PETK?M?de m?cadele s?r?yor

Alia?a PETK?M i??ileri, ?zelle?tirmeye kar?? m?cadeleye devam ediyor. Rekabet Kurulu?nun 9 Kas?m tarihinde PETK?M?in sat???na onay vermesini protesto eden i??iler, sabah servislerden inerek A Kap?s? ?n?nde bir araya geldiler.


Alia?a PETK?M i??ileri, ?zelle?tirmeye kar?? m?cadeleye devam ediyor. Rekabet Kurulu?nun 9 Kas?m tarihinde PETK?M?in sat???na onay vermesini protesto eden i??iler, sabah servislerden inerek A Kap?s? ?n?nde bir araya geldiler.
Burada i??ilere seslenen Petrol-?? Alia?a ?ube Ba?kan? Salih Ayd?n, PETK?M?in ?zelle?tirilmesinin, t?m ?lkenin g?zleri ?n?nde ger?ekle?en bir hukuk skandal?na d?n??t???n? s?yledi. 5 Temmuz 2007 tarihinde yap?lan ihalede, en y?ksek teklifi vererek ihaleyi kazanan Kazak-Rus ortakl???ndaki Trans Central-Asia grubunun yerine, ikinci en y?ksek teklifi veren Turcas-Socar ortakl???n?n teklifinin kabul edildi?ini ve Rekabet Kurulu?na g?nderildi?ini hat?rlatan Ayd?n, ??yle devam etti: ?Hepimizin akl?na gelen sorular, bu ?lkeyi y?netenlerin akl?na gelmiyor mu acaba?! ?haleye giren ?irketler ?nceden ara?t?r?lm?yor mu? ?haleyi kazanan Trans Central-Asia ortakl???ndaki ortaklar aras?nda, Ermeni diasporas?n?n ?nde gelen isimlerinin oldu?u bilinmiyor muydu ? ?hale, hangi gerek?eye dayan?larak, ikinci s?radaki Turcas-Socar ortakl???na verilmi?tir??
?ptal davas? devam ediyor
Hi?bir a??klama yap?lmadan, cumhuriyet tarihinin en ?nemli birikimlerinden biri olan PETK?M?in yabanc? sermayeye pe?ke? ?ekilmek istendi?ini belirten Ayd?n, ?Sendikam?z?n, PETK?M?in ?zelle?tirilmesine kar?? a?m?? oldu?u y?r?tmeyi durdurma davas?, Dan??tay 13. Dairesi taraf?ndan 30 Ekim 2007 tarihinde reddedilmi?tir. Ancak ihalenin iptali i?in a??lan esastan dava h?l? devam etmektedir. Bu ak?l d??? uygulamalar? gerek hukuk m?cadelemizle, gerekse inanc?m?z do?rultusunda yapaca??m?z eylemlerimizle durdurabilmek i?in hep birlikte m?cadele edece?iz? diye konu?tu.
H?k?met yetkililerinden, ?lkenin tek petro-kimya tesisi olan PETK?M?i satma nedenlerini a??klamalar?n? isteyen Ayd?n, ?zelle?tirmenin T?rkiye sanayile?mesine vurulmu? bir darbe oldu?unu kaydetti. Ayd?n??n konu?mas?, i??iler taraf?ndan ?K?T?leri satanlar vatan haini?, ?G?n gelecek devran d?necek, hainler halka hesap verecek?, ?Ya?as?n i? ekmek ?zg?rl?k m?cadelemiz? sloganlar? ile kar??land?. (?zmir/EVRENSEL)<
www.evrensel.net