KONUM

 • Hakk?ri Da?l?ca?da ya?anan ?at??madan sonra, ?s?n?r ?tesi operasyon? tart??malar? ?zerinden sava? k??k?rt?c?l??? yapan ?lke gericili?i ve medyas?, Erdo?an??n ABD gezisinin ard?ndan hedef tahtas?na DTP ve demokrasi g??lerini koymu? durumda


  Hakk?ri Da?l?ca?da ya?anan ?at??madan sonra, ?s?n?r ?tesi operasyon? tart??malar? ?zerinden sava? k??k?rt?c?l??? yapan ?lke gericili?i ve medyas?, Erdo?an??n ABD gezisinin ard?ndan hedef tahtas?na DTP ve demokrasi g??lerini koymu? durumda. DTP?nin son kongresi, K?rt sorununda ?iddete son verilmesi ve sorunun ??z?m? y?n?ndeki ?neri ve tart??malarla de?il; yine bayrak as?l?p as?lmad???, ?stiklal mar?? okunup okunmad??? ?zerinden g?ndeme getirilerek gerilimin artt?r?lmas?n?n gerek?esi haline getirildi. Kongrede dile getirile ve yerel y?netimlerin g??lendirilmesi anlay???na dayanan ?demokratik ?zerklik? talebi b?l?c?l?k olarak damgaland?. Yine, 22 Temmuz se?imlerinde milletvekili se?ilip cezaevinden ??kan Sabahat Tuncer?i g?nlerce ?PKK?l? milletvekili? olarak man?etlere ta??yan medya, ?imdi de DTP Van Milletvekili Fatma Kurtulan??n pe?inde. Kurtulan??n e?inin ?da?da? oldu?u ile ba?layan haberler, emniyetin ?ke?fetti?i? itiraf?? ifadeleriyle Fatma Kurtulan??n ?da?da? e?itim g?rd???ne kadar vard?r?lm?? durumda. DTP?ye kar?? a??lan soru?turmalar, DTP?li vekiller hakk?nda s?ren davalar; demokrasi g??leri, bas?n yay?n organlar? ?zerinde s?rd?r?len bask?lar?n hedefi bellidir: K?rt sorununun demokratik ??z?m? i?in meclise giren DTP?nin grubunun d???r?lmesi, K?rt sorununda sava?a, ?rk?? ?oven politikalara ayk?r?, demokrasi, bar?? ve karde?likten yana b?t?n seslerin susturulmas??
  B?ylesi bir s?re?te, kendine ayd?n, demokrat diyen, bunun da ?tesinde K?rt halk?n?n davas?na hizmet etti?ini s?yleyenlerden ne beklenir? Herhalde, en az?ndan K?rt sorununda demokratik ??z?m imk?nlar?n? ortadan kald?rmak i?in sava? k??k?rt?c?l??? yapan g??ler kar??s?nda, hedef tahtas?na konan DTP?ye sahip ??kmak, DTP ile dayan??ma i?inde olmak! K?rt sorununu bir ?ter?r? sorunu olarak g?rmekte ?srar eden Genelkurmay??n ?ter?re kar?? topyek?n m?cadele? ?a?r?s?na, magazin ve spor servislerine varana kadar ?esas duru??a ge?erek yan?t veren ?sava? medyas??, bir yandan ?oven k??k?rtma ve DTP?ye kar?? sald?rganl?k yaparken ?te yandan, iki ?nl? K?rt siyaset?iyi ba?k??elerinde konuk etti: Biri, ?eyh Said?in torunu olmakla ?v?nen ve HAKPAR??n Genel Ba?kanl???n? yapm?? olan Abd?lmelik F?rat; di?eri bug?n zor ko?ullarda siyaset yapmaya ?al??an DTP?lilerle y?llarca yan yana m?cadele y?r?ten Feridun Yazar. Burada ele?tirdi?imiz ?ey, elbette medya ile g?r??me yapm?? olmalar? de?il; ?sava? medyas??n?n, K?rt ulusal hareketine, DTP?ye sald?rmak i?in malzeme arad??? b?ylesi ko?ullarda bu malzemeyi onlara fazlas?yla vermi? olmalar?d?r.
  Abd?lmelik F?rat, K?rt sorununun ??z?ms?z b?rak?lmas?n?n bir sonucu olarak ortaya ??kan bir hareket olan PKK?yi ?derin devletin stratejisine ba?l?, halk?n inan?lar?n sayg? g?stermeyen bir g?? olarak g?steriyor ve DTP?yi de bu g?c?n g?d?m?nde, dolay?s?yla K?rt sorununun ??z?m? ?n?nde engel te?kil eden bir yap? olarak g?steriyor: ?PKK taraftar? belki 100 bin ki?idir ama 2 milyon insan da onu dinler. ??nk? onun paras? var, g?c? var, te?kilat? var. Geri kalan y?zde 80 ise kendi ?rf ve adetine, inanc?na ba?l?d?r.?(?) ? PKK?yle derin devletin dan???kl? d?v??? vard?r.? Ve DTP, ?PKK?nin ?Sen otur, sen kalk? dedi?i bir partidir.? F?rat, kendisiyle yap?lan g?r??mede K?rt sorunu konusunda do?ru tespitler de yap?yor ama zaten ?DTP; PKK?n?n emir eridir?, ?PKK olmasayd? T?rkiye ?oktan AB?ye girerdi? gibi ba?l?klarla verilen g?r??mede K?rt ulusal hareketine kar?? sald?rmak i?in istenen malzemeyi fazlas?yla verdi?inden bu s?ylenenlerin hi? bir k?ymeti de kalm?yor.
  Feridun yazar da, DTP kongresi ?ncesi yapt??? g?r??mede ?K?z?ldere?de ?ld?r?len ?mer Ayna?n?n amca k?z?? Emine Ayna?n?n E? Ba?kanl?k i?in ad? ge?mesinden hareketle ?DTP?nin ??z?m? radikalizmde arad????n? s?yl?yor. Yazar, hangi mant?kla b?ylesi bir ??kar?m yapt??? bir tarafa, hem halka ba?l?l???n simgeleri olan 68 ku?a?? gen?lik ?nderlerine dil uzat?yor, hem de DTP?yi sorunun ??z?m?n? ?iddette arayan bir parti olarak hedef g?steriyor.
  K?rtlerin tercihleri konusunda Yazar, ?K?rtler de giderek liberalle?iyor. ?zellikle ?calan yakaland???ndan beri toplum geli?meye ba?lad?. B?lge insan? AB s?recini b?y?k bir umut olarak g?r?yor .? de?erlendirmesini yaparken, F?rat da, ?(K?rtler oylar?n?)
  Kopenhag kriterlerini uygulayaca??m? diyen liberal demokrat bir parti ??karsa ona verirler.? tespitini yap?yor! Bu tespitlerden anla??ld??? kadar?yla kendilerinin i?inde yer ald?klar?/alacaklar? bir ?olu?um?u i?aret ediyorlar.
  Siyasi istikballeri u?runa K?rt halk?n?n ulusal demokratik m?cadelesine kar?? sald?rganl??a dolgu maddesi olanlar bar??, demokrasi ve e?itlik davas?na hizmet etmediklerini bilmeli; bu ?rk?? ?oven sald?rganl???n kendilerini de bertaraf edece?ini g?rmelidir.
  ?etin Diyar
  www.evrensel.net