Yeter ki ?rg?tl? ve kararl? olal?m

T?rk Telekom?un Yahudi as?ll? Oger Firmas??na sat?ld???n? televizyondan ve gazeteden ??renmi?tim. Ama Telekom i??ilerinin greve ??kt???n? ve 20?li g?nlerde oldu?unu, ailemin telefon faturas?n? yat?rmaya gidene kadar ??renememi?tim


T?rk Telekom?un Yahudi as?ll? Oger Firmas??na sat?ld???n? televizyondan ve gazeteden ??renmi?tim. Ama Telekom i??ilerinin greve ??kt???n? ve 20?li g?nlerde oldu?unu, ailemin telefon faturas?n? yat?rmaya gidene kadar ??renememi?tim. ??nk? patron medyas? ve gazeteleri, Telekom?un sat???n? ?Fla?, fla?, fla?; T?rkiye tarihinin en k?rl? sat???? diye bize sunarken, grev hakk?nda do?ru d?r?st haber yapmam??t?.
Kendilerini halk?n televizyonu, halk?n gazetesi diye adland?ran yalanc? patron medyas?, bug?n i??ilerin ve halk?n yan?nda de?il patronun yan?ndad?r. Ama ?z?lmeyelim, yine i??ilerin arkas?nda biz i??iler var?z, var olmaya da devam edece?iz. E?er biz i??iler Telekom i??ilerinin grevine, yani hak alma m?cadelesine destek verirsek m?cadeleyi kazanm??, b?t?nl???m?z? korumu? oluruz.
Bug?n Telekom i??ilerinin yapt??? gibi b?t?n i??i ve emek?iler hak alma m?cadelesine girmeli. Bu anlamda Telekom i??ileri gururumuzdur. Onlar?n kazanaca?? zafer, biz di?er i??i ve emek?iler i?in onur abidesi olacak ve y?zy?llard?r s?ren ezen ve ezilen m?cadelesine katk? olacakt?r.
Unutmayal?m ki d?nyan?n ?ark? biz i??i ve emek?ilerin elinde. ?stedi?imiz zaman durdurur, istedi?imiz zaman d?nd?r?r?z. Yeter ki hak alma m?cadelesinde ?rg?tl? ve kararl? olal?m.
Bayrampa?a?dan bir ?orap i??isi
(?STANBUL)
www.evrensel.net