T?rkiye?ye ra?men b?lgede netice al?namaz

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Atat?rk Kongresi?nde, ?T?rkiye?ye ra?men b?lgede netice al?namaz? dedi.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Atat?rk Kongresi?nde, ?T?rkiye?ye ra?men b?lgede netice al?namaz? dedi.
Erdo?an, Milli E?itim Bakanl??? ??ra Salonu?nda d?zenlenen Uluslararas? Atat?rk Kongresi?ne kat?ld?. T?rkiye?nin, Atat?rk??n ?Yurtta sulh cihanda sulh? ilkesini temel alarak b?lgede bar?? ve istikrar?n ?nc?s? oldu?unu savunan Erdo?an, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Bug?ne kadar T?rkiye?ye ra?men b?lgede bir ?ey yapmaya gayret edenler e?er netice alam?yorsa bunun en ?nemli sebebi, ?T?rkiye?ye ra?menci? anlay???n neticesidir. Avrupa ?lkelerinin ve di?erlerinin en ?nemli yanl??? buradad?r. ?
Ba?bakan Erdo?an, Atat?rk?? sadece T?rkiye?nin de?il, b?t?n d?nya ?lkelerinin, ?zellikle de mazlum milletlerin ?rnek ald???n? belirterek, ?1922?de s?yledi?i bir c?mle var ki ?Biz hayat ve ba??ms?zl?k i?in m?cadele eden ve bu kanl? m?cadele manzaras? kar??s?nda b?t?n medeniyet d?nyas?n?n hissiz, seyirci kald???n? g?rmekle i?i kan a?lam?? insanlar?z? bu c?mle bug?n?n ger?ekleri g?z ?n?ne al?nd???nda da b?y?k anlamlar ta??yan bir c?mledir. Maalesef bug?n g?? dengeleri mazlum milletlere a??r faturalar ??karacak bi?imde bozulmu?, ?lkeler kendi menfaatlerini bar?? ve esenlikten ?nde tutar hale gelmi?tir? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net