G?NCEL

 • Hapishaneler yine dolmu?. En son sekiz sene ?nce Rah?an Aff? denilen ?rt?l? bir af ile k?smen bo?alan cezaevleri, arada TCK de?i?ikli?i ile ikinci kez k?smi bo?altmaya ra?men tekrar dolmu?.


  Hapishaneler yine dolmu?. En son sekiz sene ?nce Rah?an Aff? denilen ?rt?l? bir af ile k?smen bo?alan cezaevleri, arada TCK de?i?ikli?i ile ikinci kez k?smi bo?altmaya ra?men tekrar dolmu?.
  Hapishanelerin, belirli periyotlarla bo?alt?lmalar?na kar??n k?sa s?re sonra dolmas? ve s?rekli yeni hapishane yap?lmas? ihtiyac?, T?rkiye?nin nas?l y?netildi?inin en g?zel g?stergelerinden...
  Ba?ka hi?bir ?eye bakmadan, sadece hapishanelerin durumunu de?erlendirerek, ?T?rkiye?yi y?netenler sorunlar? ??zemiyor ve sorunlara ??z?m bulmak yerine, insanlar? hapishanelere doldurarak i?leri idare etmeye ?al???yor? diyebiliriz.
  ?ncesinde ??z?lemeyen sorunlar? ??zmek iddias? ile 12 Eyl?l darbesi yap?lm?? ve darbeden yirmi yedi y?l sonra bakt???m?zda durum ??yle: 3 milyon civar?nda yurtta? yurtd???na gitmi?, 35 bin yurtta? K?rt sorunu nedeniyle ?at??malarda ?lm??, onun on kat? kadar say?da yurtta? da trafik kazalar?nda ?lm??. Depremlerde, sel bask?nlar?nda ve i? kazalar?nda ?lenler de cabas??
  D??ar?dan ya da y?z y?l sonras?ndan bug?n?n T?rkiye?sine bakt???n?zda, sanki sorunlar do?al seleksiyon y?ntemi ile ??z?l?yor gibi g?r?n?yor. ??in i?inde bilin? unsuru yok. ??len ?l?r kalan sa?lar bizimdir? y?ntemi esas al?nm??. Bu durumu sevmeyenler ?terk etsin? (?l? ya da diri) diye de durum me?rula?t?r?lm??.
  Emekli generaller birer birer ?Ge?mi?te yanl?? yapt?k? diye ?zele?tiri veriyor. Liberallerimiz bu itiraflara seviniyor. Kimse, ?Sizin yanl???n?z nedeniyle ?u kadar insan ?ld?, ekonomi ?u kadar zarara u?rad?? demiyor. Hesap soran yok.
  Kenan Evren, ?Diyarbak?r Cezaevi?nde yap?lan i?kencelerden haberim yoktu? diyor. Emekli Askeri Hakim ?mit Karda? ise ?Nas?l olmaz, ben 1981-1982 d?neminde Diyarbak?r?da askeri savc? idim, i?kenceleri biliyorduk? diyor. ?mit Karda? ?imdi demokrat, liberal biri olarak tan?n?yor. 22 Temmuz se?imlerinde DTP?den ba??ms?z aday olmas? konu?uluyordu.
  ?lkemizi y?netenler, sorunlar? yurtta?lar? ?ld?rerek, ezerek, hapsederek ??zmeyi tercih ediyor. Bu y?neticilerden baz?lar?, ya?lan?nca yanl?? yapt???n? s?yl?yor. O zaman onlar liberal, demokrat oluyor.
  Olan ise vatanda?a oluyor!..
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net