Londra K?rt Film Festivali 30 Kas?m?da ba?l?yor

2001 y?l?ndan bu yana geleneksel olarak ger?ekle?tirilen Londra K?rt Film Festivali?nin be?incisinin haz?rl?klar? tamamlanmak ?zere. Dalston?da bulunan Rio Sinemas??nda ger?ekle?tirilecek olan K?rt Film Festivali?nde K?rt y?netmenler taraf?ndan yap?lan yeni filmler ile K?rtler hakk?nda yap?lan filmlere yer verilecek


2001 y?l?ndan bu yana geleneksel olarak ger?ekle?tirilen Londra K?rt Film Festivali?nin be?incisinin haz?rl?klar? tamamlanmak ?zere. Dalston?da bulunan Rio Sinemas??nda ger?ekle?tirilecek olan K?rt Film Festivali?nde K?rt y?netmenler taraf?ndan yap?lan yeni filmler ile K?rtler hakk?nda yap?lan filmlere yer verilecek.
30 Kas?m ? 6 Aral?k tarihleri aras?nda d?zenlenecek olan festivalde uzun ve k?sa metrajl? filmler, belgeseller ve animasyonlar g?sterilecek. Alan?nda bir ilk olan ve her y?l gittik?e geli?en festivalde bu y?l ilk kez Y?netmen Y?lmaz G?ney ad?na k?sa film yar??mas? da yap?lacak. D?nyan?n her yan? ile K?rtlerin ya?ad??? b?lgelerden filmlerin programa dahil edildi?i festivale, onlarca y?netmen ve oyuncu da davet edildi.
K?rt y?netmenler konuk
Festival organizat?rleri, Avrupa ve Amerika?dan sadece film festivalini izleyici olarak takip etmek i?in ?ok say?da ki?inin kendileri ile irtibata ge?ti?ini bildirildi. Bu y?l festivalin davetli listesinde Avrupa Parlamentosu Milletvekili Feleknaz Uca, K?rt y?netmenler Hiner Saleem, Shawkat Amin Korki, Y?ksel Yavuz, Zuli Alada?, Binevsa Berivan, gibi isimler ile Nazmi K?r?k ile Frans?z sinemas?n?n ?nde gelen oyuncular? yer al?yor.
Bu y?l ki festivalde Yezidi K?rtler ?zerine ?zel g?sterimlerin yap?laca?? bildirilirken, festival komitesi festivalde Yezidileri konu alan 6 filmin yer alaca??n? bunlardan birinin ise 1932 y?l?nda Ermenistan?da yap?lan Yezidi K?rtler isimli sessiz bir film oldu?u belirtildi. Ge?en y?lki festivalde 1926 y?l?nda yap?lan ve K?rtler hakk?nda yap?lan ilk film olarak kabul edilen ?Zare?yi g?stererek bir ilke imza att?klar?n? belirten festival komitesi ?yeleri, bu y?l bu gelene?i devam ettirerek, K?rtler hakk?nda yap?lm?? ilk filmleri bu y?l?n A?ustos ay?nda Irak??n ?engal Kasabas??nda ter?rist sald?r? sonucu ?ld?r?len 500?? a?k?n Yezidi K?rt ile Ocak ay?nda ?ld?r?len Ermeni Gazeteci Hrant Dink an?s?na g?stereceklerini ifade ettiler.
Festival kapsam?nda bu y?l ilk kez Y?lmaz G?ney an?s?na d?zenlenen k?sa film yar??mas?n?n her y?l yap?lmak ?zere gelenekselle?ece?ini belirten festival komitesi, yar??maya onlarca y?netmenin ba?vurdu?unu, kat?lan filmler aras?ndan ???n?n juri taraf?ndan derecelendirilece?i, ayr?ca bir filmede seyirci ?d?l? vereceklerini belirttiler. K?rt sinemas?n?n geli?ime b?y?k bir katk? sunan festivalin her ya? ve kesim i?in hem e?lence, hem de e?itim g?revi g?rd???n? belirten komite ?yeleri, herkesi festivale beklediklerini belirtti. K?rtlerin birlik ve ortak ?al??mas?n?n bir ?r?n? olan festivalin desteklenmesinin ?ok ?nemli ve gerekli oldu?una i?aret eden organize komitesi ?yeleri, kendilerine sponsor olarak destek veren herkese te?ekk?rlerini iletti. (D?HA)
www.evrensel.net