k ikramiyeyi kazanan kahraman?n ba??ndan ge?en olaylar, g?n?m?z toplumunda giderek ya?am alanlar? t?ketime endekslenen bireyin, iyilik, k?t?l?k kavramlar?na atfetti?i anlamlar, ?zellikle de paran?n, h?rs?n, arzunun her ?eye h?kmetti?i de?erler k?skac?nda g?r?lmeye ?al???l?yor. ?kramiye kendisine ??kt?ktan sonra daha s?n?f atlad???n?n bile fark?nda olmayan kahraman, her ne kadar paran?n b?y?s?yle ba?? d?nse de epeyce budala bir tip oldu?u i?in ?evresinde d?nen k?r ?ark?n?n hedefi olmaktan da ka?am?yor. ?yili?in k?t?l?kte k?t?l???n iyilikte oldu?u bir ?a??n i?inde, kimin dost kimin d??man oldu?unu fark edemeyen kahraman, ?umut? diye sar?ld??? kaynaklar?n? bile k?t?l??e heba eden bir ?aresizlik ortam?nda kendisinin trajik sonunu haz?rl?yor.
Deneysel bir oyun
Oyunun ikinci perdesi ise a??rl?kl? olarak yukar?da bahsi edilen temalar ve bu temalar?n arka plan?nda var olan bireye ait bast?r?lm?? duygular?n d??a vurumu ?zerine kurulu 15?er dakikadan olu?an k?sa performans g?sterimleri ile devam ediyor. ?Xewn ? Xeyal? oyununda, yer yer oyuncunun sadece beden dili ile oyunun serimi yap?ld??? b?l?mler de bulunuyor. K?rt?enin Kurmanc? leh?esi ile oynanan oyun, bu b?l?mlerde, g?n?m?z insan?n?n i? d?nyas?ndaki ?eli?kileri, ger?ek ve g?r?n?? aras?ndaki karma?ay?, abs?rd bir kurgu ile ele al?yor. Oyunun esas becerisi, sorgulay?c? ve uyar?c? bir yakla??mla, seyircide hem bir ?zde?le?me hem de kendisi ile bir y?zle?me yaratmas?ndan ge?iyor.
Oyun, K?rt tiyatrosunda ge?mi?ten g?n?m?ze kadar var olan tecr?be ve birikimlerden yararlan?ld???n? da g?steriyor. A??rl?kl? olarak oyunculu?un ?n planda tutuldu?u deneysel ?al??malar sonucu ortaya ??kan ?Xewn ? Xeyal?, hem dramatik hem de komedi t?r?nde de?erlendirilebilir. Y?netmenli?ini Erdal Ceviz?in yapt??? oyunda Baran Demir, Bedriye Aydemir, Berf?n Zenderlio?lu, G?ler ?nce, ?brahim Turgay, Metin Turan ve Musa Y?ld?r?m oynuyor. Oyunun teknik ekibinde ise Musa Y?ld?r?m, ?brahim Turgay ve Ferhat ?ter yer al?yor. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Ali R?za K?l?n
www.evrensel.net