Peres?den ?rt?l? mesaj

Cumhurba?kan? Abdullah G?l, resmi davetli olarak Ankara?da bulunan ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres?i Cumhurba?kanl??? K??k??nde resmi t?renle kar??lad?.


Cumhurba?kan? Abdullah G?l, resmi davetli olarak Ankara?da bulunan ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres?i Cumhurba?kanl??? K??k??nde resmi t?renle kar??lad?.
T?rene TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan, D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan, Milli Savunma Bakan? Vecdi G?n?l ve baz? yetkililerde kat?ld?. T?renin ard?ndan G?l ve Peres ikili g?r??melere ge?ti.
G?r??menin ard?ndan Cumhurba?kan? Abdullah G?l ve ?srail Devlet Ba?kan? ?imon Peres, ?ankaya?da ortak bas?n toplant?s? d?zenledi. Konu?mas?nda T?rkiye kamuoyunu sempati olu?turmaya y?nelik bir dil kullanan Peres, T?rkiye?nin b?lgedeki ?abalar?n? takdirle kar??lad???n? ve konumunun Ortado?u?da e?siz ve ?zel oldu?unu savundu.
Peres, T?rkiye?yi kartala benzetti ama...
?T?rkiye?nin b?lgedeki ?abalar?n? takdirle kar??lad???m? belirtmek istiyorum. T?rkiye ?zel ve e?siz bir konumda. Dost ?lkede Abbas?la g?r??ece?im. T?rkiye?nin ?abas? ilgin? ve ?nemli. Annapolis?teki uluslararas? konferansa kat?l?m oran? ?nemli. T?rkiye ?nemli boyutlar kat?yor bu s?rece. Annapolis s?recine katk?s? olacak. T?rkiye bir kartala benziyor. ?leriye gitmek ve denge i?in ?al???yor? diyen Peres, T?rkiye?ye ??rt?l?? mesajlar vermeyi de ihmal etmedi.
G?l, Peres?e, ?Filistin-?srail aras?nda g?ven bunal?m?na yol a?abilecek tek tarafl? tasarruflardan ka??n?n? derken; Peres, AKP kurmaylar?n?n Ankara?da a??rlad??? Hamas?? hat?rlatarak, ?Tek tarafl? ad?m atan ter?r ?rg?t? Hamas?t?r. Kimseye benzemeyen radikal ad?mlar at?yorlar. Bu ad?mlar bar???n kar??s?ndad?r? oldu.
G?l, Suriye?nin Annapolis?teki Ortado?u toplant?s?na kat?lmas? gere?inin alt?n? ?izerken, Peres, ?Ger?ek?i olmayan hedeflerle Annapolis?e gidemeyiz. Bar?? isteyen ?l?ml? ?lkelere toplant?n?n kap?lar? a??k? ifadesini kulland?. ?ran konusunda da Peres, ?Cumhurba?kan? G?l benimle farkl? d???n?yor ama ?ran b?lgede baz? ter?r ?rg?tlerini destekliyor? dedi. G?l ise, hem ?B?lgede n?kleer silah istemiyoruz? dedi, hem de ?ran??n bar????l n?kleer program s?rd?rme hakk?n? savundu.
Abbas da geldi
Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas da, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n resmi davetlisi olarak iki g?nl?k ziyaret ?er?evesinde d?n Ankara?ya geldi. Abbas ve beraberindeki heyeti Esenbo?a Havaliman?nda ??i?leri Bakan? Be?ir Atalay ve di?er yetkililer kar??lad?. Kar??lama s?ras?nda Abbas?a Filistinli bir ?ocuk taraf?ndan bir buket ?i?ek verildi. Ankara?daki temaslar?na bug?n ba?layacak olan Abbas, Cumhurba?kan? G?l taraf?ndan ?ankaya K??k?nde resmi t?renle kar??lanacak, ard?ndan G?l ile ba? ba?a g?r??ecek.
Abbas, daha sonra Cumhurba?kan? G?l ve ?srail Devlet Ba?kan? ?imon Peres ile birlikte Ankara Forumu toplant?s?na kat?lacak. G?l, Peres ve Abbas, ?? ?lkenin i? adamlar?nca, Bat? ?eria?da Tarkumiya veya Cenin?de kurulmas? ?ng?r?len sanayi b?lgesinin ?er?eve mutabakat?n?n imza t?reninde ?g?zlemci? olarak bulunacaklar.
?mza t?renin ard?ndan Cumhurba?kan? G?l ile ?srail ve Filistinli konuklar?, TOBB?un Ekonomi ve Teknoloji ?niversitesi b?nyesindeki TEPAV?da verilecek ??le yeme?inde bir arada olacaklar.
Peres ve Abbas TBMM?ye seslenecek
TBMM, bug?n ard? ard?na ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres ve Filistin Y?netimi Ba?kan? Mahmut Abbas??n konu?malar?na sahne olacak. Peres, konu?mas?na saat 15.20?de, Abbas ise saat 15.35?te ba?layacak.
?imon Peres, TBMM?de ilk konu?an ?srail devlet ba?kan? ve bir M?sl?man ?lkesinin parlamentosunda hitap eden ilk ?srail devlet ba?kan? olacak. Mahmut Abbas??n da, TBMM?de s?z alan ilk Filistin Y?netimi Ba?kan? olaca??na dikkat ?ekiliyor.
ABD taraf?ndan bu ay sonunda Maryland?daki Annapolis kentinde d?zenlenecek olan Ortado?u Konferans? ?ncesi ger?ekle?ecek TBMM konu?malar? s?ras?nda Peres ve Abbas??n verece?i mesajlar, t?m d?nyada ilgi ile izlenecek. (Ankara/EVRENSEL)
EMEP?ten Peres?e tepki

Emek Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? Nedim K?ro?u, Irak?a kom?u ?lkelerin pay?na d??enin, ?ABD demokrasisi? i?in daha ileri karakol olmak oldu?unu, ?srail Cumhurba?kan? Peres?in T?rkiye?deki ilk konu?mas?n?n da bunun i?aretini verdi?ini s?yledi. K?ro?lu, ?Peres, ABD?nin Geni?letilmi? Ortado?u Projesi?ne destek olanlar? ?bar?????, kar?? olanlar? ise ?ter?rist? ?lke ilan ediyor. Filistin halk?na bar?? ad?na bomba ya?d?ran ?srail ?bar?????, ona kar?? evini, ailesini korumaya ?al??an yedi ya??ndaki Filistinli ?ocuk ise ?ter?rist? oluyor? dedi. T?rkiye?yi y?netenlerin b?lge bar???na, kom?ular?yla bar?? ve karde?li?i tercih ederek, Ortado?u bata??ndan uzak durarak katk?da bulunabilece?ini belirten K?ro?lu, T?rkiye?nin, bunun i?in de s?n?r ?tesi operasyon de?il, kendi halk?yla bar?? ve karde?li?i tercih etmesi gerekti?ini s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net