Grevciler i?in her i??iden 5 YTL

T?rk-???e ba?l? ?stanbul ?ubeleri Platformu ?yeleri, 28 g?nd?r grevde olan Telekom i??ilerine maddi destek vermek i?in ?yeleri olan her i??iden 5 YTL toplamaya ba?lad?.


T?rk-???e ba?l? ?stanbul ?ubeleri Platformu ?yeleri, 28 g?nd?r grevde olan Telekom i??ilerine maddi destek vermek i?in ?yeleri olan her i??iden 5 YTL toplamaya ba?lad?. Telekom grevi ile dayan??man?n grevi ba?ar?ya g?t?rece?ini, ba?ar?n?n da T?rkiye i??i s?n?f?n?n ba?ar?s? olaca??n? belirten platform ?yeleri, 12-17 Kas?m tarihleri aras?nda dayan??ma amac?yla bir dizi ?al??ma yapacak.
Haber-?? Sendikas??n?n haz?rlad??? ve taleplerini i?eren bildirileri ?rg?tl? olduklar? i?yerlerinde, ya?ad?klar? mahallelerde da??tarak greve deste?in g??lendirilmesini ama?layan platform ?yeleri, bas?n?n karalama kampanyas?na kar?? grevi halka anlatacaklar.
B?y?k ziyaret
Platform ?yelerinin ald??? kararlardan birisi de maddi destek sa?lamak. Bu ama?la platform ?yeleri, ?Biz i??iler olarak Telekom i??isi ile ekme?imizi payla?arak greve sahip ??kaca??z. ?5 liran? payla?? kampanyas? d?zenleyerek bir hafta boyunca toplanacak olan yard?mlar?, 17 Kas?m?da grevcilere teslim edece?iz? a??klamas?nda bulundular.
Platformdaki ?ube ba?kanlar? ve y?neticiler, Telekom i??ilerinin taleplerini anlatmak i?in bug?n sabah 07.00?de Kad?k?y-Emin?n? ?skelesi?nde bildiri da??tacak.
Grevci i??ilerin moralini y?ksek tutmak i?in i?yeri ve mahallelerindeki grev yerlerini ziyaret edecek olan platform ?yeleri, grev yerlerini ziyaret ederek i??ilere destek verecekler.
T?rk-???e ba?l? ?stanbul ?ubeleri Platformu ?yeleri, 17 Kas?m Cumartesi g?n? ise Avrupa Yakas? ?l M?d?rl????ne b?y?k bir ziyaret ger?ekle?tirerek, toplad?klar? paralar? grevcilere verecek. Platform ?yeleri, cumartesi g?n? 12.00?de Mecidiyek?y?deki Tez Koop-?? 2 No?lu ?ube?nin ?n?nde toplanarak, m?d?rl?k ?n?ne y?r?yecek.
Kampanya T?rkiye?ye yay?ls?n
Belediye-?? 3 No?lu ?ube Ba?kan? H?seyin Ayr?lmaz, ?Bas?n? ve medyay? arkas?na alan patronun i??ilerin ?zerine bu kadar pervas?zl?kla gitti?i bir d?nemde Telekom i??ileri i?in s?n?f dayan??mas?n? g?stermek istiyoruz. Bu grev bize, daha g??l? dayan??malar g?stermemizi emrediyor? diye konu?tu.
Kendi i?yerlerinde ?yeleriyle konu?arak Telekom i??ilerinin neden grevden ba?ar? ile ??kmas? gerekti?ini anlatt?klar?n? belirten Ayr?lmaz, her i??iden bu dayan??may? g?stermesi i?in 5 YTL istediklerini ifade ederek, ????iler bu kararlar? sevin?le kar??lad?. ??yerlerinde anlatt???m?zda bir duyars?zl?k g?steren yok. Kendi i?lerinde bu dayan??may? kendileri ?rg?tl?yor. Paralar? onlar topluyorlar. ?stanbul?da ba?layan bu dayan??man?n T?rkiye?ye yay?lmas?, en b?y?k g?c?n? paradan alan patrona iyi bir cevap olacak? dedi.
T?rk-?? Ba?kanlar Kurulu?nun Telekom i??ileri ile dayan??mak i?in ald??? karara da de?inen Ayr?lmaz, ?stanbul i??isinin, al?nan karar?n s?r?ncemede b?rak?lmadan bir an ?nce uygulanmas?n? istedi?ini kaydetti.
Harb-?? ?stanbul Anadolu ?ube Ba?kan? H?seyin ?ver ise bu grevin b?t?n i??i s?n?f?n?n grevi oldu?unu, kazan?m?n da kayb?n?n da sorumlusunun T?rkiye i??i s?n?f? olaca??n? s?yledi. ???iler aras?ndaki dayan??ma duygusunu geli?tirmek, Telekom i??ilerine de moral vermek amac?yla b?yle bir kampanya ba?latt?klar?n? vurgulayan ?ver, cumartesi g?n? yap?lacak olan b?y?k ziyarete de kitlesel olarak kat?lacaklar?n? kaydetti. (?stanbul/EVRENSEL)
PAME?den dayan??ma mesaj?

Yunanistan?da 410 bin i??inin ?yesi oldu?u M?cadeleci ???iler Cephesi (PAME), yay?nlad??? mesajla grevdeki Telekom i??ileriyle dayan??ma i?inde olacaklar?n? duyurdu.
Telekom i??ilerinin emek kar??t? planlar?na ve ?zelle?tirmeye kar?? demokratik ve sendikal? insani ?al??ma ?artlar? i?in grevde oldu?u belirtilen mesajda, ?M?cadeleci ???iler Cephesi ve onun s?n?f ?izgisi etraf?nda toplanan federasyonlar olarak, T?rkiye?de ileti?im alan?nda ?al??an emek?ilere ve verdikleri hakl? m?cadeleye destek ve dayan??malar?m?z? iletiyor ve yanlar?nda oldu?umuzu belirtiyoruz? dendi. Telekom grevini yak?ndan takip eden Yunanistanl? sendikac?lar, greve destek olabilmek i?in neler yapabileceklerine ili?kin g?r??melerini s?rd?r?yor. (???? SEND?KA SERV?S?)
Dandy i??ileri ziyaret etti

Tek G?da-?? ?yesi Dandy i??ileri G?ne?li'de bulunan Telekom M?d?rl???'nde grevci i??ilerle bulu?tu. Kendileri de bir s?re ?nce sendikala?ma m?cadelesi veren ve bu s?re?te 3 aya yak?n direni? yapan Dandy i??ileri, sendikay? patrona kabul ettirmi?lerdi. Dandy i??ileri direni?leri s?recinde kendilerini yaln?z b?rakmayan Telekom i??ilerinin yan?nda olduklar?n? s?ylediler. ???iler Telekom i??ilerinin grevini i?yerlerinde arkada?lar?na anlatt?klar?n? ve daha kitlesel bir ziyarette bulunacaklar?n? s?ylediler.
Telekom ??yeri Ba?temsilcisi Mehmet G?r de deste?in g?n ge?tik?e artt???n? belirterek ziyaretlerin kendilerine g?? katt???n? dile getirdi. ?zellikle fabrikalardan gelen deste?ini ?ok ?nemsediklerini s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net