O foto?raftaki Kurtulan de?il

Kandil?de e?itim g?r?rken ?ekilen ve gazeteler taraf?ndan DTP Van Milletvekili Fatma Kurtulan?a ait oldu?u iddia edilen foto?raf?n, ?Rotinda Amed? kod adl? PKK?liye ait oldu?u belirtildi. D?HA?n?n haberine g?re ayn? ki?iye ait farkl? karelerin bulundu?u ve bu ki?inin Kurtulan olmad??? bariz bir ?ekilde g?r?ld??? ifade edildi.


Kandil?de e?itim g?r?rken ?ekilen ve gazeteler taraf?ndan DTP Van Milletvekili Fatma Kurtulan?a ait oldu?u iddia edilen foto?raf?n, ?Rotinda Amed? kod adl? PKK?liye ait oldu?u belirtildi. D?HA?n?n haberine g?re ayn? ki?iye ait farkl? karelerin bulundu?u ve bu ki?inin Kurtulan olmad??? bariz bir ?ekilde g?r?ld??? ifade edildi.
?ifte soru?turma
Bu arada Ankara Cumhuriyet Ba?savc?vekilli?i, Kurtulan?a ait oldu?u iddia edilen foto?raf?, 8 askerin T?rkiye?ye getirilmesi ?zerine DTP?li 3 milletvekili hakk?nda ba?latt??? soru?turma kapsam?nda de?erlendirmeye ald?. Foto?raf?n soru?turma dosyas?na eklenmesiyle birlikte, Kurtulan ile ilgili soru?turman?n, ?ter?r ?rg?t? ?yesi olmak? su?u kapsam?nda y?r?t?lece?i ??renildi. Van Cumhuriyet Ba?savc?l????n?nda konuyla ilgili soru?turma ba?latt??? bildirildi.
Tezkereler Meclis?te
?te yandan DTP?li ?? milletvekili i?in Ba?bakanl?k tezkeresi Meclis?e sunuldu. DTP ?anl?urfa Milletvekili ?brahim Bilici, DTP Tunceli Milletvekili ?erafettin Halis ve Hakkari Ba??ms?z Milletvekili Hamit Geylani?nin dokunulmazl?klar?n?n kald?r?lmas?na ili?kin Ba?bakanl?k tezkeresinin TBMM Ba?kanl????na sunuldu?u bildirildi. Tezkerelerin, Anayasa Komisyonu taraf?ndan ?n?m?zdeki g?nlerde g?ndeme al?nmas? bekleniyor. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net