Kandil k?ylerine g?da ambargosu

Kuzey Irak?taki Federal K?rdistan B?lgesi H?k?meti, PKK?ye y?nelik ?nlemleri art?r?yor.


Kuzey Irak?taki Federal K?rdistan B?lgesi H?k?meti, PKK?ye y?nelik ?nlemleri art?r?yor. B?lge h?k?meti, P?DK b?rolar?n?n kapat?lmas?n?n ard?ndan Maxmur Kamp??ndaki kontrolleri art?r?rken, Kandil b?lgesindeki k?ylere g?da ambargosu uygulamaya ba?lad?.
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile ABD Ba?kan? Bush aras?ndaki g?r??menin ard?ndan Federal K?rdistan B?lge H?k?meti Ba?bakan? Ne?irvan Barzani?nin ?PKK?ye y?nelik ?nlemleri art?raca??z? a??klamas?, b?lgede etkisini g?steriyor. P?DK?nin S?leymaniye ve Hewl?r (Erbil) b?rolar?n?n kapat?ld??? Federal K?rdistan B?lgesi?nde, K?rt m?ltecilerin bulundu?u Maxmur M?lteci Kamp??nda da giri? ve ??k?? kontrolleri s?kla?t?r?larak bask?lar art?r?ld?. Maxmur halk? bu duruma tepki g?stererek protesto y?r?y??? d?zenleyince, h?k?met ve pe?merge geri ad?m atmak zorunda kald?. Bu arada Hewl?r Havaalan??nda ?zellikle P?DK ve PKK?lilere d?n?k g?venlik ?nlemleri art?r?l?rken, Avrupa?dan gelen baz? K?rt ?ahsiyetler de yak?n takibe al?nd?.
Arama noktalar? s?kla?t?r?ld?
H?k?metin bir anda de?i?en politikas? ve bask?lar? bununla da s?n?rl? kalmad?. T?rkiye?de ?zellikle ?90?l? y?llarda s?k?a g?ndeme gelen; ?PKK?ye yard?m yap?l?yor? gerek?esiyle k?ylere uygulanan ?g?da ambargosunun? benzeri uygulanmaya ba?land?.
KYB ve KDP g??leri, ?zellikle Kandil Da?? b?lgesinde bulunan ba?ta Lawc?, Komitan, Dolakok?, Berewa, Kompar, Balayan, Xoviya, Dev?le, S?we, Bol?, ?nze, Bokifkan, Zengele, Perde?ale, Gocar, Hereka, ?ineran, Sernaw?s ve D?rgelan k?ylerine toptan g?da g?t?r?lmesine izin vermiyor.
K?ylere giden yollarda arama noktalar?n? s?kla?t?ran pe?merge g??leri, ara?lar? kontrol ederek, bir evin g?nl?k ihtiyac?n?n ?st?ndeki g?da malzemesine yasak koyuyor.
K?yl?lerin buna tepki g?sterdi?i, ancak pe?mergelerin uygulaman?n PKK?ye y?nelik oldu?unu ifade ettikleri bildirildi. Yine bu k?ylerde bulunan market ve bakkallar?n da ?perakende sat??? i?in ald?klar? toptan g?da malzemelerinin giri?ine izin verilmedi?i ifade edildi. (Hewler/D?HA)
?ran, PJAK?a yeniden operasyon d?zenledi

?ran, PJAK?a kar??, bir ay aradan sonra yeniden operasyon d?zenledi. Kuzey Irak s?n?r?ndaki ?ran top?u birlikleri, PJAK ?yelerinin bulundu?u ?ne s?r?len b?lgeyi bombalad?. Kuzey Irak?taki K?rt televizyonlar?, ?ran top?u birliklerinin Kuzey Irak s?n?r?ndaki hedeflerin yan? s?ra Irak?taki Sidekan b?lgesi B?radost mevkiini de hedef ald???n? duyurdu. Operasyon s?ras?nda can kayb?n?n olmad???, ancak hasar?n b?y?k oldu?u bildirildi.
Erdo?an Altan - Hikmet Erden
www.evrensel.net