As?l bunlarla lig bitmez...

Ba?ar?s?z sonu?lar?n ard?ndan s?k?a duydu?umuz laflardan bir tanesi de, ?Bu hakemlerle lig bitmez? kli?esi.


Ba?ar?s?z sonu?lar?n ard?ndan s?k?a duydu?umuz laflardan bir tanesi de, ?Bu hakemlerle lig bitmez? kli?esi. Her k?t? sonucun sebebi olarak hakem hatalar?n? ?ne s?rmek neredeyse gelenekselle?ince, arkas?ndan b?yle bir kli?e ?retmek de ka??n?lmazla??yor haliyle. Futbol k?lt?r?m?zde hakemleri a?a??laman?n ?rnekleri pek ?ok. Bu hakemlerle lig bitmezmi?... Peki, bu y?netici tak?m?yla, bu medyayla, bu teknik adamlarla, bu futbolcularla, bu taraftarlarla lig biter mi? Hakemlerden ?nce y?neticilerin, medyan?n, teknik adamlar?n, futbolcular?n ve taraftarlar?n s?z, tav?r ve davran??lar?n? sorgulamak gerekir as?l.
Futbolun hakem d???ndaki insan unsurlar?n?n katk?lar?yla(!) olu?turulan futbol ortam?, acaba hakemlerin i?ini kolayla?t?rarak onlar?n rahat ma? y?netmelerini sa?lamalar?na m? hizmet ediyor, yoksa hakemlerin i?ini daha da zora m? sokuyor? Yan?t a??k de?il mi?..
?zellikle y?netici a??klamalar?, futbol ?zerinde ba?l? ba??na bir sorun kayna??. Medyan?n y?neticilere ?anak tutucu rol?n?n de bu i?te ?nemli bir yeri oldu?u yads?namaz. Y?netici a??klamalar?n?n futbolcular ve taraftarlar ?zerindeki etkisini g?r?yoruz. Taraftarlar ve futbolcular daha kar??la?ma ba?lamadan, hakemlere kar?? ko?ullanm?? oluyorlar. Futbolcular, bu hakemlerle ma? kazanmalar?n?n olanaks?z oldu?u ?nyarg?s?yla sahaya ??k?yorlar. Sahadaki as?l rakipleri hakemler adeta. Taraftarlar da hakeme k?fretmek i?in tetikte bekleyip hata kolluyorlar. Be?enmedikleri hakem kararlar?yla, bir anda ?ileden ??k?p k?f?rl? tezah?ratlara ba?l?yorlar.
??mar?k, sorumsuz futbolcular
Hakemin her karar?n? ba??r?p ?a??rarak; birtak?m el kol hareketleri, jest ve mimiklerle protesto eden ??mar?k, sorumsuz futbolcular, zaten ma?a yeterince k??k?rt?lm?? olarak gelen taraftarlar? iyice z?vanadan ??kar?yorlar.
Saha i?inde olup bitenlere bak?nca; motivasyon ad?na doldurulup sahaya ??kar?lan futbolcular?n, b?yle bir zihinsel y?klenme sonucunda akli melekelerinin zaafiyete u?rad??? s?ylenebilir. Yoksa bir futbolcu sar? kart g?rece?ini bile bile neden gol att?ktan sonra formas?n? ??kar?r ki?! Sar? kart? varken, niye g?z g?re g?re kar??l??? yine sar? kart olan bir faul? yapar ve niye her ?eyin a??k ve ortada oldu?u pozisyonlarda ?srarla itiraz etmeyi s?rd?r?r ki?!
?brahim Toraman sar? kart? oldu?u halde gole giden oyuncuyu tutuyor. Bunun kar??l???nda ikinci sar? kart?n? g?r?yor ama h?l? itiraz etmekten vazge?miyor. Bu davran???n trib?nlere, ?Hakem yine hakk?m?z? yiyor? mesaj? vermeye ?al??maktan ba?ka bir anlam? olabilir mi?
Fenerbah?e?nin gen? stoperi Yasin ile kalecisi Volkan, ofsayt ile hi? ilgisi bile olmayan pozisyonlarda yan hakeme bayrak kald?rmad??? i?in ba??r?p ?a??r?yorlar. Bu pozisyonlar? sonradan izlediklerinde, hakemlere haks?z yere y?klendiklerini anlay?p hi? utan?yorlar m? acaba? Bu i?ler s?r?p gitti?ine g?re, futbolcular?n utan? ya da vicdani rahats?zl?k gibi kayg?lar ta??mad?klar? anla??l?yor.
Yasin, hakemlerde hata arayaca??na kendi hatalar?na baks?n ?nce. Bombo? pozisyonda aya??ndaki topu kapt?rarak Kayseri?ye 3. gol? hediye ediyordu az daha.
Lugano da saha i?inde provokat?r gibi davranmaktan bir t?rl? vazge?miyor. Ona da hakem karar? be?endirmek ?ok g??.
Sorun derinde
Y?neticiler ile medyan?n, federasyona ve Merkez Hakem Kurulu?na y?nelik tepkileri de ?ok ilgin?. Sanki federasyon de?i?se ve bununla birlikte yeni bir Merkez Hakem Kurulu g?rev alsa, bir anda b?t?n sorunlar ortadan kalkacak ve her ?ey g?ll?k g?listanl?k olacakm?? gibi bir beklenti yarat?yorlar. Ne yaz?k ki taraftarlar?n ?o?u da buna inan?yor. Oysa sorun, ?ok daha derinlerde ve bu, futbolu y?netme yetkisini elinde bulunduranlar?n bu i?i nas?l y?r?tt?klerinden ?ok, futbola y?nelik genel bak???n sakatl???ndan, futbolun geri bir k?lt?rle sar?p sarmalanmas?ndan kaynaklan?yor. G?n?m?z ko?ullar?nda futbolun y?netimine kim gelirse gelsin, bu anlay???, bu bak???, bu k?lt?r? de?i?tiremez. ??nk? bu bak??, bu anlay?? ve bu k?lt?r, bir rastlant? olarak ortaya ??km?yor. Rant hesaplar?n?n her ?eyin ?zerinde g?r?ld??? mevcut piyasa d?zeninin ?r?n? olarak futbolun i?inde boy veriyor. Bakmay?n ?yle a?lay?p s?zlayanlara. Asl?nda b?yle bir futbol ortam?, federasyonun da, kul?plerin de, medyan?n da, y?netici tak?m?n?n da i?ine geliyor. ??nk? rant hedefli hamlelerini ancak b?yle koku?mu? bir ortamda ger?ekle?tirebileceklerini ?ok iyi biliyorlar. Eh, ipler ?imdilik onlar?n elinde oldu?una g?re, sorun yok...
Bu hafta ma? yok

(A) Milli Tak?m??n Norve? ve Bosna Hersek ile yapaca?? Avrupa ?ampiyonas? Eleme Grubu ma?lar? nedeniyle Turkcell S?per Lig?de ?n?m?zdeki hafta ma? oynanmayacak.
Lig?de 13. haftan?n program? ise ??yle:
?stanbul B.Bld.-Denizlispor, Ofta?spor-Be?ikta?,
Sivasspor-Kayserispor,
Trabzonspor-Galatasaray,
Ankarag?c?-V.Manisaspor,
Bursaspor-Konyaspor,
?.Rizespor-Kas?mpa?a,
Fenerbah?e-Ankaraspor, Gaziantepspor-Gen?lerbirli?i
Gol Krall???

Muhammed Ali (Sivasspor): 8 gol G?kdeniz Karadeniz (Trabzonspor), De Nigris (G.Antepspor), Yusuf ?im?ek (Denizlispor): 6 gol ?mit Karan (G.Saray), Nonda (Galatasaray), G?khan ?nal (Kayserispor), Mehmet Y?ld?z (Sivasspor), Holosko (V.Manisaspor), Semih ?ent?rk (F.Bah?e), Bobo (Be?ikta?), Adriano (?BB): 5 gol
www.evrensel.net