ABAK?S

 • Radiohead, Oxfordshire?l? bir ?ngiliz rock grubudur. 1986?da okul arkada?lar? aras?nda kurulan grup, 1992?ye kadar hi? single ??karmad?.


  Radiohead, Oxfordshire?l? bir ?ngiliz rock grubudur. 1986?da okul arkada?lar? aras?nda kurulan grup, 1992?ye kadar hi? single ??karmad?. ??k?? alb?mleri Pablo Honey?den (1993) ?nl? ?ark?lar? ?Creep? d?nya ?ap?nda bir hit haline geldi ve radyolardan fazlaca ilgi g?rd?. Radiohead kendi ?lkelerinin d???nda tek-hitlik mucize olarak g?r?lm?? olsa da kendi ?lkeleri ?ngiltere?de ikinci alb?mleri The Bends?i (1995) ??kararak b?y?k bir hayran kitlesi elde ettiler. Bunun b?y?k bir k?sm?n? Thom Yorke?un etkileyici vokalleri ve grubun yo?un gitar atmosferlerine bor?luydular. Radiohead?in ???nc? alb?m? OK Computer (1997), grubun ?ok daha b?y?k ilgi g?rmesini sa?lad?. Hem zengin m?zi?i hem de modern ya?amdaki yabanc?la?ma temalar?yla OK Computer, yorumcular taraf?ndan 1990?lar?n temel ta?lar? aras?na yerle?tirildi.
  Radiohead?in son alb?m? ?In Rainbows? grubun ald??? bir kararla sadece Internet?te yay?nland?. Hem de hi?bir m?zik tekelinin deste?i olmadan, DRM?siz olarak ve ?cretsiz se?ene?i de dahil olmak ?zere sizin belirleyece?iniz bir fiyata. ?sterseniz hi?bir ?cret ?demeden http://www.inrainbows.com adresine girip bir hesap olu?turarak alb?m? bilgisayar?n?za indirebilirsiniz. ?sterseniz alb?m? indirmeden ?nce PayPal hesab?n?z? kullanarak gruba bir ba???ta bulunabilirsiniz. Radiohead m?zik tekellerinin hem kendilerinin hem de dinleyicilerinin s?rt?ndan ge?inmesinden ve kendilerine alb?m sat??lar?na g?re ?ok da fazla para vermemesinden s?k?lm?? olmal? ki b?yle radikal bir karar ald?lar. Bu karar?n Radiohead?in pop?laritesini artt?raca??, grubun daha fazla g?ndeme gelmesini sa?layaca?? ortada. ?te yandan bu karar?n m?zik piyasas?na radikal etkileri olacak gibi g?r?n?yor.
  Daha ?imdiden Nine Inch Nails, Oasis, Jamiroquai, Techdirt gibi gruplarla Will.i.am gibi solo sanat??lar? ya alb?mlerini Radiohead gibi Internet ?zerinden da??tacaklar?n? a??klad?lar, ya da b?yle yapacaklar? tahmin ediliyor. Alb?mlerin bu ?ekilde g?n?ll? ba??? ?zerinden da??t?m?n?n hem sanat??lar hem de dinleyiciler a??s?ndan olduk?a k?rl? oldu?u ortada. ?lerleyen g?nlerde ?ok say?da sanat??n?n bu hareketi takip etmesi olas?l??? hi? de k???k bir olas?l?k de?il. B?yle bir durumda DRM?de, alb?mleri fahi? fiyata satmakta ?srar eden m?zik tekellerinin b?yle bir duruma nas?l tepki verebilece?i az ?ok kestirilebiliyor: Kaset fiyatlar? d???r?l?r, sanat??lara verilen pay art?r?l?r, DRM kald?r?l?r, alb?m?n mp3?leri Internet?ten olduk?a d???k fiyata sat?l?r... Birde bunun ?zerine m?zik tekellerinin sanat?n ve sanat??n?n yan?nda oldu?u propagandas? yap?l?r. B?t?n bu yeni avantajlar ve propagandalar kar??s?nda b?y?k ihtimalle sanat??lar?n bir k?sm? m?zik tekelleri ile ?al??maya devam edecektir. Ancak ?nemsiz say?lamayacak bir k?sm?n?n da m?zik tekellerinden kopmas? ?a??rt?c? olmaz.
  Son d?nemlerde ?zellikle de DRM?nin uygulanmaya ba?lamas?yla m?zik tekelleri pek ?ok kere protesto edildi. ?imdiye kadar yap?lan protestolar?n aras?nda sonu?lar? itibariyle en etkili protestonun (bilerek ya da bilmeden) bu oldu?unu s?yleyebiliriz. Bu hareketin desteklenmesi di?er sanat??lar?n da b?yle bir y?nelime girmesine katk?da bulunabilir. Ba??? yapamasan?z bile ?In Rainbows? alb?m?n? indirmeniz ve bir kere de olsa dinlemeniz hem bu hareketin pop?lerli?inin artmas?na yol a?acakt?r.
  Benim gibi sadece Radiohead?in ad?n? duymu? birine bile bu hareketleri sayesinde alb?mlerini y?kleten Radiohead?e te?ekk?rler.
  ...
  MEB, ?Internet ihbar hatt?? kurdu

  Milli E?itim Bakanl??? (MEB), ??rencilerin zararl? sitelere girmelerinin ?nlenmesi amac?yla ??Internet ihbar hatt??? kurdu. MEB E?itim Teknolojileri Genel M?d?rl????nce y?r?t?len ??Internetin bilin?li kullan?m? ve Internet G?venli?i Projesi?? kapsam?nda http://ihbarhatti.meb.gov.tr adresli bir Internet ?hbar Hatt? olu?turuldu. Internet ihbar hatt?, Internet?te yer alan her t?rl? zararl? i?eri?e ili?kin ?ikayetin al?naca??, de?erlendirilece?i bir birim olarak faaliyet g?sterecek. ?hbar hatt? ??rencilere, ??retmenlere, t?m kurulu?lara ve vatanda?lara a??k olacak. ?nternet ihbar hatt?, internet ortam?nda yer alan zararl? i?eri?in ihbar edilmesini sa?lamak amac?yla kuruldu?u i?in internet i?eri?iyle ilgisi olmayan bildirimler dikkate al?nmayacak. ?nternette ?zellikle ??cinsellik, ?iddet, kumar, ideolojik propaganda, bomba yap?m? gibi konularda sohbet etmek isteyenlerin, ?evrimi?i olunan bir sitede yer alan zararl? i?eri?e sahip web sayfalar?n?n?? ihbar edilmesi isteniyor.
  ...
  Microsoft iki g?ncelleme yay?mlayacak

  Microsoft bu ay Windows i?in sadece iki g?ncelleme yay?mlayaca??n? a??klad?. Geli?tiriciler bu iki g?ncellemenin birisini ?ok ?nemli olarak derecelendirdiler. Bu yama kritik bir g?venlik a????n? kapatacak. Bu g?ncelleme Windows XP Professional ve Windows Server 2003, k?smen de olsa 64-Bit s?r?m? de etkiliyor. ?kinci yama ise Windows 2000 ve Windows Server 2003?teki daha az kritik bir g?venlik a????n? kapat?yor. Hangi a??klar?n kapat?ld???n? Microsoft ?n bildirimde a??klamad?. Kritik olan URI a????n?n kapat?l?p kapat?lmad??? da h?l? belli de?il. Bahsi ge?en g?ncellemeler 13 Aral?k?tan itibaren indirilmeye sunulacak.
  Kullan?c?lar g?ncellemeleri ya otomatik g?ncelle?tirmelerle ya da update.microsoft.com adresinden elle indirecekler.
  G?khan Bayram
  www.evrensel.net