EVRENSEL?den

 • Diyarbak?r Valili?i?nin, grevdeki Telekom i??ilerini grev d???na ??kararak polis zoruyla ?al??t?rmas?, gazetemizde d?n ?Greve skandal m?dahale? ba?l??? ile man?ete ta??nm??t?


  Diyarbak?r Valili?i?nin, grevdeki Telekom i??ilerini grev d???na ??kararak polis zoruyla ?al??t?rmas?, gazetemizde d?n ?Greve skandal m?dahale? ba?l??? ile man?ete ta??nm??t?.
  Diyarbak?r Valili?i, B?lge ?al??ma M?d?rl????ne talimat vererek 6 grevci i??inin grev ve lokavt kapsam? d???nda b?rak?lmas?n? istedi. ?al??ma M?d?rl??? de yasal olmamas?na ra?men, valilik talimat?na uygun karar ald? ve 6 i??i, istemedikleri halde polis zoruyla ?al??t?r?ld?lar.
  Sermaye medyas? ise Telokom?un verdi?i Cem Y?lmaz reklamlar?n?n ?tatl? k?r?n??, bu ger?eklere tercih ediyor. Medya zaten ba??ndan beri Telokom i??isinin grevine ya ilgisiz kal?yor, ya da karalamak i?in ilgi g?steriyor.
  ?te yandan, bug?n gazetemizde g?r?lece?i gibi Haber-?? Diyarbak?r ve Batman ?ube y?neticileri ve ?yeleri, gece yar?s? evlerine bask?n d?zenlenerek g?zalt?na al?nd?lar.
  Ayr?ca, Telekom patronunun g?revlendirdi?i ta?eron firma ??kaya, ?kitelli Organize Sanayi B?lgesi?nde ya?anan ar?zay? polis deste?iyle onard?.
  T?m bunlar, AKP H?k?meti ve ona ba?l? yerel birimlerin, Telekom i??isine kar?? Telekom patronunun yan?nda saf tuttu?unun a??k kan?tlar?d?r. ?u da bir ger?ektir ki, bu kadar yo?un bir bask?y? Telekom i??ilerinin tek ba?lar?na bo?a ??karmalar? da beklenemez, beklenmemelidir. Gerek T?rk-?? Genel Merkezi gerekse di?er sendika ve emek ?rg?tleri, bu hukuksuzlu?a ve yo?unla?t?r?lm?? sermaye bask?s?na kar?? Telekom i??ilerine somut destek vermelidir. Bu deste?in, kamuoyuna genel a??klamalar yapma ya da grevdeki Telekom i??ilerini ziyaret etmenin ?ok ?tesine ge?mesi gerekti?i de a??kt?r.
  Telekom i??isinin grevinin, asl?ndan t?m T?rkiye i??i s?n?f? ve emek?ilerinin kazan?mlar? a??s?ndan kilit ?nemde oldu?u da d???n?ld???nde, bu deste?in ?nemi daha da ?ne ??kmaktad?r. Bug?n Telekom i??isinin grevi ?zelinde, sermaye ve i??i s?n?f? kar?? kar??yad?r. Ve Telekom i??isinin kazan?m? t?m T?rkiye i??i s?n?f?n?n kazan?m?, kayb? da yine ayn? ?ekilde T?rkiye i??i s?n?f?n?n kayb? anlam?na gelecektir.
  Ekim Devrimi?nin 90. y?l?nda, i??i s?n?f?n?n tarihsel rol?n? grevleriyle hat?rlatan Telekom i??ilerinin direni?ine, bu tarihsel sorumlulukla da sahip ??kmak gerekiyor.
  Biz bundan sonra da Telekom i??ilerinin sesi solu?u, g?z? kula?? olmay? s?rd?rece?iz.
  ?yi haftalar!..
  www.evrensel.net