DTP: Y?z karas? bir iftira

DTP, Van Milletvekili Fatma Kurtulan??n PKK kamp?nda ?siyasi e?itim? ald??? ?eklindeki haberleri yalanlad?. Kurtulan??n 9.5 y?l ?nce PKK kamp?nda ?ekildi?i iddia edilen foto?raflar?n?n da Kurtulan?a ait olmad??? n? a??klad?


DTP, Van Milletvekili Fatma Kurtulan??n PKK kamp?nda ?siyasi e?itim? ald??? ?eklindeki haberleri yalanlad?. Kurtulan??n 9.5 y?l ?nce PKK kamp?nda ?ekildi?i iddia edilen foto?raflar?n?n da Kurtulan?a ait olmad??? n? a??klad?. DTP Genel Merkezi?nden yap?lan yaz?l? a??klamada, haberler, ?tamamen d?zmece bilgilere ve materyallere dayanan ve her haliyle maksatl? olarak haz?rland??? belli olan, i?erdi?i t?m bilgiler ile y?z karas? bir iftira? ?eklinde de?erlendirildi. A??klamada, ?Foto?raflar?n Say?n Kurtulan?a ait olmad???n? anlamak i?in uzman olmaya gerek yoktur. Hhaberi haz?rlayan ?gazeteci? s?fat?n? ta??yan ?ahs? ve yay?nlayan medya organlar?n? k?n?yoruz. Bu t?r yalan haberler, can g?venli?ini dahi ortadan kald?racak kadar a??r sonu?lar do?urabilir? Ba?bakan Erdo?an ve Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t??n, a??klamalar?yla DTP?yi ?hedef g?sterdi?i? yinelenen a??klamada, ?Ard?ndan bu t?r yalan haberlerin ??kmas? manidard?r. Tablo b?t?nl?kl? okundu?unda, Meclis?ten ??kar?lmam?z ve partimizin tasfiye edilmesi amac?yla bir yerlerden d??meye bas?ld??? anla??lmaktad?r? denildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net