Greve gece bask?n?

Haber-?? Diyarbak?r ve Batman ?ubelerinin y?netici ve ?yelerinin evlerine gece yar?s? bask?n d?zenlendi. Organize ve ka?ak??l?k ?ube ekipleri taraf?ndan ger?ekle?tirilen bask?nda yirmiyi a?k?n i??i ve sendikac? g?zalt?na al?nd?


Haber-?? Diyarbak?r ve Batman ?ubelerinin y?netici ve ?yelerinin evlerine gece yar?s? bask?n d?zenlendi. Organize ve ka?ak??l?k ?ube ekipleri taraf?ndan ger?ekle?tirilen bask?nda yirmiyi a?k?n i??i ve sendikac? g?zalt?na al?nd?.
G?zalt?na al?nanlar?n isimleri ??yle: Haber-?? Diyarbak?r ?ube Ba?kan? Salih Da?demir, ?ube Sekreteri Kaz?m Artar, sendika binas?nda ?al??an Mustafa Nergiz, Haber-?? ?yesi i??iler; Yusuf Karadeniz, Adem K?z?l, Recep ?pek?i, Ayd?n ?ift?i, Cebrail Erol, Mustafa Mali, Y?ld?r?m ?eng?l, Veysi Bademk?ran, Ya?ar ?elik, Haber-?? Batman Temsilcisi ?irin ?rnek ve temsilcili?e ba?l? i??iler; M?cahit B?lb?l, Halil Bulut.
Recep ?pek?i adl? Telekom i??isi ise Diyarbak?r Telekom Ana Depo?da gece grev n?beti tutarken g?zalt?na al?nd?.
Saat 02.00?de
Diyarbak?r?da gece 02.00 ve 03.00 saatleri aras?nda evlerinden al?nan Haber-?? ?ube Ba?kan? Salih Da?delen ve 15 civar?nda i??inin, Diyarbak?r Emniyet M?d?rl??? Ka?ak??l?k ve Organize Su?lar ?ube M?d?rl????nde tutulduklar? bildirildi. Sendikac? ve i??ilerin neden g?zalt?na al?nd??? hen?z a??klanmazken, sendika avukatlar? da Diyarbak?r Emniyet M?d?rl????ne gittiler. T?rk-?? 7. B?lge Temsilcisi Bahri Karako??un i??iler ve sendikac?larla g?r??me iste?i ise geri ?evrildi.
Batman?da g?zalt?na al?nan Haber-?? Temsilcisi ?irin ?rnek ve iki i??inin ise grev k?r?c?l??? yapmak isteyen Telekom y?neticileri ve ta?eron i??ileri engelledikleri i?in g?zalt?na al?nd?klar? ??renildi.
Haber-?? Diyarbak?r ?ubesi Mali Sekreteri Abdurrahman Do?ru, Diyarbak?r ve Batman?da isimleri kendilerine ula?an 15 i??i ve sendikac?n?n g?zalt?na al?nd???n? belirterek, ?Ama hen?z g?zalt?na al?n?p al?nmad???n? ??renemedi?imiz ?ok say?da i??inin de g?zalt?nda oldu?unu tahmin ediyoruz. ?u an bu isimleri tespit etmek i?in ?al???yoruz? dedi. Batman?da g?zalt?na al?nan i??i ve sendikac?lar?n grev k?r?c?lar?n? engelledikleri gerek?esiyle g?zalt?na al?nd?klar?n? dile getiren Do?ru, ?Diyarbak?r?daki arkada?lar?m?z?n organize ve ka?ak??l?k ?ube ekipleri taraf?ndan g?zalt?na al?nd???n? ??rendik. Biz burada yasalara uygun, yasalar ?er?evesinde bir grev yap?yoruz. 27 g?nd?r hi?bir hukuka ayk?r?, yasad??? faaliyetimiz olmam??t?r. ?ube ba?kan? ve i??ilerimizin banka hortumlam?? patronlar gibi organize ve ka?ak??l?k ekipleri taraf?ndan g?zalt?na al?nmas?n? k?n?yoruz? dedi.
Grev kararl?l?kla s?r?yor
Grevi ilerledik?e Diyarbak?r?da binlerce ar?za ya?an?rken, devlet kurumlar? da bundan etkilendi. Diyarbak?r?da ta?eron i??i bulamad??? i?in Telekom i?veren vekilleri, ?nceki g?n Diyarbak?r Valili?i emriyle grevdeki 6 i??iyi yasad??? bir ?ekilde grev d???na ??kartarak, polis zoruyla Diyarbak?r Havaalan??n?n telefon ar?zs?n? gidertmi?ti. Burada yakla??k 4 saat polis zoruyla havaalan?n?n arzs?n?n giderilmesine direnen Haber-?? Diyarbak?r ?ubesi ?yesi 50 i??i ve sendikac?n?n direni?i, ancak ?evik kuvvet deste?iyle k?r?labilmi?ti. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
?evik kuvvet deste?iyle...
Telekom patronunun g?revlendirdi?i ta?eron firma ??kaya, ?kitelli Organize Sanayi B?lgesi?nde ya?anan ar?zay? polis deste?iyle onard?.
Cumartesi gecesi 20-30 civar?nda ta?eron firma ?al??an?, onlarca ?evik kuvvet polisi e?li?inde ?al??maya ba?lad?. Bu duruma grevci Telekom i??ileri, ta?eronun ?al??mas?n?n yasal olmad???n? s?yleyerek m?dahale ettiler. B?lge ?al??ma m?d?rl???n?n ta?eronun ?al??mas?n?n yasalara ayk?r? oldu?unu belirten karar?n?n oldu?u belgenin polislere g?sterilmesine ra?men, polis amirleri, valili?in emri oldu?unu, bu ar?zan?n yap?lmas?n? sa?layacaklar?n? s?ylediler.
Bunun ?zerine yak?n m?d?rl?klerdeki Telekom i??ileri ve Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube Sekreteri Ali K???kko?kaya b?lgeye geldi. ???iler, ?Ta?eron mafyas?na hay?r?, ?Direne direne kazanaca??z?, ?Ekmek yoksa bar?? da yok? sloganlar?n? atarak topland?lar. Bunun ?zerine polis, i??ilerin ?n?ne barikat olu?turdu. ???ilerin kararl? tutumu sonucu ta?eronun ?al??mas? durduruldu. Bunun ?zerine polis, takviye kuvvet istedi; k?sa s?rede y?zlerce ?evik kuvvet polisi, i??ilerin ?n?ne duvar ?rd?. ???iler sloganlar atarak polis barikat?n?n ?n?nde beklemeye ba?lad?lar. Polis amirleri ise grevcileri s?rekli g?zalt?na almakla tehdit etti. ???iler bu uygulamay? ?Vali istifa?, ????ilere de?il h?rs?zlara barikat?, ?Bask?lar bizi y?ld?ramaz? sloganlar? ile protesto ettiler. Polislerle yap?lan g?r??meler sonu? vermezken, valili?in kesin emri oldu?u s?ylendi. Ta?eron firma, gece 01.30?da yeniden ?al??maya ba?lad?. ???iler bu duruma tekrar m?dahale ettiler, fakat 300 civar?nda ?evik kuvvet polisinin korumas? alt?nda ta?eron firma ?al??may? s?rd?rd?. Burada a??klama yapan ?ube Sekreteri Ali K???kko?kaya, yasad??? uygulaman?n yasa uygulay?c?s? olan polislerin korumas?nda yap?ld???n? belirterek, su? duyurusunda bulunacaklar?n? dile getirdi. (?stanbul/EVRENSEL)
Mehmet Aslano?lu
www.evrensel.net