?Diplomal? i?siz olmayaca??z?

Y?K?? Ankara?da mitingle protesto eden gen?ler, ?Diplomal? i?siz olmayaca??z?, ?Y?K?e hay?r? dediler


Y?K?? Ankara?da mitingle protesto eden gen?ler, ?Diplomal? i?siz olmayaca??z?, ?Y?K?e hay?r? dediler.
Gen?-Sen, ??renci Muhalefeti, ?zg?r Gen?lik Platformu, Sosyalist Demokrasi Gen?li?i, Devrimci Proleter Gen?lik ve Marksist Bak????n da aralar?nda bulundu?u baz? gen?lik gruplar?, Y?K?? protesto i?in Cebeci Kamp?s? ?n?nde topland?lar ve ??niversiteler bizimdir?, ?Y?K?e hay?r?, ??niversite kap?lar? emek?i ?ocuklar?na kapat?lamaz?, ?ABD?ye barikat Y?K?e isyan?, ?Kameraya de?il e?itime b?t?e? yaz?l? pankartlar a?arak Kolej Kav?a???na kadar y?r?d?ler.
So?uk ve r?zgar?n pankartlar?n ta??nmas?n? g??le?tirdi?i y?r?y?? s?ras?nda gen?ler s?k s?k Y?K kar??t? sloganlar att?lar. ?Diplomal? i?siz olmayacaklar?n?? y?ksek sesle dile getiren gen?ler, ?Telekom i??isi yaln?z de?ildir? slogan? ile de grevdeki Telekom i??ilerine selam g?nderdiler.
Kolej Kav?a???nda yap?lan sayg? duru?unun ard?ndan t?m gruplar ad?na yap?lan konu?mada, ?rk??, milliyet?i y?kseli?, solcu ve K?rtlerin sokaklarda hedef al?nmas?, lin? kampanyalar? k?nand?. Tezkereye de kar?? ??k?lan konu?mada, K?rt sorununda ??z?m?n katliamlarda de?il halklar?n e?it, ?zg?r bir arada ya?amas?nda oldu?u vurguland?. Anayasa tart??malar?nda t?rban ?ne ??kar?l?rken, ?niversitelerin k?resel rekabete uygun hale getirilmek istenmesinin g?z ard? edildi?i kaydedilen konu?mada, ne ordunun getirdi?i Y?K d?zeninin, ne de neo-liberal Y?K d?zeninin istenmedi?i vurguland?.
Anadilde e?im istendi
E?itim Sen 5 No?lu ?ube ad?na Mustafa Kemal Co?kun?un da Y?K d?zenini ele?tiren konu?mas?n?n ard?ndan, ?air Mehmet ?zer ?iirleriyle gen?lere destek verdi.
Hakkari Ba??ms?z Milletvekili Hamit Geylani de kat?l?mc?lar?n azl???na vurgu yaparak, ?Asl?nda bu kadar de?ilsiniz, milyonlarcas?n?z? dedi. Gen?leri ?rg?tlenmeye, ?o?almaya ve halkla?maya ve ?lke bar???na destek vermeye ?a??ran Geylani, Y?K??n kurdu?u d?zende ??retim ?yelerinin, ??rencilerin, ?niversite emek?ilerinin yok say?ld???n?, ?niversitelerde ?zg?r d???ncenin, bilimsel ?retimin engellendi?ini anlatt?. ??nsan?n do?umu anadili ile ba?lar. Irk?? zihniyet gibi e?itim sistemi de asimilasyoncu, ret ve inkara dayal? karakteri, ?a?d???, antidemokratik, zorba anlay??? ile K?rt halk? ?zerinde anaokuldan ba?lay?p ?niversitede devam eden bask? uyguluyor? diyen Geylani, K?rt sorununun ??z?m?n?n s?n?r ?tesinde de?il, s?n?r i?inde, bar??la sa?lanaca??n?n alt?n? ?izdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net