Nasrallah: ?srail yeni sava? haz?rl???nda

L?bnan?daki ulusal direni? ?rg?t? Hizbullah??n Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah, ?srail?in L?bnan s?n?r?nda yapt??? tatbikatlar?n, L?bnan?a y?nelik yeni bir sava? haz?rl??? oldu?unu s?yledi.


L?bnan?daki ulusal direni? ?rg?t? Hizbullah??n Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah, ?srail?in L?bnan s?n?r?nda yapt??? tatbikatlar?n, L?bnan?a y?nelik yeni bir sava? haz?rl??? oldu?unu s?yledi. ?ii ?rg?t?n kalesi G?ney Beyrut?tan a??klamalarda bulunan Hizbullah lideri, ?D??man (?srail) aylard?r askeri manevralarda bulunuyor. Son tatbikat, L?bnan s?n?r?n?n hemen yak?nlar?nda birka? g?n ?nce 50 bin ?srail askerinin kat?l?m?yla d?zenlendi. Ve bu manevralar, L?bnan?a sald?r? haz?rl???d?r? diye konu?tu.
A??klamas?nda, Hizbullah??n da ayn? b?lgede ge?en hafta askeri tatbikat yapt???n? do?rulayan Nasrallah, bu askeri manevralar?n ?srail ordusunun faaliyetlerine kar?? oldu?unun da alt?n? ?izdi.
Hizbullah tatbikatlar?n?n, d??mana, ?olas? sald?r? durumunda L?bnan??n haz?r oldu?u mesaj? verdi?ini? ifade eden Nasrallah, ?D??mana, bu tatbikatlar?n ger?ek, ciddi ve b?y?k oldu?unu hat?rlat?r?m. Ayr?nt? vermeyece?im ama, d??man?n anlamas? gereken b?y?k bir haz?rl?k oldu?udur? diye konu?tu.
On binlerce L?bnanl?n?n kat?ld??? g?steride Hizbullah lideri ayr?ca, ?Direni?, L?bnan i?in b?lgenin ?ehresini de?i?tirecek yeni bir zafer kazanmaya haz?rd?r? diye konu?tu.
Lahud?a ?a?r?
?te yandan a??klamas?nda, L?bnan cumhurba?kanl??? se?imlerine de de?inen Nasrallah, halen g?revde olan Cumhurba?kan? Emile Lahud?u kriz konusunda harekete ge?meye ?a??rd?. ?? kez ertelenen se?imlerde, Hizbullah ile m?ttefiklerinin ba??n? ?ekti?i muhalefet ve ABD yanl?s? iktidar?n yine anla?amamas? durumunda Lahud?un yetkisini kullanmas?n? isteyen Nasrallah, ?Cumhurba?kan? Emil Lahud?dan, g?revi ve ulusal sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapmas?n? istiyoruz. Ad?m atmal? ve ?lkenin b?l?nmesine engel olmal?d?r? diye konu?tu. Nasrallah, kriz durumunda Lahud?un bir ?g?lge h?k?meti? kurabilme yetkisine sahip oldu?unu da hat?rlatt?.
L?bnan??n Suriye yanl?s? olmakla su?lanan Cumhurba?kan? Emil Lahud?un g?rev s?resi 23 Kas?m?da sona eriyor. Cumhurba?kanl??? se?imleri ise en son 21 Kas?m?a ertelenmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net