TBMM?de tarihi bulu?ma

?srail Devlet Ba?kan? ?imon Peres, resmi ziyaret ?er?evesinde temaslarda bulunmak ?zere T?rkiye?ye geldi. Bir dizi temas?n ard?ndan yar?n TBMM?ye hitap edecek olan Peres, TBMM?ye hitap eden ilk ?srail Cumhurba?kan? olacak


?srail Devlet Ba?kan? ?imon Peres, resmi ziyaret ?er?evesinde temaslarda bulunmak ?zere T?rkiye?ye geldi. Bir dizi temas?n ard?ndan yar?n TBMM?ye hitap edecek olan Peres, TBMM?ye hitap eden ilk ?srail Cumhurba?kan? olacak. Filistin devlet Ba?kan? Mahmud Abbas ise bug?n T?rkiye?ye gelecek. ?srail ve Filistin Devlet Ba?kanlar? tarihte ilk kez ayn? parlamentoda birbirlerini dinleyecek ve ayn? masaya oturacak.
Ortado?u?da yeni bar?? zemininin aranaca?? Annapolis toplant?lar?ndan ?nce, ?srail ve Filistin devlet ba?kanlar? d?zeyinde ilk kez ?ankaya?da bir araya gelecek. Bulu?ma, 2000 y?l?ndaki ba?ar?s?z Camp David zirvesinden beri iki ?lke aras?ndaki en ?st d?zey temas. ?imon Perez ve Mahmud Abbas yar?n ilk kez ortak bir ?at? alt?nda konu?ma yapacak, birbirlerini dinleyecek. Perez ve Abbas, TOBB inisiyatifiyle ba?lat?lan Ankara Forumu projesine imza atacak. Ankara Forumu, 6 bin Filistinliye i? sa?layacak.
G?n?l kar??lad?
Beraberinde bir heyetle d?n Ankara?ya gelen Peres, Esenbo?a Havaalan??nda Milli Savunma Bakan? Vecdi G?n?l taraf?ndan kar??land?. Kar??lamada ?srail?in Ankara B?y?kel?isi Gaby Levi ve T?rkiye?nin Tel Aviv B?y?kel?isi Nam?k Tan ile di?er yetkililer de haz?r bulundu.
Cumhurba?kan? Abdullah G?l taraf?ndan ?ankaya K??k??nde bug?n resmi t?renle kar??lanacak olan Konuk Cumhurba?kan?, TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan ile de g?r??ecek. Peres ayr?ca, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ve D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan?? da kabul edecek.
Tarihi bulu?ma yar?n
Peres, yar?n TBMM?ye hitap edecek. Peres, TBMM?ye hitap eden ilk ?srail cumhurba?kan? olacak. ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert, ge?en hafta ba??nda Peres?in T?rkiye ziyaretini ?tarihi? olarak nitelendirerek, Peres?in T?rkiye parlamentosunda konu?mak i?in davet edilmesini de ?ola?an?st? bir olay? olarak de?erlendirmi?ti. TBMM Genel Kurulunda bug?ne kadar 25 ?lkenin devlet ve h?k?met ba?kanlar? ya da parlamento ba?kanlar? konu?tu.
Karar verilecek
?srail Cumhurba?kan? Peres, ayr?ca Cumhurba?kan? G?l ve Filistin Ulusal Y?netimi Ba?kan? Mahmud Abbas ile birlikte Ankara Forumu toplant?s?na kat?lacak. Toplant?da, forum ?al??malar?nda kaydedilen son geli?meler de?erlendirilerek, forum kat?l?mc?lar?n?n birlikte geli?tirdikleri Bar?? ??in Sanayi projeleriyle ilgili ?al??malara ivme kazand?r?lmas?na y?nelik kararlar al?nacak.
Toplant? ?er?evesinde, Bat? ?eria?daki organize sanayi projelerini ba?latacak olan ?er?eve mutabakat anla?mas?, Ankara Forumunu olu?turan taraflar olan TOBB Ba?kan? Rifat Hisarc?kl?o?lu, ?srail ?malat??lar Birli?i Ba?kan? ?raga Bro? ve Filistin Sanayi Ticaret ve Tar?m Odalar? Ba?kan? Ahmed Ha?im Zugeyr taraf?ndan ?? liderin g?zetiminde imzalanacak. (HABER MERKEZ?)
Peres: T?rkiye sorumlu davrand?
?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres, T?rkiye?nin olas? bir K. Irak operasyonu konusunda ?Operasyonun niyetine bakmak laz?m. Bizce kabul edilebilir bir niyet. T?rkiye ?imdiye kadar itidal g?sterdi ve sorumlu davrand?? dedi.
Ankara ziyareti s?ras?nda TBMM?ne hitap edecek ilk ?srail cumhurba?kan? olaca?? i?in heyecan duydu?unu anlatan ?imon Peres, NTV?ye konu?tu. Peres, ?T?rkiye modern bir ?lke ve ekonomik ve siyasi bar???n in?as?nda rol oynayabilecek bir ?lke. Kan?mca g?n?m?zde ekonomi, gelece?i ?ekillendirme a??s?ndan askeri g??ten daha ?nemli bir lokomotif. T?rkiye ?ok de?i?ik bir deneyim ya??yor, ayn? zamanda herkes taraf?ndan g?venilen, sayg? duyulan tek M?sl?man ?lke konumunda. M?sl?manlarla di?er topluluklar aras?nda bar??? sa?layabilecek tek ?lke ayr?ca. Bence bu anlamda da ?ok ?zel? diye konu?tu.
T?rkiye?nin Filistin topraklar?nda sanayi yat?r?mlar? yapmas?na destek verdiklerini, i? olanaklar?n?n insanlar i?in silahtan daha ?nemli oldu?unu anlatan Peres, ay sonunda Amerika Birle?ik Devletleri?nde d?zenlenecek Ortado?u zirvesi ?ncesinde ger?ekle?en Ankara ziyareti s?ras?nda, T?rkiye?nin g?r??lerini de dinleyeceklerini, ??nk? buna ?nem verdiklerini ifade etti. ?srail u?aklar?n?n Suriye s?n?r?na yak?n T?rk topraklar?na d???rd??? yak?t tanklar? konusunda ilgin? bir de?erlendirmede bulunan Peres, ?Yak?t tanklar?n? oraya r?zgar m? ta??d? bilemiyoruz. R?zgar? su?layamay?z tabii. Ama yine de ba?bakan?m?z bu konuda ?z?r dileme karar? ald?. Ve ?srail?in hi?bir askeri ama?la T?rkiye?nin topraklar?n? kullanmak gibi bir niyeti olmad???n? a??k bir ?ekilde ifade etti? diye konu?tu.
www.evrensel.net