BAYKU

 • Japon bilim insanlar?, fareler ?zerinde yapt?klar? ara?t?rmayla, korku hissinin koku alg?s?yla ili?kisini belirlemeye d?n?k bir ad?m atm??lar. Kediler, hele a? de?illerse, farelerle ve ku?larla yaln?zca oyun oynamaya ?al???rlar, bilirim


  Japon bilim insanlar?, fareler ?zerinde yapt?klar? ara?t?rmayla, korku hissinin koku alg?s?yla ili?kisini belirlemeye d?n?k bir ad?m atm??lar. Kediler, hele a? de?illerse, farelerle ve ku?larla yaln?zca oyun oynamaya ?al???rlar, bilirim. Boyut fark?n?n ayr?m?nda olmad?klar?ndan, zaman zaman zarar verebilirler ama ?o?unlukla zarar vermeden oynad?klar?na, hatta baz? ?zel durumlardan kurtard?klar?na tan?k olmu?lu?um vard?r. T?m dostlar?m?n, d?nyan?n en vah?i kedilerinden biri g?z?yle bakt?klar?, iri k?pekleri dahi kovalay?p ka??rtabilen kedilerimden birinin her ilkbaharda yuvalar?ndan d??en yavru ku?lar? yerden toplay?p yuvas?na geri koymam i?in olsa gerek, hi? zarar vermeden ?n?me getirdi?ini an?msar?m. Bir di?eri eve giren yarasay? serseme ?evirmi?ti ama elinden ald???mda, yarasan?n en k???k bir yaras? beresi olmad???n? g?rm??t?m. Korkular?ndan s?yr?labilseler, bar?? i?inde ya?ayabileceklerini g?steren bu ara?t?rma o nedenle ?ok ilgimi ?ekti.
  Farelerin koku resept?rleri kadar koku resept?r?m?z olmad???n? biliyoruz. Bu ara?t?rma ile ilgili yaz?larda 1000?e kar?? 400 gibi rakamlar veriliyor. ?nsanlar?n bu ?al??maya dahil edilmeleri halinde neler de?i?ebilece?ini d???nmek bile insan? g?l?msetiyor.
  Son aylarda ya?ad???m?z ?rk?t?c? lin? davran??lar?, ?rk??l???n s?n?rlar?nda dola?an s?ylemler ve ?T?rk?n T?rkten ba?ka dostu yok? gibi, insan?n y?re?ini ac?tan yaln?zl?k duygusunun, korkular?n en billurla?m?? halinin sona ermesini sa?layabilirdi belki diye d???nd?rd? beni bu ara?t?rma. Korkular?m?zdan, kayg?lar?m?zdan s?yr?labilsek, daha az yorulur, sorunlar?m?zla ba?a ??kabilmek i?in daha fazla enerjimiz olabilirdi.
  Gencecik ?ocuklar?m?z?n, bir sava??n orta yerinde canl? kalabilmi? olmalar?na sevinmek yerine ?lmelerini ye?lemi? olmak, olsa olsa bu korkulardan besleniyor olabilir. Korkularla b?y?t?len bir yaln?zl???n orta yerinde, insanl???m?z? geride b?rakmak tehlikesi hep yan? ba??m?zdad?r.
  Hepimizin i?inde korkular var. ?ok uzun zamand?r dile getirmedi?imiz korkular?m?z? yeni yeni su y?z?ne ??kartmaya ?abal?yoruz. Ne iyi de yap?yoruz. Tam da o ya?ananlarla y?zle?emeyelim diye bizlere ya?at?lanlar? payla?mad?k?a, tarihimizi yeniden g?zden ge?irmedik?e, suskunlu?umuz artacak. Korkular?m?z daha da derinle?ecek.
  Bu hafta gene Japonya?da 100 bin insan?n tarih kitaplar?ndaki ?resmi? bilgilere kar?? y?r?y?? yapt???n? okuduk. Sava? s?ras?nda harakiri yapmaya zorlanan insanlar?n ?ocuklar?, torunlar?, yaln?zca ger?ekleri talep ediyorlard?. Ger?ekle y?zle?mek hi? de korkutucu de?ildi onlar i?in. Yalanlarla beslenmek istemiyorlard?.
  Yoksa Japonlar, farelerden ?nce ?lkedeki insanlar?n koku resept?rlerini mi duyars?zla?t?rm??lard??
  ?ebnem Korur Fincanc?
  www.evrensel.net