?niversite ??rencileri grevcilerle bulu?tu

Grevdeki Haber-?? Sendikas? ?yesi Telekom i??ilerine ?niversite ??rencilerinden destek geldi. Gaziantep ?niversitesi T?p ??renci Kolu?nun (T?K) ?a?r?s?yla bir araya gelen ??renciler, Y?z?nc? Y?l Park??nda grev ?ad?r? kuran i??ileri ziyaret etti


Grevdeki Haber-?? Sendikas? ?yesi Telekom i??ilerine ?niversite ??rencilerinden destek geldi. Gaziantep ?niversitesi T?p ??renci Kolu?nun (T?K) ?a?r?s?yla bir araya gelen ??renciler, Y?z?nc? Y?l Park??nda grev ?ad?r? kuran i??ileri ziyaret etti. Grev ba?ar?ya ula?ana kadar i??ilerin yan?nda olacaklar?n? dile getiren ??renciler, yanlar?nda getirdikleri ?ay ve ?ekerleri de i??ilere verdiler.
T?K, EMO Gen? ?yeleri ile Meslek Y?ksekokulu ??rencilerinin kat?ld??? ziyarette, ?niversiteliler, ?Telekom i??isi yaln?z de?ildir? slogan?n? atarken grevdeki i??iler de ??rencileri alk??larla kar??lad?lar. Ziyarette konu?an ?niversite ??rencisi G?khan Aslantepe, T?rkiye?nin d?rt bir yan?nda emek m?cadelesi veren Telekom i??ilerinin m?cadelesini selamlad?klar?n? belirterek, ?Yar?n?n i??ileri olacak ?niversite ??rencileri olarak Telekom i??ilerinin bu hakl? m?cadelesinin yan?nday?z. Grevin ilk g?n?nden bug?ne ayn? heyecanla m?cadeleyi s?rd?ren sizlerden ?rnek alacak ?ok ?eyimiz var. Uzunca bir zamand?r grev s?zc???n?n an?lmad??? ?lkemizde sizler bunu yeniden hat?rlatt?n?z. Bizler de ?niversite ??rencileri olarak sonuna kadar bu onurlu m?cadelenizin yan?nda olaca??z? dedi.
T?K ?yesi Cemil Delatio?lu ise grevin sadece Haber-?? ?yelerinin de?il t?m T?rkiye i??i s?n?f?n?n grevi oldu?unu dile getirerek ??yle devam etti: ?Bizler ?niversite ??rencileri olarak sizin bu m?cadelenize ortak olal?m istedik. Sizin m?cadeleniz bizlere ???k tutuyor, umut veriyor.?
?Grev ?ok ?ey ??retti?
?niversite ??rencilerine te?ekk?r eden Haber-?? Gaziantep ?ube Ba?kan? Ali Tabur, t?m bask? ve olumsuzluklara ra?men sendikalar? tarihinde ilk defa greve gittiklerini ve bu grevi ilk g?nk? co?kuyla s?rd?rd?klerini ifade etti. ?Grev s?resince ?ok ?ey ??rendik, daha da ??renece?imiz ?ok ?ey var. Bizim m?cadelemiz sadece Haber-?? ?yelerinin m?cadelesi de?il, ?rg?tl? bir toplumun m?cadelesidir. Bizim sabr?m?z?, g?c?m?z? deneyip d?n avu?lar?n? ovu?turanlar bug?n avu?lar?n? yal?yorlar? diye konu?tu.
Grevci i??ilerden Resul Bulut, bug?ne kadar i??ilerin ve sendikalar?n kendilerini ziyaret etti?ini, ancak ?niversite ??rencilerinin ziyaretinin kendileri i?in s?rpriz oldu?unu s?yledi. ??ok g?zel bir duygu, bu ziyaretten ?ok memnun olduk, gururland?k. Bizim m?cadelemiz ayn? zamanda gelecek nesiller i?indir. Yar?n?n gelece?i olacak, bu ?lkeyi y?netecek gen?lerin emek?ilerin yan?nda olmas? ?ok ?nemli. Bizim m?cadelemizi ?niversitedeki di?er arkada?lar?na anlatmalar?n? istiyoruz? diyen Bulut, ziyaretleri i?in ??rencilere te?ekk?r etti.(Gaziantep/EVRENSEL)
www.evrensel.net