MEDYADA GE?EN HAFTA Rollerin kar??t??? ?lke

Fikret Bila?n?n Milliyet?te yay?nlanan yaz? dizisi, haftan?n en ilgin? medya olaylar?ndan biriydi. Son 24 y?l?n komutanlar?yla, pa?alar?yla konu?an Bila, ?ter?rle sava?? meselesini onlardan samimi olarak de?erlendirmesini istiyordu


Fikret Bila?n?n Milliyet?te yay?nlanan yaz? dizisi, haftan?n en ilgin? medya olaylar?ndan biriydi. Son 24 y?l?n komutanlar?yla, pa?alar?yla konu?an Bila, ?ter?rle sava?? meselesini onlardan samimi olarak de?erlendirmesini istiyordu. Ve ilgin? bir ?ekilde, haftalard?r medyada duyulan sava? ???l?klar? ve k??k?rt?c?l?k aras?nda en farkl? sesleri, bu pa?a itiraflar? olu?turdu.
Tabii aradan y?llar ge?mi?ti. Ayn? sava? devam ediyordu ama bu itiraflarda bulunan pa?alar?n art?k do?rudan bir sorumlulu?u yoktu. Bir yerlerde ba?ar?s?z oldu?unu fark etmek i?in herhalde derin askeri bilgiler gerekmedi?inin de herkes fark?ndayd?...
Dizinin ilk g?n?n?n s?rman?eti ?rne?in, ?K?rt yok dedik, sorunu g?remedik? diyordu. S?z, eski Kara Kuvvetleri Komutan? Ayta? Yalman?a ait. Zaten bir ba?kas? olsa, emekli de olsa omzunda o apoletleri ta??mam?? biri olsa, o s?rman?ete ?Hiii, ne dedi? edas? olmadan ??kmas? m?mk?n olmayan s?zlerden biri bu. Yalman??n ilgin? itiraflar?ndan biri, ?Biz ?K?rt yoktur? diye e?itilmi?iz? olmu?tu. ?Sosyal istekleri bile y?k?c? faaliyet say?yoruz.?
?Hata yapt?k?
Dizinin ilerleyen g?nlerinde g?rd?k ki, askerin ge?ti?i e?itimden art?k ?nce eski komutanlar ?ikayet?i ve sava?mak i?in de olsa b?lgede bulunduklar?nda bir?ok ger?ekle y?z y?ze gelmi?ler.
Eski Genelkurmay Ba?kan? Do?an G?re??in s?rman?etlik s?zleri ??yleydi: ?Dillerini kullans?nlar, k?lt?rlerini ya?as?nlar?.
Kenan Evren de gayet rahat ?Hata yapt?k? diyebilenlerden, ??z?m ?nerisi getirebilenlerdendi. ?K?rt?e konu?ulmas?n? yasaklad?k, hatalar?m?zdan biri oydu. Hata yapt???m?z? sonradan anlad?m? dedi Evren. Onun ba?l??a ??kar?lan s?z? de yine apoletsiz a?za al?namayacak s?zlerden biriydi: ?Memur K?rt?e bilmeli?.
Eski Genelkurmay Ba?kanlar?ndan Hilmi ?zk?k ise, g?ncel tart??maya parmak bast?: ?S?n?r ?tesiyle PKK bitirilemez?.
Bu da gazeteci
Rollerin kar??t??? bir ?lkedeyiz. Pa?alar?n y?llar geciken itiraflar?n?n ya da onlar? bug?n s?rman?ete ta??yan gazetenin niyeti ba?ka bir tart??man?n konusu. Ama gayet orijinal ve ses getiren bir gazetecilik olay? oldu?u ortada. Bunlar? s?yleyen askerler, ?Hata yapt?k? diyen, ?K?rtlere haklar? verilmeliydi? diyen, ?S?n?r ?tesi ??z?m de?il? diyen, askerler. ??i sava?mak olanlar.
Bir de ?Hani nerde kald? s?n?r ?tesi? diyenler, ?Da?daki? deyip s?rekli k?f?rler s?ralayanlar, sava? ??karmadan rahat etmeyecek olanlar var. Ama onlar?n omzunda apolet yok. Ellerinde kalem var.
Ayn? g?nlerde H?rriyet?te de bir yaz? dizisi devam ediyor ?rne?in. Ba?l?k olarak ?Ertu?rul ?zk?k kuyuya bir ta? att?? denebilirdi. Takip ediyorsan?z, biliyorsunuzdur, Ertu?rul ?zk?k b?t?n meslekta?lar?n? ?Ertu?rul sus art?k? yaz?lar? yazmaya seferber etti. S?n?r ?tesi operasyonu destekledi?ini a??k?a ilan eden ve her g?n yaz?lar?nda ??apulcu?, ?katil s?r?s??, ?kalle? pusu? laflar?n? s?ral?yor ki okur daha kolay havaya girsin. Medyada tek ba??na da kalsa, propagandas?ndan vazge?meye niyeti yok.
Askerlerin b?yle konu?tu?u g?nlerden, i?te bir gazeteci manzaras?.
Arslan? Kuzulara
?u s?ralar g?sterimde olan bir Amerikan filmi, Arslan? Kuzulara, izlerken akla bu manzaray? getiriyor. Filmin ad?, Birinci D?nya Sava?? s?ras?nda ?ngiliz askerlerinin kahramanl???na hayran olan Almanlar taraf?ndan s?ylenmi? bir s?zden geliyor. D??man askerlerinin komutanlar? i?in kuzu benzetmesi yapan subay, askerlerin ger?ek birer aslan oldu?unu s?ylemi?. Belki bir?ok sava?a uygulanabilecek bir benzetme.
Filmde, Merly Streep taraf?ndan canland?r?lan bir gazeteci, Tom Cruise?un oynad??? senat?rle r?portaj yap?yor. Senat?r, gazeteciyi Afganistan?la ilgili yeni askeri taktiklerini anlatmak i?in ?a??rm??. Ama gazeteci hi? burnundan k?l ald?rm?yor, ?at?r ?at?r ele?tiriyor, g?vensizli?ini belli ediyor. Uygulad??? takti?i Vietnam?a benzetiyor, ?Askerleri yem olarak m? kullanacaks?n?z? diyor, ?Daha ?nce niye yapmad?n?z? diyor... Ne de olsa bir film deyip, pa?an?n ?Tamam itiraf edece?im? demesini beklemeden soru soramayan malum gazeteci tipiyle kar??la?t?rmaya girmeyelim hi?...
Tart??mada, senat?r yapt?klar? hatalar? s?ral?yor. ?stihbarat yanl??t? diyor, hesap edemedik diyor, sava?may? bilmeyenler sava? y?netti diyor, kendince gayet a??r ele?tiriler y?neltiyor asl?nda.
Gazeteci yine de ?st?ne gitmeye kalkt??? bir anda, sorusunu patlat?yor. ?Siz de o zaman bize destek veriyordunuz, halk? sava?a haz?rlad?n?z. Ben hatalar?m? kabul ettim. Siz ne zaman kabul edeceksiniz??
?nsan? d???nd?ren bir film i?te.
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net