Fisk: Bat? T?rk ?antajlar?na teslim oldu

D?nyaca tan?nan ?ngiliz gazeteci Robert Fisk, The ?ndependent gazetesinde ?Beyaz Saray?da Yahudi Soyk?r?m? inkar?? ba?l?kl? yaz?s?nda, ABD Bush y?netiminin, T?rk generallerin tehditleri ile T?rklerin Ermenilere kar?? soyk?r?m inkar? i?in y?r?tt??? milyonlarca dolarl?k kampanyaya boyun e?di?ini yazd?


D?nyaca tan?nan ?ngiliz gazeteci Robert Fisk, The ?ndependent gazetesinde ?Beyaz Saray?da Yahudi Soyk?r?m? inkar?? ba?l?kl? yaz?s?nda, ABD Bush y?netiminin, T?rk generallerin tehditleri ile T?rklerin Ermenilere kar?? soyk?r?m inkar? i?in y?r?tt??? milyonlarca dolarl?k kampanyaya boyun e?di?ini yazd?. Fisk, ?er eksenine kar?? k?l?? ?ekti?ini iddia eden ha?l? seferi kral? olarak tan?mlad??? ABD Ba?kan? George Bush?un T?rklerin bask?lar? kar??s?nda boyun e?itini ifade etti. Fisk, Bush i?in ?Aslan kuzuya, hatta fareye d?nd?? dedi.
T?rkler ?antaj yap?yor
1915 y?l?nda Osmanl? T?rk y?netiminin sistematik bir ?ekilde bir bu?uk milyon Ermeni?nin ?l?m?ne yol a?an soyk?r?m uygulad???n? hat?rlatan Fisk ?Ancak T?rkler bunlar? s?ylememize izin vermiyorlar. Onlar bat?l? g??lere -bizim kendi ?ngiliz h?k?metimiz dahil, ?imdi de ABD- bilinen utan? verici inkarlar? i?in ?antaj yap?yor? diyerek Bush ve ABD Kongresinin T?rk yalanlar?na kat?ld???n? s?yledi.
ABD D?? ?li?kiler Komitesi?nin ge?ti?imiz ay Ermenilere kar?? soyk?r?m tasar?s?n? kabul etmesinin ard?ndan Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t??n s?zlerine dikkat ?eken Fisk, ABD Ba?kan? Bush?un tehditler kar??s?nda, T?rkiye?nin bir NATO ?yesi oldu?unu, tasar?n?n ABD Kongresinde kabul edilmesi durumunda bunun ?uluslararas? ter?rle m?cadeleye? zarar verece?ini s?yledi?ine i?aret etti. Fisk, ?Avrupa?daki Yahudiler d???nda hi? kimse 1915 y?l?nda T?rkiye?deki masum Ermeniler kadar ?ter?r? kurban? olmad?? ifadesini kulland?.
?Utan? i?erisinde ba??n? ?ne e?mesi gerekenler aras?nda? Irak?taki sava?? kazanmakta olduklar?n? iddia eden Irak?taki ABD askeri komutan? General David Petreaus ile ABD Ba?dat el?isi Ryan Crocker??n de bulundu?unu belirten Fisk, iki yetkilinin Ermeni soyk?r?m?n?n tan?nmas?n?n Irak?taki ?abalara zarar verece?ini s?ylediklerine dikkat ?ekti. Fisk, ?Sak?n yan?lmay?n, Soyk?r?m par?as?n?n bu i?ren? inkar?n?n arkas?nda b?y?k b?cekler vard?r? dedi.
Livingston para ald?
ABD Louisiana eyaleti eski temsilcisi Cumhuriyet?i Robert L. Livingston??n T?rklerden 12 milyon dolar alarak, Ermeni soyk?r?m?n?n tan?nmas?n? engellemek amac?yla ba?ar?l? kampanya y?r?tt??? bilgisini veren Fisk, ?Kendisi bizzat T?rk yetkililerinin Capitol Hill?de ABD kongre ?yelerini tehdit etmeleri i?in eskort etmi?tir? diye yazd?.
Tehditlerden birinin ABD?nin ?ncirlik hava ?ss?ne ili?kin oldu?unu yazan Fisk, ?Ger?ek d?nyada bunun ad? ?antajd?r? diyerek, Savunma Bakan? Robert Gates?in ??ncirlik ?ss? ve yollar?n tehlikeye girece?i? s?zlerini aktard?. Fisk ?Gates?in ifadeleri ?ok ac? ve ironiktir? ifadesini kullanarak 1915 katliam?nda Ermenilerin yolunun ?ncirlik?ten ge?ti?inin alt?n? ?izdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net