Akdeniz Anemisi ?ocuklar yard?m bekliyor

Mersin?de ya?ayan Kaya ailesi, Akdeniz Anemisi (Talasemi) hastal???na yakalanan 3 ?ocu?u i?in yard?m bekliyor. ?ocuklar?n tedavisi i?in gereken 150 bin YTL?nin k?sa s?re i?erisinde temin edilmesi gerekiyor


Mersin?de ya?ayan Kaya ailesi, Akdeniz Anemisi (Talasemi) hastal???na yakalanan 3 ?ocu?u i?in yard?m bekliyor. ?ocuklar?n tedavisi i?in gereken 150 bin YTL?nin k?sa s?re i?erisinde temin edilmesi gerekiyor.
Mersin?in Akdeniz beldesine ba?l? G?ndo?du Mahallesi?nde ya?ayan Kaya ailesinin 3 ?ocu?u, bir s?re ?nce Akdeniz Anemisi olarak bilinen Talasemi hastal???na yakaland?. Sercan (16), G?rcan (7) ile Elife (3) isimli ?ocuklar?n tedavisi i?in 150 bin YTL gerekiyor. Hasta k?z? ve 2 ye?eninin tedavisi i?in hay?rseverlerden yard?m isteyen Hayrettin Kaya, ?Bu ?ocuklara haftada 3 ?nite kan veriyoruz. Bunun i?in 150 bin YTL gerekiyor. Her hafta bir ?ocu?un kan?n? de?i?tirmek i?in Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi?ne gidiyorum. Ondan dolay? ?al??ma ?ans?m da olmuyor. 16 y?l ?nce bir karde?im bu hastal??a yakaland?, daha sonra di?er karde?im ve en son doktorlar taraf?ndan k?z?m?n da ayn? hastal??a yakaland??? s?ylendi? dedi.
?ki ?ocu?u ile bir torunu hastal??a yakalanan Kadriye Kaya da yetkililerden yard?m istedi. Kaya ?unlar? s?yledi: ??ocuklar?m?z? tedavi edecek g?c?m?z olsayd? bir g?n bile durmayacakt?k. Ancak bu paray? bulmak imkans?z, g?zlerimin ?n?nde ?ocuklar?m g?nden g?ne ?l?me do?ru gidiyor.?
Halk aras?nda Akdeniz Anemisi olarak bilinen hastal?k, anne babadan ?ocu?a ge?iyor. Karakteristik ?zelli?i; kans?zl?k, dolay?s?yla halsizlik, i?tahs?zl?k, s?k tekrarlayan enfeksiyonlar ve geli?me gerili?i. (Mersin/D?HA)
www.evrensel.net