Telekom i??isine sald?r?

Telekom?un Ostim?de bulunan ?motsan Fabrika M?d?rl????nde grev g?zc?s? i??ilere, ta?eron firmada ?al??an d?rt ki?i, sopalarla sald?rd?.


Telekom?un Ostim?de bulunan ?motsan Fabrika M?d?rl????nde grev g?zc?s? i??ilere, ta?eron firmada ?al??an d?rt ki?i, sopalarla sald?rd?. Sald?rganlardan ??? yakalanarak, Ostim Polis Karakolu?na g?t?r?ld?.
Sald?r?ya u?rayan grev g?zc?leri olay? anlatt?. Buna g?re telefon ba?lant?lar?n?n oldu?u saha dolab?na m?dahale eden d?rt ki?iyi g?ren i??iler, onlar?n yan?na gitti. ?zerlerinde ?grev g?zc?s?? yaz?l? ?nl?kleri olan i??iler, saha dolab?na m?dahale eden ki?ilerle konu?mak istediler. Ancak ta?eron firman?n eleman? oldu?u ??renilen ki?iler, yanlar?ndaki sopa ve kal?n telefon kaplolar?yla grevci i??ilere sald?rd?. ?? i??inin yaraland??? sald?r? s?ras?nda, ta?eronun elemanlar?ndan biri yan?nda ta??d??? silah? ?ekerek ate? etmek istedi. Ancak ?? kez denedi?i halde silah? ate? almad?. Arkada?lar?na sald?r?n?n oldu?unu ??renen di?er i??ilerin gelmesi ?zerine ta?eronlardan biri ka?t?. Di?er ??? ise yakaland?. Polise teslim edilen ta?eron ?al??anlar? Ostim Polis Karakolu?na g?nderilirken, ate? a??lmak istenen silah da Telekom M?d?rl????n?n arkas?ndaki arazide bulundu. Silah?n ?i?ti?i i?in ate? almad??? a??kland?.
Sald?r? sonras? olay yerine gelen Haber-?? Sendikas? Ankara ?ube Ba?kan? Selami Terkan, i??ilere yapt??? a??klamada, bunun bir ?grev k?r?l?c???? oldu?unu s?yledi. ?Birli?imiz bozmaya ?al???yorlar? diyen Terkan, bu i?in pe?ini b?rakmayacaklar?n? s?yledi.
Grevdeki i??inin i?inin bir ba?kas?na yapt?r?lmas?n?n yasa ile yasakland???n?, ancak T?rk Telekom?un bu yasa?a uymad???n? belirten Terkan, ???verenin ta?eron firmalara grevdeki i??inin i?ini yapt?rd???n?? s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net