YA?ADIK?A

 • N?kleer santral projeleri 1960?lardan bu yana belli aral?klarla hep g?ndemde tutuldu. En son 10. Cumhurba?kan? Say?n Ahmet Necdet Sezer taraf?ndan veto edilen n?kleer yasa; AKP H?k?meti taraf?ndan tekrar kabul edilmi? durumda.
  Kabul edilen yasaya g?re 2020 y?l?na kadar toplam 5000 MW g?c?nde n?kleer santraller kurulacak


  N?kleer santral projeleri 1960?lardan bu yana belli aral?klarla hep g?ndemde tutuldu. En son 10. Cumhurba?kan? Say?n Ahmet Necdet Sezer taraf?ndan veto edilen n?kleer yasa; AKP H?k?meti taraf?ndan tekrar kabul edilmi? durumda.
  Kabul edilen yasaya g?re 2020 y?l?na kadar toplam 5000 MW g?c?nde n?kleer santraller kurulacak.
  Peki, bunu yapabilirler mi?
  Bu h?k?metin yapaca??ndan hi?bir ??pheniz olmas?n.
  ??nk? nerede paran?n d?nd??? bir i? varsa AKP H?k?meti bal?klama dalmaktad?r. Ve yapt?klar? bir?ok uygulamalar ulusal ??karlarla ?eli?ir durumdad?r. Adeta uluslararas? sermayenin temsilcisi gibi ?al??maktad?rlar.
  Her ge?en g?n yeni teknolojiler geli?tirilmektedir. ?zellikle yenilenebilir enerji kaynaklar?n?n kullan?m?yla ilgili teknolojiler ?ok h?zl? bir ?ekilde geli?mektedir. R?zgar enerjisinin kullan?m?ndaki verimlilik ve maliyetlerin d???r?lmesi, g?n?m?zde konvansiyonel enerjilerin seviyesine gelmi?tir. G?ne? enerjisinden elektrik elde etmeye y?nelik teknolojiler, her ge?en g?n geli?mektedir. 2020 y?l?na gelindi?inde g?ne? enerjisi belki de fosil yak?tlardan daha ekonomik olacaklard?r. Di?er yandan 2020 y?l?ndan itibaren d?nyadaki uranyum rezervleri de iyice azalm?? olacakt?r. Bu durum ise n?kleer yak?t?n fiyat?n? art?racakt?r. Dolay?s?yla n?kleer enerjiden elektrik ?retme y?ntemi gelecekte giderek pahal?la??rken, yenilenebilir enerji kaynaklar?ndan elektrik ?retmek, her ge?en g?ne daha da ucuz olacakt?r. Bu bilimsel bir tespittir.
  N?kleer enerjinin be?ikten mezara kadarki bedeline bakt???m?zda, di?er enerji teknolojilerine g?re en pahal? y?ntem oldu?u ortadayken, n?kleer santrallere y?nelmek tamam?yla bir siyasi tercihtir. Ama ba?tan sona yanl?? bir tercihtir. N?kleer santrallerin kurulmas?n?n enerji a????n?n kapat?lmas?yla uzaktan yak?ndan bir ilgisi yoktur. ??nk? n?kleer santrale gelinceye kadar daha bir s?r? kendi ulusal kaynaklar?m?z bulunmaktad?r. ?stelik n?kleer santrallerde elde edilecek elektrik enerjisinden daha fazlas?n? da??t?m sistemlerini iyile?tirerek elde etmek m?mk?nd?r.
  O halde neden h?l? n?kleer enerjide ?srar edilmektedir?
  Bu sorunun yan?t?n? d?n bir televizyonda Prof. Dr. Tolga Yarman; ?Bu verilen bir ?d?nd?r? ?eklinde a??klam??t?r. Ger?ekten de hi?bir teknik zorunluluk yokken n?kleer santrale y?nelmek, emperyalist sermayeye verilen bir ?d?nden ?te bir ?ey de?ildir. Gene Tolga Hoca?n?n dedi?ine g?re: ?Bu yasa bir terc?me yasad?r. ?stelik k?t? bir ?eviridir.?
  Tolga Hoca?n?n bir ba?ka tespiti ise, Sinop?a kurulmas? durumunda bu santral ka?ak bir santral olacakt?r. ??nk? Sinop i?in herhangi bir lisans ??kart?lm?? de?ildir. Bu durumda da d?nyada ilk kez ?ka?ak? n?kleer santrale sahip olan bir ?lke olaca??z!
  Sa?mal?klar bu kadarla da bitmemekte. ?TAEK Enerji Bakanl????na ba?lanarak, denetim kurumu olmaktan ??kart?lm??t?r.? Oysa TAEK?in ba??ms?z olmas? gerekmektedir. Bu durumda bakanl?k?a yap?lacak yanl??lar? TAEK nas?l denetleyecektir?
  Bir di?er soygun ise bu santrallerde ?retilecek enerjinin ka?a al?naca??n?n bir ?st s?n?r?n?n olmamas?d?r. B?yle bir fiyat s?n?r? yokken, ?retilecek b?t?n enerjinin al?m garantisi verilmektedir. Yani y?klenici firman?n zarar etmemesi, k?r etmesi i?in ne gerekiyorsa yap?lacakt?r! Daha sonra santralin ?mr?n? tamamlamas? durumunda; santralin cenaze masraflar?n? da gene halk ?ekecektir! Yani anlayaca??n?z ya?ma Hasan??n b?re?i?
  Emperyalistler kendi ?lkelerine kurmad?klar? n?kleer santralleri bizim ?lkemize kurmak istemektedirler. Birtak?m k?resel emperyalistler para kazans?n diye, bunca tehlikeye ve maliyete de?er mi?
  ?imdi yapmam?z gereken ?ey; kitlesel bir ?ekilde n?kleer soyguna kar?? ger?ekleri halka anlatarak, bu sorunu ortadan kald?rmakt?r. Bu sorun sadece yurtsever akademisyenlerin, ?evrecilerin, ayd?nlar?n ve emekten yana partilerin, sendikalar?n, demokratik kitle ?rg?tlerinin sorunu de?ildir. Bu sorun, toplumun her kesimini ilgilendirmektedir ve n?kleer soygundan pay almayan b?t?n unsurlar?, m?cadeleye katmak gerekmektedir.
  D?zeltme: Ge?en haftaki yaz?m?z?n ba?l??? ?Kurtulamad?k bir t?rl?? olacakken, ?bir? s?zc??? eksik ??km??t?r. D?zeltir, bu hatadan ?t?r? okurlar?m?z?n ho?g?r?s?ne s???n?r?m.
  Enver ?at
  www.evrensel.net