Fotoğraf: Evrensel

GER?E??N G?Z?YLE

 • ?ster yaz?l? ister g?rsel medyada ?al??s?n gazeteci acaba haklar?n? biliyor mu? Sorumluluklar?n?n fark?nda m??


  ?ster yaz?l? ister g?rsel medyada ?al??s?n gazeteci acaba haklar?n? biliyor mu? Sorumluluklar?n?n fark?nda m?? Do?rusu ?lkemde yap?lan gazetecili?i g?rd?k?e bu sorulara olumlu yan?t veremiyorum. Haklar?n?n ne oldu?unu ara?t?rmak, patronlar?n yeni g?zbebe?i insan kaynaklar?nca i?lerine son verildi?inde geliyor ak?llar?na.
  Ancak o zaman ?rg?tlerini an?ms?yorlar. TGC?de genel sekreterlik yapt???m d?nemlerde sendikay?, cemiyeti k???mseyen, ?ye olmay? i?lerine sindiremeyen ne ?ok gazetecinin zorda kald???nda ?rg?tlere ba?vurdu?una, hukuk yard?m? istediklerine, haklar?n? ??renmeye ?al??t?klar?na biraz da ?a??rarak tan?k olmu?tum.
  T?rkiye Gazeteciler Sendikas? ge?enlerde genel kurulunu yapt?. ?al??an gazeteciler ilgi g?stermedi. Hakl? olabilirler. T?rkiye?nin yo?un g?ndemi i?inde haber pe?inde ko?turuyorlar der ge?eriz. Ama genel kurul ?al??malar?n?n gazetelerde iki sat?rl?k bir haberle bile yer almamas?n?n mazeretini bulam?yorum. Gazete ?al??an?, patronun ya da kraldan ?ok kralc? kimi gazete y?neticilerinin kap? kulu olmad???n? anlamal?. Kendi haklar? i?in u?ra? veren ?rg?tlerine sahip ??kmal?. ?al??malar?n? be?enmiyorsa ele?tirilerini y?neltmeli, ?ye ise genel kurullara gelerek kavgas?n? vermeli.
  Gazetelerdeki, televizyonlardaki muhabirler, yaz? i?leri ?al??anlar?, ?izerler, teknik elemanlar, foto muhabirleri, kameramanlar, program yap?mc?lar?; biliyorsunuz ki sizler emekle ?reten, yay?n? olu?turan ki?ilersiniz. Eme?inizi, hakk?n?z? koruman?n tek yolu da ?rg?tlenmekten ge?er. Patronlar?n ihsanlar?ndan de?il.
  K?reselle?menin hedef ald??? alanlar?n ba??nda geldi bas?n sekt?r?. Gazetelere, televizyon ve radyolara b?y?k sermaye el att?. T?pk? k?lt?re, sa?l??a, ya?am felsefesine, geli?mekte olan ?lkelerin yeralt? kaynaklar?na da el att?klar? gibi. B?ylece siyaset ili?kilerini g??lendiren, t?ketime y?nelik dayatmac? haber ve programlar?n a??rl?kta oldu?u, daha ?ok reklam ve kazan? i?in pop?ler k?lt?re, ?iddet i?eren dizi ve filmlere yer veren bir yay?nc?l?k politikas? ??kt? ortaya.
  Yeni bir t?r gazeteci yaratma yolunda ba?ar?l? oldular. Sava?larda kendilerine ba?l? gazeteci ve ajans muhabirleri sava? alan?ndan tek yanl? haber ve yorumlar? ile okurun ve izleyicinin kafalar?n? kar??t?rd?lar, ger?ekleri g?rmelerini engellediler.
  Bizim ?lkemizde de gazeteci iktidarlar?n, muhalefetin, Genelkurmay?n, kul?p ba?kanlar?n?n g?nah ke?isi olmay? s?rd?r?yor. Nesnel haber yapt???nda, do?rular? halka iletmeye ?al??t???nda da ?nce kendi y?neticileri taraf?ndan uyar?l?yor, sonra da ?rt?l? ?rt?s?z tehditler...
  Ge?ti?imiz hafta bir yaz?s?ndan ?t?r? Umur Talu?ya savc?l?ktan ge?irilerek g?nderilen cevap hakk?n?n kullan?m?; ger?ek pe?inde ko?an gazetecilere yeni bir cephenin daha a??lmakta oldu?unu g?steriyor.
  Baz? hukuk insanlar?n?, patron a?z?ndan kimin gazetecilik yapmaya hakk? oldu?unu s?ylemeye iten nedenleri bilen hukuk ??renimi g?rm?? biri olarak salt utan? duymak ve ?z?lmek d???yor pay?ma.
  Buraya dek yazd?klar?m h?l? y?re?indeki gazetecilik tutkusunu, heyecan?n? yitirmemi? arkada?lar i?indi. Yoksa bu mesle?e para??tle inmi?, h?rslar?n?, tatminsizliklerini gidermeye ?al??an, her t?rl? ay?ba ortak, buram buram ?rk??l?k kokan yaz?lar?yla ortalarda dola?an, muhbirlikle, yalakal?kla ge?inen kimilerine gazeteci s?fat?n? kullanmay? z?l sayar?m.
  Onlar ?imdilerde halk?n oylar?yla TBMM?ye girmi? insanlar?n ya?amlar?n? didik didik ediyorlar.
  ?hbar edecek yeni ki?iler, topluma d??man g?sterecekleri yeni hedefler ar?yorlar. Birinci sayfadan k??elere, spordan magazine her taraftalar... ?bretle seyretmek d???yor bize...
  Turgay Olcayto
  www.evrensel.net