DTP?ye b?y?k k?ska

Genelkurmay, h?k?met ve medya taraf?ndan g?nlerdir hedef g?sterilen Demokratik Toplum Partisi?ne (DTP) y?nelik bask? ve sald?r?lar?n dozu art?yor.


Genelkurmay, h?k?met ve medya taraf?ndan g?nlerdir hedef g?sterilen Demokratik Toplum Partisi?ne (DTP) y?nelik bask? ve sald?r?lar?n dozu art?yor. Ankara?n?n Balgat semtinde bulunan DTP Genel Merkezi ?n?ne gelen bir ki?i, havaya ate? a?t?ktan sonra kendi iste?iyle polis arac?na bindi. DTP Genel Merkezi daha ?nce de silahl? sald?r?ya u?ram??, sald?rgan ayn? g?n serbest b?rak?lm??t?.
DTP?ye y?nelik sald?r?lara bir yenisi daha eklendi. Daha ?nceki silahl? eylemler nedeniyle DTP Genel Merkezi?nin bulundu?u Balgat Caddesi, Bar?? Man?o Soka???n?n her iki taraf?nda polis barikat? bulunmas?na ra?men, partinin genel merkezi ?n?ne gelen bir ki?i, havaya ate? a?arak ?Bu ?lkeyi size b?rakmayaca??z? diye ba??rd?. Elinde T?rk bayra?? bulunan sald?rgan?n 32 ya??ndaki M.Y. oldu?u ??renildi. Ankara Emniyet M?d?rl??? Ter?rle M?cadele ?ubesi?nde sorgulanan sald?rgan?n, ?T?rk ?ntikam Tugay? ?yesiyim? dedi?i belirtildi. ??siz oldu?u belirtilen Yi?it, ifadesinin al?nmas?n?n ard?ndan savc?l??a sevk edilecek.
?Bir ayak gazda m???
Sald?r?ya tepki g?steren DTP E? Ba?kan? Nurettin Demirta?, ?Sald?r?y? bana de?il Ba?bakan?a sorun. Ba?bakan??n bu sald?r?y? de?erlendirmesi gerekiyor? dedi. Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t??n ?Bir aya??m?z frende? a??klamas?n?n hat?rlat?lmas? ?zerine Demirta?, ?E?er ger?ekten bir frene basma durumu s?z konusu ise bu, gerginli?i azaltma ad?na s?yleniyorsa ?nemlidir. Ama acaba bir ayak gazda bir ayak frende, bir yandan gaz verilerek bir yandan fren tutularak ayarlama m? yap?l?yor? Biz bunu sorguluyoruz? dedi. DTP?nin sa?duyu g?sterdi?ine, T?rk-K?rt halk? aras?ndaki karde?lik k?pr?lerinin yok edilmesine asla izin vermeyece?ine dikkat ?eken Demirta?, ?Bilinmeli ki biz b?t?n varl???m?zla frenin ?zerindeyiz? dedi.
Daha ?nce olmu?tu
DTP Genel Merkezi?ne y?nelik ilk sald?r? 3 Ekim?de ger?ekle?tirildi. Parti binas?n? hedef alan sald?r?da kur?unlar, yan binaya isabet etti. G?zalt?na al?nan sald?rgan, ayn? g?n serbest b?rak?ld?. Bu sald?r?dan iki g?n sonra DTP Emin?n? ?l?e binas? sald?r?ya u?rad?. Polise s???nan sald?rgan daha sonra serbest b?rak?ld?. (HABER MERKEZ?)
Demirta??a yeni dava

DTP E? Ba?kan? Nurettin Demirta? hakk?nda, askerli?e elveri?siz raporu almak i?in ?sahte evrak d?zenlemek ve kullanmak? iddialar?yla 2 y?ldan 5 y?la kadar hapisle cezaland?r?lmas? talep edildi.
Edinilen bilgilere g?re Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, ?Sahte ??r?k Raporu? operasyonu kapsam?nda y?r?tt??? soru?turmay? tamamlayarak iddianameyi haz?rlad?. Ankara 6. A??r Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. San?klar?n yarg?lanmas?na ?n?m?zdeki g?nlerde ba?lanacak. Cumhuriyet savc?l??? taraf?ndan haz?rlanan iddianamede, 183 ki?inin, ?su? i?lemek amac?yla ?rg?t kurmak?, ??rg?t y?neticisi olmak?, ??rg?t ?yesi olmak?, ??rg?te yard?m etmek?, ?sahte evrak d?zenlemek ve kullanmak? ve ?sahte evrak d?zenlemek su?una i?tirak? su?lar?ndan cezaland?r?lmas? talep edildi. ?ddianamede, DTP Genel Ba?kan? Nurettin Demirta???n da askerli?e elveri?siz raporu almak i?in ?sahte resmi evrak d?zenledi?i ve kulland???? iddias?yla, T?rk Ceza Kanunu?nun (TCK) 204/1. maddesi uyar?nca 2 y?ldan 5 y?la kadar hapisle cezaland?r?lmas? istendi.
www.evrensel.net