Amerika sinemas? insanlar?n ritmini bozdu

Sinema ve tiyatro sanat??s? G?lsen Tuncer ?nceki g?n Frankfurt-D?DF lokalinde, ?Sinema ve Sineman?n Toplumsal ?nemi? ba?l?kl? s?yle?iye kat?ld?.


Sinema ve tiyatro sanat??s? G?lsen Tuncer ?nceki g?n Frankfurt-D?DF lokalinde, ?Sinema ve Sineman?n Toplumsal ?nemi? ba?l?kl? s?yle?iye kat?ld?. Sinemaya daha ?ok para getiren bir sekt?r olarak bak?ld???n? s?yleyen Tuncer, d?nya sinemas?n?n Amerikan sinemas?n?n a??r bask?s? alt?nda oldu?unu ve T?rk sinemas?n?n da bundan derinden etkilendi?ini belirtti. Sineman?n iyilerin elinde bir iksir, k?t?lerin elinde ise bir zehir oldu?unu s?yleyen Tuncer, sineman?n paray? yat?ranlar?n d???ncelerini yans?tt???n? ve buna uygun filmlerin yap?ld???n? ifade etti. ?zellikle son on y?lda her alanda kapitalizmin vah?ile?ti?ini ve toplumu, insan?, ?lkelerin k?lt?rel yap?s?n? par?alay?p yuttu?unu s?yleyen Tuncer, sineman?n da bunun etkisi alt?nda oldu?unu kaydetti.
B?t?n Amerika filmlerinin Hollywood, Pentagon ve Washington i?birli?i ile yap?ld???n? s?yleyen Tuncer, bu filmlerin d???nmeyen, soru sormayan, sorgulamayan, korkak, boyun e?en insanlar yaratt???n? ifade etti. Amerika sinemas?n?n teknolojiye dayand???n? ve g?r?nt?lerin h?zl? oldu?u ve bunun da insanlara d???nme pay? vermedi?ini s?yleyen Tuncer, bunun insanlar?n, ?lkelerin ritmini bozdu?unu belirtti. ?Biz Amerika R?yas? ile b?y?t?ld?k ve bu r?ya i?inde uyutulduk? diye devam eden Tuncer, ?Kovboylar?n ?ld?rd??? K?z?lderililerin oran?n yerlileri oldu?unu, siyahlar?n aptal olmad???n? ve ?insan? olduklar?n? ?ok sonralar? ??rendik?dedi.
Politik duru? ?nemlidir
Ye?il?am filmlerinin herkese y?nelik oldu?unu ve herkesin kendini bir ?ekilde buldu?u filmler oldu?unu ve toplumun de?er yarg?lar?n? zedelemedi?ini s?yleyen Tuncer, 12 Eyl?l ile birlikte bunun de?i?ti?ini ve porno filmlerin ?o?ald???n? ve bunun da insanlar?n ruhsal yap?s?n? bozdu?unu ifade etti. T?rkiye?de ge?en y?l yerli filmlerin Amerika filmlerinden daha ?ok izlenmeye ba?land???n? ve bunun sevindirici oldu?unu s?yleyen Tuncer, bunu Amerika kar??tl???na ba?lad?. Tekellere kar?? ba??ms?z sinemac?lar?n kendi ya?lar?nda kavrulduklar?n? ve iyi film yapsalar bile reklam yapamad?klar?n? ve televizyonlar?n bu filmleri almad?klar?n? s?yleyen Tuncer, ?Ama moralimizi bozmayaca??z ve ?al??aca??z. Bunun panzehiri ise bilin?tir? dedi. (Frankfurt/EVRENSEL)
Mehmet Salim
www.evrensel.net