Bakan ?imdi mutlu mu?

Hakkari?de PKK taraf?ndan 21 Ekim?de ka??r?lan 8 asker, ??kar?ld?klar? Van Askeri Mahkemesi taraf?ndan tutukland?. Askerler, ?askeri disiplini a??r? derecede sarsma, emre itaatsizlik ve izinsiz olarak ba?ka ?lkenin topraklar?na ge?mek? gerek?eleri g?sterilerek tutukland?klar? ??renildi


Hakkari?de PKK taraf?ndan 21 Ekim?de ka??r?lan 8 asker, ??kar?ld?klar? Van Askeri Mahkemesi taraf?ndan tutukland?. Askerler, ?askeri disiplini a??r? derecede sarsma, emre itaatsizlik ve izinsiz olarak ba?ka ?lkenin topraklar?na ge?mek? gerek?eleri g?sterilerek tutukland?klar? ??renildi.
?zinsiz s?n?r ge?tiniz!
21 Ekim?de Hakkari?de ??kan ?at??mada PKK?nin al?koydu?u ve ge?ti?imiz g?nlerde b?rak?lan Piyade Er Ramazan Y?ce, Er ?rfan Beyaz, ?avu? Mehmet ?enkul, Er Nihat Ba?ova, Er ?lhami Demir, Er Fatih Atakul, Uzman ?avu? Halis Tan ve Er ?zhan ?abano?lu, tutukland?. Askerlerin, tutuklanma gerek?eleri olarak ?Su?un vas?f ve mahiyeti askeri disiplini a??r? derecede sarsm?? olmas?, B?y?k zararlar do?uran emre itaatsizlikte ?srar su?unun i?lendi?ini g?steren kuvvetli delilerin bulunmas? ve izinsiz olarak ba?ka ?lkenin topraklar?na ge?mek? iddialar? g?sterildi.
Ankara?da Genelkurmay Ba?kanl????nca yap?lan soru?turmadan sonra Van?a g?nderilen 8 asker, ?nce Van Jandarma Asayi? Kolordu Komutanl??? Askeri Savc?l????na ??kar?ld?. ?fadelerine yeniden ba?vurulan askerler, Askeri Mahkeme?ye sevk edildi. Van Askeri Mahkemesi ise 8 askerin ifadelerini ald?ktan sonra, tutuklu yarg?lanmalar?na karar verdi. Askerler Van Askeri Cezaevi?ne g?nderildi. Mahkeme tutana??nda 7 g?n i?inde A?r? 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanl??? Askeri Mahkemesi'nde itiraz yolunun a??k oldu?u belirtildi.
Askerler: M?himmat?m?z bitti teslim olmak zorunda kald?k
Van Barosu taraf?ndan g?revlendirilen Av. Ramazan Korkmaz, ANKA?ya yapt??? a??klamada, san?k askerlerin ifadelerinde s?z konusu su?lamalar? reddetti?ini ve emre ittiats?zl?k yapmad?klar?n? belirttiklerini s?yledi. D?HA?n?n haberine g?re ise, Van Barosu avukatlar?n da m?dafi olarak bulundu?u mahkeme s?ras?nda ifadeleri al?nan 8 asker, ?Biz g?revlerimizi yerine getirdik. Yard?m gelmedi?i i?in elimizdeki m?himmat bitti. M?himmat?m?z?n bitmesi ?zerine teslim olmak zorunda kald?k? ?eklinde ifade verdiler.
Hedef g?steriliyorlard?
PKK?nin al?koydu?u 8 asker, Irak K?rdistan B?lge H?k?meti ??i?leri Bakan? Hac? Mahmut Osman, Uluslararas? Tolerans??n Ba?kan? Kerim Sincari, DTP Milletvekilleri Osman ?z?elik, Aysel Tu?luk ve Fatma Kurtulan?dan olu?turulan heyet taraf?ndan 4 Kas?m?da teslim al?nm??t?. Serbest b?rak?lmalar?n?n ard?ndan ya?anan tart??malarda ise askerler, adeta su?lu g?sterilmi?ti. Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin?in askerlerin serbest b?rak?lmas?na sevinmedi?ini s?ylemesi tepki g?rm??t?. Medyada da ?ajan, k?stebek, silahlar?ndan bir mermi bile s?k?lmad???? spek?lasyonlar?yla askerler hedef haline getirilmi?ti. (HABER MERKEZ?)
Er Demir?in babas?: Bakan sevinmi?tir!
8 askerden Er ?lhami Demir?in babas? Rabii Demir, Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin?e tepki g?stererek, ?O?lumun kurtuldu?una sevinmedi, herhalde tutuklanmas?na sevinir? dedi. Demir, ?unlar? s?yledi: ?Bakan ?ocuklar?m?z?n kurtulmas?na sevinememi?ti. ?imdi tutuklanmalar?na sevinebilir. O?lumla d?n gece telefonla g?r??t?m. Emre itaatsizlikten dolay? tutuklanm??lar. Avukatlarla gerekli hukuki giri?imleri yapaca??z. O?lum telefonda fazla konu?amad?. Tek bildi?im ?u anda cezaevinde oldu?udur.? (Van/D?HA)
www.evrensel.net