BOTA? ve TPAO birle?sin!

TMMOB?a ba?l? Makina M?hendisleri Odas? Ba?kan? Emin Koramaz, BOTA? ve TPAO?da oldu?u gibi elektrik ?retim, iletim ve sat?? alan?nda faaliyet g?steren E?A?, TE?A? ve TETA???n T?rkiye Elektrik Kurumu ad? alt?nda yeniden birle?tirilmesini istedi


TMMOB?a ba?l? Makina M?hendisleri Odas? Ba?kan? Emin Koramaz, BOTA? ve TPAO?da oldu?u gibi elektrik ?retim, iletim ve sat?? alan?nda faaliyet g?steren E?A?, TE?A? ve TETA???n T?rkiye Elektrik Kurumu ad? alt?nda yeniden birle?tirilmesini istedi.
Koramaz, enerji sorununun ??z?m?ne ili?kin yapt??? a??klamada, ?Enerji sorununun ??z?m? i?in BOTA? ve TPAO birle?meli; elektrik ?retim, iletim ve da??t?m kurulu?lar? da tekle?melidir? dedi. Y?llard?r enerji, petrol ve do?al gaz sekt?r?ndeki kamu kurulu?lar?n?n k???lt?l?p b?l?nmesi, i?levsizle?tirilmesi ve ?zelle?tirilmesine y?nelik giri?imlere kar?? ??kt?klar?n? kaydeden Koramaz, TPAO?nun entegre yap?s?n?n 1984 y?l?nda yeniden yap?land?r?l?rken bozuldu?unu savundu. Do?algaz Piyasas? Yasas? ile kentsel do?al gaz da??t?m hizmetlerinin ?zelle?tirilmesi, BOTA???n do?al gaz al?m s?zle?melerinin ?zel sekt?re devri ve BOTA???n k???lt?lerek yaln?zca iletim ?irketi olarak faaliyet g?stermesinin ?ng?r?ld???n? kaydeden Koramaz, kamu kurulu?lar? E?A? ve HEA???n, BOTA??a 7 milyar 300 milyon YTL?ye ula?an bor?lar?n? ?demediklerini hat?rlatt?.
Ayn? ?ekilde ?zelle?tirilecek olan EGO?nun da BOTA??a olan 780 milyon YTL bor? faizinin ??kar?lan yasa ile silindi?ini dile getiren Koramaz, ?Alacaklar?n? tahsil edemeyen BOTA?, ticari bankalara bor?lanmak zorunda b?rak?lm??, etkin ?al??mas?n?n ?nlenmesi i?in y?netim mekanizmas? da adeta fel? edilmi?ti? dedi.
Kamunun k???lt?lmesi
Oda olarak, kamuyu k???ltmeye y?nelik bu sakat uygulamalar? her zaman ele?tirip, ulusal nitelikli kurulu?lar?n g??lendirilmesini savunduklar?n? kaydeden Koramaz, ??imdi BOTA? ve TPAO?nun birle?tirilmesi istemleri, ge? kalm?? da olsa do?rudur. ??nk? petrol ve do?al gaz arama, ?retim, iletim, da??t?m ve sat?? faaliyetleri dikey b?t?nle?mi? bir yap?da s?rd?r?lmelidir? dedi. ?BOTA??? da b?nyesine alacak olan TPAO?nun, T?rkiye Petrol ve Do?algaz Kurumu olarak arama, ?retim, iletim, depolama, da??t?m faaliyetlerinin yan? s?ra petrol ve do?al gaz sat??, pazarlama faaliyetleri ve petrol rafinaj hizmetlerini de kamu eliyle vermesi? gerekti?ini kaydeden Koramaz, do?al gaz al?m s?zle?meleri devrinin de sona ermesini, yeni arama ve ?retim ?al??malar? i?in T?rkiye Petrolleri ve Do?algaz Kurumu?nun desteklenmesini istedi.
Bu birle?menin enerji sekt?r?ne ?rnek olmas? gerekti?ini belirten Koramaz, elektrik ?retim, iletim ve sat?? alan?nda faaliyet g?steren E?A?, TE?A? ve TETA???n da eskisi gibi T?rkiye Elektrik Kurumu olarak tek bir yap? i?inde yer almas?n? ?nerdi. Koramaz, ?Enerjinin bir kamusal hizmet, ucuz ve nitelikli enerjiye eri?imin ise bir insan hakk? oldu?u g?zetilerek, enerji sekt?r?nde ulusal ve kamusal ??karlar? esas alan strateji ve politikalar izlenmelidir? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net