Be? y?l daha ihtiyarlad? sermaye

G?r?n?m?n? g?zlerimizden al?p, y?re?imize ve d???ncelerimize aktar?m? be? y?l?n? doldurmu? M??tak Erenus?un. Demek oluyor ki, sanat? ve sevecenli?i, yani t?m g?zellikleri yeni yeni filizler verirken, sermaye daha da ?irkinle?erek be? y?l daha ihtiyarlam??


G?r?n?m?n? g?zlerimizden al?p, y?re?imize ve d???ncelerimize aktar?m? be? y?l?n? doldurmu? M??tak Erenus?un. Demek oluyor ki, sanat? ve sevecenli?i, yani t?m g?zellikleri yeni yeni filizler verirken, sermaye daha da ?irkinle?erek be? y?l daha ihtiyarlam??. ??nk? grevlerin, i??i eylemlerinin y?kseli?e ge?ti?i g?n?m?zde, onun ?iirleri emek?ilere diren? vermeyi ve ayd?nlatmay? s?rd?r?yor. Hi? konu?madan M??tak Erenus olman?n a??rl???n? ortaya koyuyor.
?lk kez ne zaman ve nerede merhabala?t???m? bir t?rl? ??karamasam da, yakla??k yirmi y?l? a?k?n bir s?reden ya?am?n? yitirinceye dek, abi-karde?li?imiz s?rd? M??tak Erenus?la.
Bu dostlu?un i?inde d???nce arkada?l??? ve kadeh arkada?l??? da var. Daha da ?nemlisi, payla?t???m?z nice an?lar var. Bunlar?n aras?ndan, Hasan ?zzettin Dinamo?yla ilgili olan bir an?y? sizinle payla?ay?m.
Bilindi?i gibi 1980 darbesi militan ilerici unsurlar? t?m ?nc?leriyle birlikte bi?ti. O kadarla da yetinmeyip, sanat alan?nda da ayn? uygulamay? s?rd?rd?. O nedenle 1980 sonras?, gazete ve dergilerin b?y?k bir ?o?unlu?u yaz?lar?n?, yay?nevleri kitaplar?n? basmaz oldular Dinamo?nun. On formaya kadar olan ince kitaplar?n?, ben Ger?ek Sanat Yay?nlar??nda basmaya ba?lad?m. D?rd?nc? kitab? olan ?S?byan Ko?u?u?nu basmaya haz?rlan?yorduk. Eski T?rk?eyle yazd??? i?in haftan?n d?rt-be? g?n? Dinamo?nun evine gidiyor, yoruluncaya kadar okuduklar?n? yaz?ya ge?iriyordum. Fakat t?m?n? yeni yaz?ya aktaramadan Dinamo ya?am?n? yitirdi. Ancak uzun bir s?re sonra kitab?n orijinalini ailesinden alabildim. Bu kez, i?e devam etme zorlu?u kar??ma dikilince M??tak abiye s???nd?m. Hem eski T?rk?eye, hem de edebiyata hakim oldu?u i?in yar?m kalan bu ?al??may?, birlikte tamamlamay? ?nerdim. Bu g?nl? y?ce insan, hi? ikirciklenmeden ?nerimi kabul etti.
Bir s?re sonra ?al??man?n sonuna yakla?t?k. Roman?n kahramanlar?ndan birisi de cezaevinin kabaday?s?yd? ve bu belal? adam bir ?ocu?a tecav?z ediyordu. Buraya gelince M??tak abi, durup y?z?me bakt?. Neye tak?ld???n? ve ne s?yleyece?ini anlam??t?m. M??tak abi, Dinamo, gerekli g?rd???m yeri de?i?tirme yetkisi verdi bana. Onun i?in ana fikri bozmadan, s?yleyece?imiz bir ba?ka t?rl? de s?yleyebiliriz, dedim. O sahneyi, duyulan bir silah sesinden sonra, kabaday?n?n pantolonunu toplayarak ka?mas? bi?imine d?n??t?rd?k. B?ylece, sonucun yorumunu okuyucuya b?rakt?k.
O zaman M??tak abi derin bir ?ohh? ?ekerek:
??nan ki rahatlad?m arkada?, k?t?n?n iktidar?na izin vermedik? dedi. B?yle yay?nlanan kitab?n orijinali de taraf?m?zdan T?rkiye Yazarlar Sendikas??n?n belgeli?ine arma?an edildi.
Gerek M??tak Erenus?lu an?lar, gerekse ?iirleri ?zerine s?ylenecek ?ok s?z var elbette. ??nk? M?stak Erenus ?nce ?air. ?Ku?luk Vakti? ?iirinin;
?G???n bu yamal? ucunda/ S?zc?kler anlatm?yorsa e?er/
Bir su daha y?kay?p karanl?klar?/ Asmak gerekir ayd?nl??a?
dizelerinde belirtti?i gibi, insan? ve insani de?erleri emekle b?t?nleyerek i?selle?tirmi? bir ?air. Hayatta da, sanatta da kestirme yollar? sevmeyen bir insan. Bu do?rultuda; bir kez kestirmeden gitmeye kalkt??? yolda, bata?a sapland???n? s?yleyerek ?zellikle sanat?n yeni yolcular?na uyar?da bulunur. Kendisi de her ?eyi ince eleyip s?k dokur. Ku?kusuz, edebiyat ele?tirmenlerinin incelemesi gereken ?iirlerini de ayn? ?l??tlerden, ayn? s?zge?lerden ge?irir.
?Sermaye Destan?? adl? kitab?n? okuyanlar, eme?in ve emek?inin eksen olarak al?nd???n?, t?m ?iirlerinin bu eksende devindi?ini daha belirgin olarak g?r?rler. S?zc?klerin inceltilmi? anlamlar?n? dokuyarak ustaca ama g?r?lt? yapmadan y?r?yen bir ?airdir o.
Yitiri?imizin be?inci y?l?nda; ?iirlerle, ?ark?larla, oyunlarla and?k Mu?tak Erenus?u. ?z?nt?lerini d??a yans?tmasa da, sevin?lerini payla?may? seven ?aire, sermayeye kar?? grevciler ?o?als?n diye davulla ses duyurduk, ?iirleriyle ayd?nl???n? soluduk ve en ?nemlisi, ihtiyarlayan sermaye kar??s?nda yeni M??tak Erenus?lar?n do?du?una tan?k olduk...
G?ng?r Gen?ay
www.evrensel.net