?stanbul trafi?inin hava rayla ???z?m??

?stanbul?u fel? eden trafik sorununu ???zmek? i?in ?bir yandan yap?p bir yandan y?kan? ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi, bu kez de ?hava ray?? g?ndemine ald?. Uzmanlar, ?i?hane-Okmeydan? aras?nda in?aa edilecek hava ray sisteminin ?stanbul trafi?ine bir ??z?m getirmeyece?ini s?ylerken tarihi dokuyu da zedeleyece?ine dikkat ?ekti


?stanbul?u fel? eden trafik sorununu ???zmek? i?in ?bir yandan yap?p bir yandan y?kan? ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi, bu kez de ?hava ray?? g?ndemine ald?. Uzmanlar, ?i?hane-Okmeydan? aras?nda in?aa edilecek hava ray sisteminin ?stanbul trafi?ine bir ??z?m getirmeyece?ini s?ylerken tarihi dokuyu da zedeleyece?ine dikkat ?ekti.
?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nin ?i?hane?den Okmeydan??na kadar in?a etmeyi planlad??? yakla??k 3.5 kilometre uzunlu?undaki hava ray sisteminin toplam 300 milyon YTL?ye mal olaca?? hesaplan?yor. 3 y?lda bitirilmesi g?ndemde olan sistemin Beyo?lu?nda ?stanbul Metrosu?nun ?i?hane ?stasyonu?ndan ba?lay?p Kas?mpa?a ?zerinden Kulaks?z?a, oradan da Okmeydan? Cemal Kamac? Spor Kompleksi?ne ula?mas? g?ndemde.
?stanbul i?in gerekli de?il
Konuyla ilgili olarak gazetemize konu?an TMMOB ?n?aat M?hendisleri Odas? ?stanbul ?ubesi Ba?kan? Cemal G?k?e, hava ray?n ?stanbul?un ula??m ve trafik problemine bir ??z?m getirmeyece?ini ifade etti.
?stanbul trafi?inin gittik?e karma??kla?t???n? anlatan G?k?e, bu sistemin l?ks olabilece?ine dikkat ?ekti.
G?k?e, hava rayla ?stanbul?daki tarihi dokunun da zarar g?rebilece?ine vurgu yaparak, ayn? zamanda zaten var olan g?r?lt? kirlili?ine bir yenisinin daha eklenece?ini s?yledi. G?k?e, ???in yap?labilirli?i ?er?evesinde problemi d???nmemek gerek. Art?k m?hendislik bilgileri her t?rl? mimari yap?n?n yap?lmas?na imkan veriyor. M?hendislik bilgileri yeterli diye ?evre ?artlar?n? g?z ard? etmemek gerekir? ?eklinde konu?tu.
Do?ru projeler ?retilmeli
Tarihi ve do?al yap?y? bozacak sistemlerin olu?turulmamas? gerekti?ini s?yleyen G?k?e, as?l amac?n insanla birlikte ?evrenin de korunmas? oldu?una dikkat ?ekti. Ara?lar? insanla?t?rman?n do?ru olmad???n? dile getiren G?k?e, kentlerde ?zellikle de insanlar?n ya?am?? oldu?u yerlerde g?r?nt? kirlili?i olu?turan sistemlerin insanlar? ve do?ay? d??layan bir anlay?? oldu?una de?indi. Bu noktada ?a?da? anlay???n g?venli, kaliteli, ekonomik, ?evreci, toplumsal ve sosyal sorumluluk getiren projelerin ?retilmesini emretti?ini ifade eden G?k?e, bug?n in?aat m?hendisli?inin gelmi? oldu?u noktan?n da bu y?nde oldu?unu anlatt?. ?n?aat m?hendislerinin de herhangi bir projeyi planlarken ya da tasarlarken bu kriterleri dikkate almas? gerekti?ini vurgulayan G?k?e, ?Tarihi de?erleriyle bir a??k hava m?zesi ?zelli?i ta??yan ?stanbul?da hava ray yapaca??m diye g?r?nt? kirlili?i olu?turmamak gerek, zaten ?stanbul trafi?i de hava ray gibi projelerle ??z?lemez? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Her y?l maliyet artacak
Daha ?nce Be?ikta?-Zincirlikuyu, Bak?rk?y-?ncirli, ?sk?dar-Altunizade, Kad?k?y-Ko?uyolu, Okmeydan?-Mecidiyek?y, ?ubuklu-Anadolu Hisar?, Zincirlikuyu-Bo?azi?i, Kartal Sahil-Otoban, Ayaza?a-?stinye, TRT Lojmanlar?-?mraniye Tepe?st? i?in ?nerilen hava ray, Beyo?lu?nda ?stanbul Metrosu?nun ?i?hane ?stasyonu?ndan ba?lay?p Kas?mpa?a ?zerinden Kulaks?z?a, oradan da Okmeydan? Cemal Kamac? Spor Kompleksi?ne ula?acak. Ara?larla birlikte kilometre maliyeti 25 milyon YTL?yi bulacak. Hava Ray i?in 2008 y?l?nda 50 milyon YTL, 2009?da 150 milyon YTL ve 2010 y?l?nda da 100 milyon YTL harcanmas? planlan?yor.
Eylem Lodos/ Ye?im ?zdemir
www.evrensel.net