?nsan klonlama tart???l?yor

?reme ama?l? insan kopyalaman?n yasaklan?p yasaklanmamas? gerekti?i h?l? bir tart??ma konusu.


?reme ama?l? insan kopyalaman?n yasaklan?p yasaklanmamas? gerekti?i h?l? bir tart??ma konusu. ?nsanlar?n klonlanmas?n?n do?uraca?? sonu?lar hatta suiistimale kar?? gelecekte ortaya ??kabilecek klonlanm?? insanlar?n haklar?n?n korunmas? gibi ?e?itli konular h?l? tart???l?yor.
Bu tart??malara ili?kin ?rlanda Ulusal ?niversitesi ?nsan Haklar? Merkezi?nden Brendam Tobin ve ekibinin yay?mlad??? rapor, BM?nin ?reme ama?l? kopyalamay? yasad??? ilan etmekte ba?ar?s?z olmas?n?n, ara?t?rmalardaki h?zl? geli?meler y?z?nden kopyalanm?? insanlar?n ortaya ??kmas? ve ?o?almas?n?n an meselesi oldu?u anlam?na geldi?ini iddia ediyor. Tobin, tedavi ama?l? denetimli kopyalama ara?t?rmalar?na izin verilirken, ?reme ama?l? insan kopyalamas?n?n yasa g?c?yle d?nya ?ap?nda yasaklanmas?n?n en arzu edilen se?enek oldu?unu belirtti.

K?resel yasak isteniyor
BM?nin, kopyalanm?? insanlara sayg? g?sterilmesi ve kopyalanm?? insanlar?n ?nyarg?, suiistimal ya da ayr?mc?l??a kar?? korumas? y?n?nde halk?n duyarl?l???n? art?rmak i?in b?y?k ?apl? programlar ba?latmas? gekebilece?ini de kaydetti.
Fransa ve Almanya, BM?den ?reme ama?l? kopyalama giri?imlerine k?resel bir yasak getirilmesini istemi?, ancak tedavi ama?l? klonlama deneylerine izin verilmesini talep etmi?ti.
(TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net