Partilerden greve destek

Siyasi partiler 28 g?nd?r grevde olan Telekom i??ilerine destek ziyaretinde bulundular.


Siyasi partiler 28 g?nd?r grevde olan Telekom i??ilerine destek ziyaretinde bulundular. Gayrettepe Telekom M?d?rl??? ?n?ne gelen EMEP, SDP, DTP, ESP, EHP il ba?kanlar? ve y?neticileri ile E?itim Sen 3 No?lu ?ube y?neticileri grevi sonuna kadar destekleyeceklerini ifade ettiler.
Ziyarette konu?an Emek Partisi ?l Ba?kan? G?ven Ger?ek, ?28 g?nd?r sendika hakk? ve ?ocuklar?n?z?n gelece?i i?in m?cadelenizi s?rd?r?yorsunuz. ?zerinde polis, patron bask?lar? var. Bu bask?larla sizleri y?ld?ramayan yeni bir yasa haz?rlayarak i??ilerin grev hakk?n? ortadan kald?rmak istiyorlar? diye konu?tu. Ger?ek, Telekom i??ilerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. DTP ?l Ba?kan? Halil Aksu ise T?rkiye?de al?ak yo?unluklu bir sava??n s?rd???n?, emek?ilerin haklar?ndan k?s?lan paralar?n bu sava?a gitti?ini kaydetti. Eme?in s?m?r?lerek sava??n s?rd???n? belirten Aksu, s?n?r ?tesi operasyonuna i??ilerinde kar?? ??kmas? gerekti?ini ifade etti. E?itim Sen 3 No?lu ?ube Ba?kan? Dursun Y?ld?z da hayat? ?reten i??ilerin haklar?n? alamad???n? kaydetti.
?te yandan MHP milletvekilleri de grevci i??ileri ziyaret etti.
Ankara?da ise EMEP Alt?nda? ?l?e ?rg?t?, Ankara ?l Telekom Yap? ??leri M?d?rl????nde grevde olan i??ileri ziyaret etti. EMEP ?yeleri, i??ilerin m?cadelesini mahallelerde ve i?yerlerinde anlatacaklar?n? ifade ettiler.
T?m K?y-Sen Genel Ba?kan? ?evki Konur, L?leburgaz ?ube y?neticileri, Hayrabolu ?ubesi giri?imcileri ve ?retici k?yl?ler, L?leburgaz?da grevde olan Telekom i??ileri ile bir araya geldi. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net