Broadway sahneleri karanl??a g?m?ld?

Sahne ?al??anlar? Sendikas??n?n grev karar?n?n ard?ndan, d?nyan?n en ?nl? sanat merkezlerinden biri olarak kabul edilen Broadway?de sahneler karard?.


Sahne ?al??anlar? Sendikas??n?n grev karar?n?n ard?ndan, d?nyan?n en ?nl? sanat merkezlerinden biri olarak kabul edilen Broadway?de sahneler karard?. Sahne ?al??anlar?n?n iki g?n ?nce ba?latm?? oldu?u grevden, aralar?nda uzun y?llardan beri Broadway?de sahne alan pek ?ok ?nl? oyun ve m?zikal de etkilendi. Sahne ?al??anlar?n?n grevi nedeniyle Broadway?de 27 oyun ve m?zikal perdelerini kapatmak zorunda kald?.
Sahne ?al??anlar?n?n greve gitme karar?n?n ard?ndan, Broadway tiyatrolar?n?n yo?un olarak bulundu?u Times Meydan??nda h?z?n ya?an?yor. Sahne ?al??anlar? ise Broadway?de grevin ikinci g?n?nde kararan tiyatrolar?n ?n?nde toplanarak, Broadway sahnelerinin kararmas?n?n ?a?k?nl???n? ya?ayan binlerce ki?iye, neden greve gittiklerini anlatan el ilanlar? da??tt?lar. Grevdeki sahne ?al??anlar?, Broadway yap?mc?lar? haklar?na onurlu bir ?ekilde davran?p anla?ma masas?na oturuncaya dek grevi s?rd?receklerini s?ylediler. Sahne ?al??anlar? Sendikas? Ba?kan? James J. Claffey Jr, d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, Amerikan Tiyatro ve Yap?mc?lar Birli?i?ni, kendilerine kar?? daha sayg?l? olmaya davet etti. Claffey Jr, ?Masada sayg? istiyoruz, sayg?n?n eksikli?i anla?amayaca??m?z bir ?ey. Biz orta s?n?fta bulunan insanlar?n ??karlar? i?in sava??yoruz, orta s?n?f?n yapt??? bir i?i korumaya ?al???yoruz? dedi.
Broadway?de sahnelerin kararmas?n?n ard?ndan, ?nl? ?The Lion King?, d?n 10 y?l kutlayaca?? ?zel gala program?n? da iptal etmek zorunda kald?.
New York Belediye Ba?kan? Michael Bloomberg de sendika ile tiyatro ve yap?mc?lar derne?i aras?nda grev ile sonu?lanan anla?mazl???n ??z?mlenmesi konusunda arabulucuk g?revi ?stlenmeye haz?r oldu?unu s?yledi. Bloomberg, ?Biz New York Belediyesi olarak, bir antla?maya var?lmas? i?in her ?eyi yapmaya haz?r?z? dedi.
Times Meydan??nda ekonomik kriz
New York?un ?nl? Times Meydan? da grevden ekonomik olarak olumsuz etkilendi. D?nyan?n d?rt bir taraf?ndan, her g?n on binlerce ki?i taraf?ndan doldurulan meydanda bulunan ki?ilerin say?s?nda azalma g?r?ld?. Yetkiler, Broadway show?lar?n?n perde kapatmas?yla birklikte Times Meydan??na olan ilginin de azald???n? belirterek, Broadway?deki grevin, uzun s?rmesi halinde ?zellikle ??kran G?n? ve Noel al??veri?i ?ncesinde Times Meydan??nda ekonomik kriz yarataca??ndan endi?e duyduklar?n? a??klad?lar. Times Meydan??nda hizmet veren restoranlar da, m??terilerinin ?o?unlu?unun Broadway showlar?na gelen ki?ilerden olmas? nediniyle, ?al??an personel say?s?n? azaltt?klar?n? a??klad?lar. Rezervasyon iptallerinin ?n?ne ge?emediklerinden yak?nan restoran sahipleri, bu y?zden personel say?s?nda azaltmaya gitmek zorunda kald?klar?n? belirttiler.
G?nde 17 milyon dolar zarar
?nceki g?n Broadway?de ba?layan grev y?z?nden New York ?ehrinin g?nde 17 milyon gelir kayb? oldu?u bildirildi. Amerikan Tiyatro ve Yap?mc?lar Birli?i Direkt?r? Charlotte St. Martin konuyla ilgili yapt??? a??klamada, Broadway?de ba?layan grevin ne kadar daha s?rece?ini bilmedi?ini belirterek, ?Bizimle ileti?imlerini kopartt?lar, bizlere nereye varmak istedikleri s?ylemiyorlar? diye konu?tu. (ANKA)
Can Kamilo?lu
www.evrensel.net