Fotoğraf: Evrensel

Filistin, Arafat?? unutmad?...

Filistin direni?inin ve halk?n?n efsanevi lideri Yaser Arafat (Ebu Ammar), ?l?m?n?n 3. y?l d?n?m?nde de unutulmad?


Filistin direni?inin ve halk?n?n efsanevi lideri Yaser Arafat (Ebu Ammar), ?l?m?n?n 3. y?l d?n?m?nde de unutulmad?. Ebu Ammar (Kurucu) i?in Mukata Karargah??n?n bah?esine yap?lan an?t ve mozole ?nceki g?n resmi t?renle a??l?rken, Filistin?de d?n de binlerce ki?i Arafat?? and?. Ancak Filistin Davas? ve birli?i i?in 40 y?l ?m?r t?keten ve 11 Kas?m 2004?te, 75 ya??nda ku?kulu bi?imde hayat?n? kaybeden Arafat??n anmalar?na dahi, ABD ile ?srail taraf?ndan k?r?klenen ?b?l?nm?? Filistin? damgas?n? vurdu.
Ba?kent Kud?s?e bir g?n gelecek
Filistin?deki fiili b?l?nmenin ard?ndan Bat? ?eria?da ?slenen Arafat??n kurucusu oldu?u El Fetih?in lideri Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas, Arafat i?in yapt?r?lan yeni an?t mezar?n ba??nda d?zenlenen resmi t?rende, onun yolunda gittiklerini belirtirken, ?Allah??n izniyle, ba?kenti Kud?s olan ba??ms?z Filistin devletini kurarak, Arafat??n mezar?n? ?ok sevdi?i bu kente nakledece?iz? dedi.
Mukata karargah?nda yap?lan t?rene, Kud?s?ten ve Ramallah?tan yabanc? misyon temsilcileri, dini liderler ve Filistinli ?st d?zey y?neticiler ve binlerce Filistinli kat?ld?.
Arafat, Hamas??n kontrol?ndeki Gazze?de de ?ayr? olarak? an?l?rken, Arafat politikalar?na, Ebu Ammar ya?arken dahi en sert ??k??lar? yapan Hamas?tan yap?lan a??klamada da, ?Ebu Ammar ile ayr?l???m?z da, uzla??m?z da ?oktu. Ancak son kertede, O Filistin ulusunun sembol?d?r? denildi. Gazze?de El Fetih ?yelerince yap?lan eylemlere Hamas polisinin engel oldu?u, baz? gen?lerin tutukland??? da bildirildi.
?l?m? halen muamma
75 ya??nda, Ramallah?ta uzun bir s?re ?srail tecridinde kald?ktan sonra, b?y?k ac?larla Paris?e ta??nan Ebu Ammar??n ?l?m nedeni bug?n halen gizemini koruyor. Arafat??n, ?srail gizli servisi MOSSAD taraf?ndan zehirlenmi? olabilece?i ifade ediliyor. Bu iddia, Arafat??n yak?n dan??manlar? ve doktoru taraf?ndan da do?rulanm??t?.
Filistin m?cadelesine 40 y?ldan fazla ?nderlik eden Yaser Arafat, ?l?m?nden 3 y?l sonra da Filistinliler aras?ndaki pop?laritesini kaybetmedi. Ad? ve resimleri t?m Bat? ?eria?da oldu?u gibi Gazze?de de duvarlara yaz?l?p ?iziliyor, foto?raflar? ma?azalarda, sokaklarda yerini koruyor.
Ad?na s?ylenen ?Ebu Ammar? ?ark?lar?n?n her zaman ara?lardan y?kseldi?ini duymak da m?mk?n. (DI? HABERLER)
El Vatan: Annapolis?i Suriye zirvesi izleyecek
?srail ile Filistin, ABD?de yap?lacak Ortado?u Konferans??na g?? bela haz?rlan?rken, ?srail?in gelecek senenin ba??nda ise Suriye ile masaya oturaca?? iddia edildi. Suudi Arabistan?da yay?nlayan ?El Vatan? gazetesi, 2008 ba??nda tarihi halen belirsiz olan Ortado?u Konferans??na benzer bir konferans d?zenlenece?ini ve ?bu konferans?n ana g?ndeminde ise Suriye ile ?srail olaca??n?? yazd?. El Vatan haberinde, ABD?nin Annapolis kentinde yap?lacak Ortado?u Zirvesi?ni, takiben yap?lacak konferans?n Rusya?n?n ba?kenti Moskova?da d?zenlenebilece?ini de ileri s?rd?.
ABD Ba?kan??n?n ?nerisiyle yap?lmas? beklenen Annapolis Zirvesi, ?srail?in, Filistinlilerin ba??ms?zl?k konusundaki hakl? taleplerine kar?? uzla?maz tutumu nedeniyle t?kanm?? durumda. Anla?mazl?klar? ?a?mak? i?in b?lgeye gelen ABD D??i?leri Bakan??n?n gayretleri de sonu? getirmiyor. Suriye de, zirveye resmi davet almad???n? belirtirken, konferans?n g?ndeminde ?srail taraf?ndan ilhak edilmi? olan Golan Tepeleri konusunun yer almamas? durumunda, Annapolis?e heyet g?ndermeyece?ini belirtmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net