Gelece?in enerji kayna?? burnumuzun dibinde!

Norve?, deniz suyuyla ?al??acak mini bir santral kurmaya haz?rlan?yor. Bilim insanlar?n?n amac? deniz tuzundan, gaz emisyonu olmayan temiz bir enerji kayna?? yaratmak.


Norve?, deniz suyuyla ?al??acak mini bir santral kurmaya haz?rlan?yor. Bilim insanlar?n?n amac? deniz tuzundan, gaz emisyonu olmayan temiz bir enerji kayna?? yaratmak.
Reklam filminde tuzla g?r?nt?s? ve deniz suyuyla ?al??acak d?nyan?n ilk mini santralini kurmaya haz?rlanan ?Statkraft??n slogan?: ?Gelece?in enerji kayna??, belki de burnumuzun dibinde...?
Norve??teki kamu ?irketi ?Statkraft?, Oslo fiyordlar?nda temiz enerji elde etmek amac?yla deniz suyunu kullanaca?? ilk ?osmotik? santrali kurma haz?rl?klar?n? s?rd?r?yor. Teorik olarak, bu yolla d?nyada elde edilebilecek enerji, Avrupa?n?n bug?nk? elektrik ihtiyac?n?n yar?s?n? kar??layacak.
?Statkraft??n kuraca?? ?osmoz? esasl? santralde, tuzlu suyla tatl? su aras?ndaki bas?n? fark?ndan faydalan?lacak: ?ki su k?tlesinin aras?na yar? ge?irgen zar yerle?tirirseniz, osmotik bas?n? kural? uyar?nca, tatl? su tuzlu suya h?cum eder ve osmotik bas?n? y?kselir. ??te ilk osmoz santralinde tamamen bu do?al ?evrimden yararlan?lacak ve iki su k?tlesi aras?ndaki ak?m, t?rbinle elektrik enerjisine ?evrilecek.
Osmotik enerji
?irket yetkilileri, ?osmotik? enerjinin, gelecek vaat etti?ini d???nerek ?unlar? s?yl?yor: ??ok temiz enerji. Gaz emisyonu yok. Yak?n gelecekte iyi bir alternatif olabilir.? Yeni santral, Norve??in g?neyindeki Hurum b?lgesinde in?a ediliyor. Seneye bitirilecek santralde saatte 2 ila 4 kilovat enerji ?retilebilecek.
S?rf yeni teknolojinin i?e yaray?p yaramayaca??n? s?namak amac?yla yap?lacak santral tahmin edildi?i gibi ba?ar?l? olursa, 15 bin evin enerji ihtiyac?n? kar??layabilecek g?ce sahip daha b?y??? in?a edilecek.
Uzmanlar, tatl? suyun ge?ece?i zar?n boyutlar? ve ge?irgenli?ini, bu yeni teknolojinin zay?f karn? olarak de?erlendiriyor. Yeterince enerji elde edebilmek i?in ?ok geni? y?zeye ihtiya? duyuluyor. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net