EMEP?ten destek ziyaretleri s?r?yor

Emek Partisi (EMEP) il ve il?e ?rg?tleri Telekom i??ilerine destek vermek i?in yurt genelinde ziyaretler d?zenledi


Emek Partisi (EMEP) il ve il?e ?rg?tleri Telekom i??ilerine destek vermek i?in yurt genelinde ziyaretler d?zenledi.
?stanbul?da EMEP GOP ?l?e ?rg?t? ?yeleri K???kk?y?de bulunan Gaziosmanpa?a Telekom M?d?rl????nde i??ilerle bir araya geldi. Evde haz?rlad?klar? yiyecekleri grevci i??ilere veren EMEP?liler grevci i??iler taraf?ndan alk?? ve ?Ya?as?n s?n?f dayan??mas?? sloganlar?yla kar??lad?. Burada konu?an EMEP ?l Y?neticisi Can Denizci, grev ilerledik?e s?k??an patrona deste?in valilik ve polisten geldi?ini s?yledi. Diyarbak?r ve ?stanbul?da ya?anan olaylar? hat?rlatan Denizci, ?G?r?nen o ki ?n?m?zde ki g?nlerde bu destek daha da artacakt?r. O y?zden bizde di?er sendikalar?, i?yeri temsilciliklerini, muhtarlar?, y?re derneklerini k?saca s?n?f?n ve halk?n dahil oldu?u her kurumu bir araya getirerek Telekom i??ileri ve Haber-?? Sendikas??yla dayan??ma i?erisinde olaca??z? diye konu?tu. GOP ??yeri Temsilcisi ?smail ?ay da EMEP?lilere te?ekk?r ederek ?Grevin ilk g?n?nden beri her g?n yan?m?zda olan Emek Partisi? nin bundan sonra da bizi yaln?z b?rakmayaca??n? biliyoruz? dedi.
Gebze?de ger?ekle?tirilen ziyarette konu?an EMEP ?l?e Ba?kan? Durmu? ?elik grev k?rma giri?imlerini k?nad?klar?n? s?yledi. Haber-?? Ba?temsilci Musa Demir de T?rk-???in ald??? karar gere?i 15 Kas?m?da yap?lacak eyleme herkesten destek istedi.
EMEP ?orlu ?l?e ?rg?t? ?yeleri, 26 g?nd?r grevde olan Telekom i??ilerini ziyaret etti. Ziyarete Petrol-?? L?leburgaz Temsilcili?i ve Yap?-Yol Sen ?yesi emek?iler de kat?ld?.
EMEP Hatay ?l ?rg?t? de Telekom i??ilerini ziyaret ederek destek verdi. EMEP ?yelerini Telekom M?d?rl??? ?n?nde kar??layan i??iler, destekten duyduklar? memnuniyeti dile getirdiler. Kayseri?de de EMEP?li kad?nlar, yapt?klar? yiyecekleri grevci i??ilere verdiler. EMEP Zeytinburnu ?l?e ?rg?t? ve E?itim Sen 1 No?lu ?ube temsilcileri, Telekom Zeytinburnu Santrali?nde i??ilerle bulu?tu. Haber-?? ??yeri Temsilcisi ?hsan Bayr?, demokratik ve ?rg?tl? bir toplum in?a edebilmek i?in ?aba harcad?klar?n? dile getirdi. Pek ?ok bask?ya u?rad?klar?n? dile getiren ??yeri Temsilcisi Muzaffer Var??ll? da ?unlar? s?yledi: ?Ta?eron firmalar?n a??rl?kta olmas?, sermaye ve devletin istedi?i bir politikad?r. Sendika olgusu yok edilmek isteniyor.? Telekom i??isi Meri? ?z de EMEP?e ve E?itim Sen?e te?ekk?r etti. EMEP ?l?e Ba?kan? ?smail Yavuz ise grevi ba??ndan beri desteklediklerini ve bundan sonraki s?re?lerde de destekleyeceklerini s?yledi. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net