G?ND?N?M

 • 9 Kas?m tarihli Evrensel?de ?. M?ft?o?lu, Avrupa Birli?i ?lerleme Raporu?nu irdelemi? ve ?zellikle, raporun ?zg?rl?kler ve demokrasi sorunlar?na ili?kin siyasi b?l?m?n?n kamuoyunun g?ndemine getirildi?ine, ancak ekonomiye ve ?al??ma ya?am?n?n d?zenlenmesine ili?kin b?l?m?n?n g?ndeme getirilmedi?ine dikkat ?ekmi?ti


  9 Kas?m tarihli Evrensel?de ?. M?ft?o?lu, Avrupa Birli?i ?lerleme Raporu?nu irdelemi? ve ?zellikle, raporun ?zg?rl?kler ve demokrasi sorunlar?na ili?kin siyasi b?l?m?n?n kamuoyunun g?ndemine getirildi?ine, ancak ekonomiye ve ?al??ma ya?am?n?n d?zenlenmesine ili?kin b?l?m?n?n g?ndeme getirilmedi?ine dikkat ?ekmi?ti. An?lan yaz?da da belirtildi?i gibi AB?de IMF ve DB gibi kesimler, ?zelle?tirmelerin h?zla s?rd?r?lmesini, esnek ?al??man?n b?t?n bi?imleriyle kamu kurumlar? dahil her alanda uygulanmas?n?, sosyal g?venlik reformu(!)nun ger?ekle?tirilmesini vb istemektedir. ??birlik?i yerli tekeller de bu taleplere, k?dem tazminat?n?n kald?r?lmas? ve b?lgesel asgari ?cret uygulamalar?n?n eklenmesini istemektedirler.
  T?rk-?? Ba?kan? Salih K?l??, ??2008?de sosyal g?venlik, Sendikalar Kanunu, Toplu ?? S?zle?mesi, Grev ve Lokavt Kanunu, zorunlu istihdam, b?lgesel asgari ?cret ve k?dem tazminat?n? i?eren istihdam paketi ve ?zelle?tirme uygulamalar? ?nemli g?ndem maddeleri olarak ?n?m?ze gelecek?? diyordu. Zira h?k?met, i??i sendikalar? konfederasyonlar? ve i?veren sendikalar? konfederasyonundan olu?an bir komisyon kurulmu? ve Sendikalar Yasas?, Toplu ?? S?zle?mesi Grev ve Lokavt Yasas?, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Yasas? tasar?lar?n?n 2008 y?l? Haziran ay?na kadar yasala?t?r?lmas?n? kararla?t?rm??lar.
  Elbette bunlar?n hemen ard?ndan patronlar, k?dem tazminatlar?n?n tasfiyesi ve b?lgesel asgari ?cret uygulamas? i?in bask?lar?n? art?racak ve teslim ald??? sendika b?rokrasisi ile i?birli?i i?inde onlar? da ger?ekle?tirecektir.
  Yukar?da belirtilen d?zenlemeler, i??i s?n?f?n? par?alama ve sendikal ?rg?tl?l??? de yok etme; geride kalacak olan g??s?z, g?d?k sendikalar? ise i??ileri i?verene aidiyet duygusu ile ba?lamak ?zere ?e?itim? verecek ?rg?te, i?letmenin ?e?itim departman??na d?n??t?rmeyi hedeflemektedir.
  Onun i?indir ki; Toplam Kalite Y?netimi uygulamas?nda e?itim i?in yap?lacak hi?bir harcamadan ka??n?lmamas? istenir. ??nk? o harcamalar sayesinde i??iye ?Hepimiz bir aileyiz. Hepimiz ayn? gemideyiz. ??letmenin ??karlar? hepimizin ??kar?d?r? fikri kabul ettirilir ve i??i, patronun daha ?ok kazanmas? i?in her t?rl? fedakarl??a katlan?r hale getirilir. Kimi sendikalar bu sonucu sa?lamak i?in ?Patronumu seviyorum?, ???yerimi seviyorum? kampanyalar? bile a?m??lard? vaktiyle.
  Ama patronlar?n doymazl??? o kertededir ki, b?yle bir e?itim i?in bile harcama yapmaktan ka??nmakta ve bu e?itimin giderlerinin i?sizlik sigortas? fonundan kar??lanmas?n? istemektedirler.
  Bu olup bitenlere ra?men sendika b?rokratlar?n?n aymazl???, daha do?ru ifadeyle patronseverli?i ?yle bir noktaya gelmi?tir ki sendikal ?rg?tl?l??? de bitirecek d?zenlemelere destek vermekten geri duram?yorlar. Kendi bindikleri dal? kesmekte sak?nca g?rm?yorlar. Bug?ne kadar hizmet ettikleri patronlar?n kendilerine sahip ??kaca??n? umuyor olsalar gerektir. Ancak bir kez daha an?msatmak isteriz ki patronlar, i?leri bittikten sonra onlar? da buru?turup ??pe atacaklard?r.
  B?t?n bu tabloyu tersine ?evirmek m?mk?nd?r. Bu g?? de ancak i??ilerin ?rg?tl? s?n?f tutumuyla a???a ??kacakt?r.
  O nedenledir ki Telekom grevi, T?rkiye i??i s?n?f?n?n gelece?i bak?m?ndan son derece ?nemlidir. Bu grev, t?m i??iler taraf?ndan sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
  T?rk-?? Ba?kanlar Kurulu?nun bir hafta i?inde anla?ma sa?lanmazsa genel eyleme ge?me karar? da bu bak?mdan son derece ?nemlidir. Umar?z bu karar da suland?r?lmaya kalk???lmaz.
  Kolayl?klar dileriz.
  Hasan H?seyin Evin
  www.evrensel.net